Bokverkets produktion & Tack till

Adelsmötet 2013 beslutade att ett bokverk med fotografier av samtliga vapenplåtar i Riddarhussalen skulle produceras. Under åtta månader 2014 genomfördes en omfattande dokumentation av samlingen. Varje kopparplåt lyftes ner, mättes och undersöktes, för att därefter fotograferas och åter hängas upp.


Sköldarna plockas ner i Riddarhussalen och fotostudio i källaren. Foto: Gabriel Hildebrand, Riddarhuset

Författaren Magnus Bäckmark har gjort enastående forskningsinsatser och författat texter till var och ett av Riddarhussalens 2 331 vapensköldar. Experter inom genealogi och heraldik har skrivit fördjupande texter med olika infallsvinklar på samlingen och dess innehåll. Även Riddarhusets genealogiska avdelning har bidragit med forskning och projektledning.

Riddarhuset vill rikta ett varmt tack till:

Det heraldiska bokverket Riddarhusets vapensköldar är resultatet av många människors engagemang och arbetsinsatser.

Magnus Bäckmark, bokverkets huvudförfattare, fil. kand., heraldiker och genealog, forskare inom heraldik (särskilt sigill) och genealogi samt heraldisk konstnär.

Gabriel Hildebrand, fotograf (vapensköldarna), verksam vid Statens historiska museer.

Dick Norberg, formgivare och fotograf.

Johan Rosell, redaktör, projektledare och förläggare, speciellt inriktad på historiska och kulturhistoriska verk samt biografier.

Styrgruppen:

Rebecka M. Adelswärd, riddarhusdirektionen, Johan Coyet, riddarhusdirektionen, Johan Hamilton af Hageby, riddarhusdirektionen, Patrik Tigerschiöld, riddarhusdirektionen, Ulf Gyllenhammar, riddarhusdirektionen 2010–2013, Marianne Setterblad, kalenderredaktör och Oscar Langenskiöld, riddarhusamanuens (sammankallande, projektledning), vilka samtliga ingått i styrgruppen.

Övriga insatser

Vidare till Sean Crafoord, museitekniker, Miriam Johannesson, administration, Göran Mörner, riddarhusgenealog och Pontus Ragnö, museitekniker, vilka deltagit i dokumenteringen av samlingen, bland annat genom att plocka ner, mäta, märka upp och registrera varje plåt, samla all information i en databas och namnge de över 4000 digitala bildfilerna, och till Erik Drakenberg, riddarhussekreterare, och Louise Ribbing, kommunikationsansvarig, som bidragit med information om och marknadsföring av bokverket. Ett särskilt tack till de nedan nämnda stiftelserna som bidragit med medel till bokens förverkligande.

Bidragsgivare

Riddarhusets vapensköldar har givits ut med bidrag av Arla Coldinu Orden/Sten Lewenhaupts fond, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik samt Åke Wibergs stiftelse.