Sök kulturstöd

Sök stöd för kulturprojekt

En viktig del av Riddarhusets arbete är att i berättelsen om Sverige värna de kulturhistoriska värden som är förknippade med den svenska introducerade adeln och dess historia. En del i detta arbete är att stödja olika kulturprojekt.

Vem kan söka?

Kulturstöd lämnas till enskilda eller organisationer för projekt som avser Riddarhuset som byggnad eller organisation eller projekt som rör personer med anknytning till Ridderskapet och adeln, företrädesvis av historisk art.

Ansökan

Ansökan om stöd görs skriftligen och ställs till direktionen. I ansökan ska aktuellt projekt beskrivas tillsammans med en kostnadskalkyl. Ansökan ska vara Riddarhuset tillhanda senast den 1 november respektive år. Besked om utdelning skickas ut under januari månad påföljande år. Den som beviljats stöd ansvarar för att skriftligen redovisa resultatet av projektet till direktionen. Om projektet har resulterat i ett tryckt verk ska detta skickas tillsammans med redovisningen. Beviljat kulturstöd står till sökandes förfogande under fem år efter beslut och förfaller därefter.

Blankett

Blankett för ansökan om kulturstöd (pdf).