Utgivning

Riddarhusets egen utgivning av publikationer finns till försäljning i webbutiken och består av:

Adelskalendern som utkommer vart tredje år, en presensmatrikel över ättemedlemmarna. Korrektur skickas ut till ättemedlemmarnas hushåll inför varje utgivning men Riddarhuset tar tacksamt löpande emot ändringar i civilstånd, födslar och dödsfall. Vänligen kontakta oss via e-post till ak@riddarhuset.se.

Arte et Marte som utkommer med två nummer per år och distribueras hem till ättemedlemshushåll i Norden. Årsprenumeration inom Sverige och till utlandet kan tecknas i webbutiken. För kontakt med redaktören, skicka e-post till arteetmarte@riddarhuset.se.

Riddarhuset (nyutgåva) – berättelsen om det svenska ridderskapets hus. Nyutgåvan har försetts med nytagna bilder, ett personregister och kompletterats med engelska sammanfattningar.

Riddarhusets vapensköldar är ett heraldiskt bokverk i tre band, rikt illustrerade med bilder av varje vapensköld och förklarande text av författaren och heraldikern Magnus Bäckmark.  Bokverket publicerades 2019. För rättelser och tillägg, se här: Rättelser och tillägg till Riddarhusets vapensköldar 2023-03-15

Utgivandet av Äldre svenska frälsesläkter, ÄSF, startade 1957 med syfte att sammanställa äldre och samtida medeltidsforskning rörande adelns släktsammanhang under medeltiden och äldre vasatiden.  För personregister, se här: Personregister till Äldre svenska frälsesläkter och för Ortregister, se här: Ortregister till Äldre svenska frälsesläkter