Herculesfonden

Värdepappersförvaltning

Riddarhuset har valt att använda sig av samförvaltning av stifelsernas medel inom ramen för Hercules Investeringsfond. Det är en specialfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och är till sin karaktär en blandfond som kan  placera tillgångarna i svenska eller utländska aktie- eller ränterelaterade överlåtbara värdepapper, fonder eller penningmarknadsinstrument.