Stipendier och understöd

Alla som tillhör en på Riddarhuset introducerad ätt kan söka ur Riddarhusets fonder.

Riddarhuset ansvarar sedan 1700-talet och framåt för det som i dag är 331 stiftelser. Senast 2009 tillkom en ny stiftelse. Stiftarna har i testamentariska förordnanden bestämt vad som ska gälla för stiftelserna och för utdelning. Avkastningen från stiftelserna går till stipendier och understöd. Cirka 2 000 personer får årligen del av denna förmån som till allra största del riktar sig till ättemedlemmar i enlighet med ovan nämnda testamentariska förordnanden.

Riddarhuset delar ut stiftelsemedel i form av stipendier och understöd.

Ansökningsperioden för 2023 är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar 1 juli 2024. Här kan du läsa kungörelsen för 2024.

Stipendiernas syfte är att i första hand stödja studier på högskole- och universitetsnivå medan understöden främst är avsedda för behövande äldre.

Såväl stipendie- som understödstiftelserna riktar sig till medlemmar av de på Riddarhuset introducerade ätterna. Det finns några få undantag, bland annat för släktskap i rakt nedstigande led från stiftaren. Genom pensionsstiftelsen Vadstena Adliga Jungfrustift delas varje år pension ut till de hundra äldsta ogifta som är inskrivna i stiftet.

Förvaltning

Riddarhuset sköter utdelningen från de stiftelser för vilka riddarhusdirektionen är förvaltare. Huvuddelen av dessa stiftelser har sitt kapital i värdepapper. I placeringsrådet som ansvarar för värdepappersförvaltningen sitter bland andra två av direktionens ledamöter. I de fem så kallade domänstiftelserna utgörs stiftelsekapitalet främst av jord- och skogsbruksfastigheter.

Permutationer

Fonderna är väldigt olika till form, innehåll och upplägg. Med donationen följer oftast en mycket detaljerad redogörelse för hur pengarna ska användas. Ibland är dessa så kallade statuter så föråldrade att det inte går att följa dem. Flera av fonderna har därför permuterats efter tillstånd från Kammarkollegiet eller tidigare från regeringen. Det innebär att fondernas statuter har ändrats för anpassas till moderna tidsförhållanden. Det är självfallet viktigt att i hög grad försöka följa den önskan som en person en gång gett uttryck för i sitt testamente. Ibland är en ändring dock det enda sättet för att kunna nå det yttersta syftet med donationen – att hjälpa studenter och behövande genom utdelning av stipendier och understöd.