Arte et Marte firar 115 år

Arte et Marte firar jubileum

Riddarhusets medlemstidskrift Arte et Marte nr 1.2020 är det mest omfångsrika numret i dess 115 år långa historia och när den i månadsskiftet januari-februari landar i brevlådorna möts mottagarna dessutom av ett helt nytt utseende.

Som ett svar på riddarhusutskottets rekommendation till direktionen vid adelsmötet 2019 görs formgivningen från och med detta nummer utan externa konsulter. Den nya visuella identiteten för Riddarhuset som togs fram av formgivaren Dick Norberg under förra mandatperioden är nu införlivad i tidskriftens typografi och formmässiga uttryck genom kalenderredaktör Marianne Setterblads försorg.

Läs Arte et Marte nr 1.2020

 

 Arte et Marte under 115 år

1905 gav Adelns Diskussionsklubb ut sitt första julnummer. Ansvarig utgivare och redaktör var Carl-Edward Fleetwood, som stannade kvar som redaktör till den fyrtionde årgången. Julnummer gavs ut 1905-1908.

Från julnummer till årsskriften Arte et Marte 1909.

1914 producerades ett särskilt adelsmötesnummer.

Redan 1910 får tidskriftens omslag en ljus pistagefärg som förblir dess signum fram till 1959.

Helsidesannons från 1929.

Helsidesannons från 1944. Denna fyrtionde utgåva av tidskriften blev redaktören Carl-Edward Fleetwoods sista.

Året därpå togs ett dubbelnummer fram under redaktören major Wilhelm Lindencronas ledning. 1947 stod major S.M. Möllerswärd som ansvarig utgivare och redaktör, därefter endast ”Svenska Adelsförbundet”.

I september 1947 ger riddarhusdirektionen för första gången ut Meddelanden från Riddarhuset. Riddarhussekreterare Charles-Emile von Oelreich står som ansvarig utgivare och redaktör för skriften som planeras till fyra nummer per år.

Redan 1948 har skriften antagit en tydligare form och från och med nr 2 detta år publiceras för första gången ”legala notiser”.

Från nr 1 1949 ingår Herved af Trolle, Fritz von Schwerin och riddarhussekreteraren Charles-Emile von Oelreich i redaktionen. 1953 har Charles-Emile von Oelreich avslutat sin tjänst och därefter består redaktionen av Herved af Trolle och Fritz von Schwerin.

Herved af Trolle är redaktör 1954-1956, då han lämnar riddarhusdirektionen. 1957 tillträder Wilhelm Tham som redaktör för Meddelanden från Riddarhuset.

1959 slås de båda Riddarhusskrifterna ihop och blir en: Arte et Marte/Meddelanden från Riddarhuset under medverkan av Svenska Adelsförbundet. Wilhelm Tham kvarstår som redaktör.

Helsidesannons från 1959.

Arte et Marte byter stil och redaktör. Åke Nisbeth tar över som redaktör 1968 fram till 1974 då Wilhelm Tham gör ytterligare ett inhopp.

1977 blir Bertil Reuterswärd redaktör, nu med hjälp av en redaktionskommitté bestående av Per Sparre, Gustaf Lagerbielke, Åke Nisbeth och Jan von Konow, en laguppställning som består fram till 1988.

Arte et Marte 1982.

Arte et Marte 1983. I detta nummer publiceras för första gången de ”gula sidorna” innehållande meddelanden från riddarhusdirektionen och kungörelserna för Riddarhusets stipendier- och understödsfonder.

 

1989 är första omslaget med bild, på omslagets framsida en bild från adelsmötet och på omslagets baksida en bild på Riddarhuset.

1990 tillträder Johan Giertta som redaktör, redaktionskommitténs sammansättning ändras 1992 då Åke Nisbeth och Gustaf Lagerbielke slutar och Ulf Gyllenhammar, Richard von Essen och Ulf Hermelin träder in.

1993 – nytt omslag, ny typografi och form när Thorsten Nordenfelt tar över som redaktör och Carlstedt förlag sköter formgivningen.

1997 får Arte et Marte sin första kvinnliga redaktör, Kerstin Wachtmeister tar över rodret och redaktionskommittén får tillskott av riddarhusgenealogen Lars Wikström och den tidigare redaktören Thorsten Nordenfelt. Arne Öström från Ateljén anlitas som formgivare.

Från och med 1999 utkommer Arte et Marte med två nummer per år. I redaktionskommittén återfinns nu Ulf Gyllenhammar, Jan von Konow, Per Sparre, Eva Reuterskiöld och riddarhusgenealogen Per Nordenvall. Magdalena Ribbing ersätter Eva Reuterskiöld år 2000.

Till nr 2.2001 höjs upplagan från 6.700 till 13.600 när distributionen utökas till att även omfatta adelns kvinnor och medlemmarna i de så kallade paragraf 37-ätterna. Tyvärr blir det fel i adressregistret och Arte et Marte adresseras i stället till alla ingifta män….

2003 blir Ann Lewenhaupt redaktör och i redaktionskommittén finns nu Ulf Gyllenhammar, Jan von Konow, Per Nordenvall, Gunilla von Platen, Magdalena Ribbing, Per Sparre och Kerstin Wachtmeister.

Nr 2.2004 – första utgåvan i fyrfärg och med helbild på omslaget.

Till nr 1.2005 lämnar Per Sparre redaktionskommittén och ersätts av Claes Lewenhaupt. Göran Mörner ingår från nr 1.2006 i redaktionen tillsammans med Kerstin Wachtmeister (redaktör), Magdalena Ribbing och Gunilla von Platen medan redaktionskommittén utgörs av Claes Lewenhaupt, Ulf Gyllenhammar och Per Nordenvall.

Nr 1.2009 – omslaget blir högblankt och Louise Ribbing tar plats i redaktionen. Från och med nr 2 samma år tillträder Louise Ribbing som redaktör.