Statyer och sentenser

Med symboler i detaljerna.

Statyerna på taket och de latinska sentenserna som följer utmed hela takfrisen har nära samband med varandra. Riddarhusdirektionen hade beslutat att statyerna skulle betyda ”riddeligh mandom, dygdh och ähra samt bokeliga konster och Studier, effter som Ridder- och Adelskap igenom sådant förnämbligast förwärfwas”. De kan helt enkelt ses som en deklaration både externt och internt vad ridderskapet och adeln skulle stå för. De ursprungliga sex statyerna var gjorda i gotländsk sandsten och uppfördes på 1660-talet av den tyske bildhuggaren Heinrich Lichtenberg. Dessa var vid förra sekelskiftet så sönderfrätta att de ersattes med nygjorda kopior. De två blystatyerna vid östra och västra gaveln är gjorda av den franske skulptören Jean Baptiste Dieussart.

Stort symbolspråk

Jean de la Vallée lade stor vikt vid statyernas symbolik. Sydfasadens sentens lyder på svenska: Genom rådighet och vishet, genom mod och segrar, efter förfädernas lysande föredöme. Den är åskådliggjord genom den kvinnofigur som föreställer Nobilitas, (Adeln), som står högst upp på frontespisen. Hon håller en lans i högra handen och en liten Minervabild i den vänstra. Nobilitas är omgiven av två dygder: Studium (Fliten) till höger med en bok i handen och en tupp bredvid sig och Valor (Tapperheten) till vänster med en lagerkrans i ena handen och ett svärd i den andra.

Nordfasadens inskription lyder: Klokheten är en helig förmur, som varken sviker eller faller. Genom arbete går vägen till ära. Medborgares ståndaktiga mod ett rikes yppersta stöd. Det symboliseras av Nobilitas manliga motsvarighet, Honor (Äran), en lagerkrönt man i antik dräkt med riddarkedja om halsen och en lans i handen. På hans ena sida står Prudentia (Klokheten), en kvinna med två ansikten, och på hans andra sida Fortitudo (Styrkan), en Herkulesfigur i lejonhud.

På den vänstra kortsidan står: Utan gudomligt bistånd ingen lycklig utgång. Ovanför står Amor Dei (Tron) placerad, en kvinnofigur med kors och bibel. På den östra kortsidan står ett citat ur en dikt av Horatius: Det är ljuvt och ärofullt att dö för fosterlandet, vilket är illustrerat av Amor Patriae (Fosterlandskärleken), en ung krigare med ett gyllene svärd.

 

Dörrportalerna

Palatium Ordinis Equestris står det i dörrportalerna mot både norr och söder. Det betyder Riddarståndets palats.

Skorstenarna

Även skorstenarna bär utsmyckningar med symbolisk innebörd. De två mittskorstenarna är utformade som antika offeraltare och de fyra pyramidformade hörnskorstenarna är dekorerade med olika krigiska attribut och krönta med exploderande kanonkulor.

Staty av Gustav Vasa

Statyn av Gustav Vasa som står framför Riddarhuset, vänd mot Riddarhustorget, är den första offentliga statyn i Sverige. Den modellerades av den franske bildhuggaren P.H. l’Archevêque. Metall till gjutningen kom från de gamla kanoner som hade erövrats i Karl XII:s krig. Den latinska inskriptionen lyder på svenska: Åt Gustav Eriksson. Från ädel Medborgare, den bäste Konung, Fädernelandets, Frihetens, Religionens hämnande beskyddare. Efter tvenne sekler ägnad åt Ridderskapet och Adeln år 1773. Statyn placerades mitt på Riddarhustorget dit adelns tomt då sträckte sig men flyttades 1916 till sin nuvarande plats.

Staty av Axel Oxenstierna

På den norra sidan av Riddarhuset restes 1890 en staty av rikskanslern Axel Oxenstierna som anses vara Sveriges största statsman genom tiderna och dessutom initiativtagaren till Riddarhusets tillkomst. Statyn utfördes av John Börjeson.