Riddarhuspalatset i årtal

Ett 400 år gammalt byggprojekt.

 

Inte nog med att det krävs en hel del för att bygga ett palats, det måste dessutom underhållas kontinuerligt. Riddarhuspalatsets vård finansieras helt av Ridderskapet och adeln och det är bland annat till detta som ättemedlemmarnas kapitationsavgift används.

1600-talet

1642
Rikskansler Axel Oxenstierna köper tomten i kvarteret Hercules. Simon de la Vallées första två projekt. Pålning och framforsling av sten samt grundläggning för huvudbyggnaden hinns med innan Simon de la Vallée avlider efter slagsmål på Stortorget.

1643-44
Transport av sten från Roslagen, Livland med mera.

1646      
Stenhuggaren Heinrich Wilhelm från Hamburg anländer.

1647          
Heinrich Wilhelm presenterar sitt förslag, bl.a. maskaroner.

1648-52 
Huvudbyggnadens bottenvåning färdigställs under Wilhelms ledning och yttermurarna uppförs.

1651  
Beslut att begränsa höjden till två våningar.

1653 
Justus Vingboons anländer.

1653-54  
Justus Vingboons projekt inleds. Fyrkantiga mezzaninfönster och grunder för de södra flyglarna utförs, sandsten köps in.

1656        
Ombyggnad av östra gaveln. Korintiska kapitäl samt ”blumen- und fruchtverkstycken” uppförs. Vingboons slutar. Jean de la Vallée anlitas och sätter igång sitt projekt med runda gluggar.

1656-57  
Sten för de runda fönstren huggs. Stenhuggeriarbeten för taklist och kapitäl.

1657 
Ombyggnad av västra gaveln. Trätrappor upp till stora salen byggs, stolar och bänkar köps in.

1659
Det provisoriska yttertaket av trä tas ner och ett nytt taklag läggs. Heinrich Wilhelms portaler ersätts med nya.

1660    
Jean de la Vallées förslag presenteras för riksdagen i Göteborg.

1661-63
Statyer av sten placeras på taket.

1663-73         
Taket kläs i koppar.

1664-78 
Stentrappan byggs.

1668    
Statyer av bly gjuts och sätts upp på taket. Jean de la Vallée presenterar förslag till södra flyglarna.

1669        
Jean de la Vallées förslag till norra paviljongerna.

1669-70    
Pyramiderna sätts upp på taket.

1671  
Skorstenarna sätts upp.

1672       
Beslut att bygga flyglar åt söder och att låta vapensköldarna dekorera stora salen.

1674 
Jean de la Vallée lämnar bygget.

1675   
David Klöcker Ehrenstrahls plafond färdig.

1697  
Stora salen användes som gudstjänstlokal för hovförsamlingen

1700-talet

1718   
Göran Josua Adelcrantz gör ritning till taklist med mera i salen.

1720-23  
Taklist och dekor utförs i stora salen.

1719   
Amfiteater med bänkar i blått kläde utförs enligt Adelcrantz ritning. ”Skrank med 25 svarvade pelare” och 25 snidade länstolar i stora salen.

1725-26  
Gipstak med lövverk i sekreta utskottets sal.

1735-38       
”Schola illustris” inreds i östra delen av övre våningen.

1741       
Hårlemans lägger förslag till södra flyglar och norra stallängor.

1749-53    
Övre vestibulen färdigställs.

1753   
Karl Johan Cronstedt blir riddarhusarkitekt.

1755
Stallängorna färdigbyggda.Grindar av Cronstedt-Masreliez i trapporna.

1762     
Karl Fredrik Adelcrantz lägger förlag till södra fasadens fullbordan och Vasa-kartouchen sätts upp i stora salen.

1762-65  
Södra fasaden fullbordas.

1764    
Tomten mäts.

1766 
Kajen mot kanalen byggs.

1769 
Södra portalen byggs om.

1766-68 
Inredning av östra delen enligt Hårlemans skisser och enligt ritningar av Adelcrantz-Cronstedt.

1774  
Gustav Vasa-statyn uppsätts på Riddarhustorget.

1784
Palmstedts riddarholmsbro byggs och torget höjs.

1800-talet

1815-16
Reparationer.

1824    
Loger byggs i rummet utanför sekreta utskottets sal.

1855
Scholanders ritning till inredning i stora salen.

1857-59
Grunden förstärks.

1857-59    
Läktare, barriärer och gaslyktor i stora salen.

1862  
Scholanders ritningar till två paviljonger i norr.

1865  
J. A. Havermans ritningar till paviljonger.

1870    
De Hårlemanska stallen rivs. Ny portal i norra fasaden av Scholander.

1872   
De norra flyglarna färdigbyggda.

1880      
Nytt koppartak läggs.

1881-83 
Reparation av direktionsrummet. Målning av trapphusets dekorativa dörröverstycken.

1883     
Nytt golv i nedre trapphallen, en provisorisk trappa rivs.

1891-92    
Förstärkning av grunden i östra delen, igenmurning av källaringången från Riddarhusgränden.

1899  
Isak Gustaf Clason börjar som riddarhusarkitekt.

1900-talet

1912  
Väggmålning i övre trapphallen (Tåget över Bält) av Gustaf Cederström.

1914  
Lantmarskalkrummen inreds av I. G. Clason.

1926
Direktionsrummet inreds av I. G. Clason.

1930     
Porslinsrummet inreds av I. G. Clason.

1941
Terrassen vid norra fasaden rivs och ny trappa byggs. Flyglarna restaureras av Ove Leijonhufvud.

1944  
Rampbelysning ordnas i stora salen av O. Leijonhufvud.

1947 
Restaurering av naturstenen i fasaderna och rundförstärkning av hjärtmuren.

1954       
Dag Ribbing inreder sällskapslokaler i de utrymmen som tidigare fungerat som tjänstebostad till riddarhussekreteraren. Kanslilokalerna utökas och förrummet restaureras av samme arkitekt.

1957 
Grundförstärkning av yttermurarna.

1960   
Riddarhussalen repareras. Vapensköldarna placeras om och läktaren tas bort.

1965-66     
Inredning av tre vindsrum.

1971  
Restaurering av sandstenspartier på södra fasaden. Insamling för Riddarhusets restaurering.

1972    
Nytt koppartak.

1977-78 
Ombyggnad av kök och personalutrymmen och inrättande av ventilationsrum på vinden enligt förslag av Sten Ramel.

1987    
Rengöring av taket i lantmarskalkssalen.

1988            
Fönstren på södra fasaden renoveras under ledning av Olof Antell.

1990   
Renovering av riddarhussekreterarens rum. Riddarhussalen beläggs med heltäckningsmatta.

1991  
Monter med docka i adelsuniform.

1993  
Renovering av sällskapsvåningen samt skorstenarna samt fönster på norra, östra och västra fasaderna .

1995     
Bänkarna i riddarhussalen kläs om.

1996    
Balustraden mot riddarhustorget repareras.

1997       
Ombyggnad av köket och gästtoaletterna. Släktföreningsrum inrättas i källaren.

1999  
Fjärrvärme ansluts till Riddarhuset.

2000-talet

2000
Södra fasadens fönster och sandstensornament restaureras.

2002 
Bänkarna i riddarhussalen förses med ryggstöd.

2003-04  
Västra och östra fasaden restaureras.

2006     
Flyglarnas tak repareras.

2007 
Solskyddsfilm appliceras på Riddarhusets fönster.

2008 
Norra fasaden och flyglarnas fasader restaureras.

2009           
Balustraden vid vasastatyn samt stenbeläggningen på gården åtgärdas efter kollision av en bil.

2010
Biblioteket renoveras.

2011
Trappan i Riddarhussalen renoveras. Ny ådringsmålning och ledstång av järn samt omplacering av vapenplåtarna i trappan.

2011-13
Nytt arkiv inrättas i västra källaren med tre klimatstyrda kassuner. Statyerna på taket förses med LED-belysning. Digitalt elsystem (KNX) införs i vissa delar av huset.

2012-13  
Fyra nya montrar till förrummet i lantmarskalksvåningen utförs av snickare Björn Tolhammar. Stenbalustraden i öster och väster renoveras med nya balusterdockor samtidigt som sandstenen/graniten blästras och balustraden rätas upp.

2012-14    
Obligatorisk ventilations kontroll (OVK) genomförs i östra flygeln vilket leder till omfattande ventilationsarbeten.

2013
Omdragning och utbyte av en trasig del av västra flygelns avlopp.