Om projektet

Riddarhuset renoveras

När fyrahundraårsjubileet av Riddarhusordningen högtidlighålls 2026 kommer ett av vårt lands mest värdefulla historiska miljöer att stå väl rustat för det stora firandet.

Vid slutmötet den 4 juni 2022 godkände nämligen adelsmötet det omfattande förslaget till palatsrenovering som genomförs i etapper 2023-2025 och innebär en översyn av hela byggnaden med partiell förnyelse av alla tekniska system.

Detta ska göras

Projektet inbegriper renovering av alla ytskikt i Riddarhussalen, Stenhallen och den övre trapphallen. Även akustiken och belysningen förbättras. I Riddarhussalen samordnas renoveringen av tak och väggytor med konserveringsarbeten och rengöring av plafondmålningen Dygdernas rådslag (Ehrenstrahl, 1675).

De tekniska systemen i byggnaden är ålderstigna och många får anses ha uppnått sin tekniska livslängd, bland annat är delar av elsystemet från 1950-talet och ett flertal rörsystem i akut behov av att bytas.

En antikvarisk förundersökning av trapphusen och Riddarhussalen genomfördes 2021 med inventering och genomgång av arkivhandlingar samt färganalyser utförda av konservatorer för att klargöra äldre målningsbehandlingar. En särskild arbetsgrupp specialstuderade det historiska källmaterialet i relation till undersökningar av partiellt bevarade färgfragment på sten och putsade ytor. På grundval av detta sammanställdes ett kunskapsunderlag som kommer att bilda utgångspunkt för ytskiktsrenoveringen.

I Riddarhussalen återskapas en slätare putsyta och gråvit ton för en tydligare samverkan med taklist och ornament.

Väggarna i Stenhallen och den övre trapphallen kommer att erhålla en lätt marmorering. Stenytor som tidigare varit målade ges en tunn målningsbehandling med svagt marmorerad karaktär i anslutning till 1700-talstraditionen. Den övre trapphallens fyra lyktgrupper kommer varsamt att restaureras och utrustas med ny belysningsteknik.

Tidsplan

2023. Stenhallen: ytskiktsrenovering, marmorering och ny led-belysning. Lantmarskalkssalen: Ny led-belysning. .Övergripande: ny el, vvs, brandlarm och skalskydd.

2024. Riddarhussalen och övre trapphallen: ytskiktsrenovering, marmorering, ny led-belysning, ny matta, stoppning av bänkar, restaurering av Ehrenstrahls plafondmålning. Köket: total renovering.

2025. Planer för att fortsätta med parken och balustrader om adelsmötet 2025 ger klartecken.

Styrgrupp

Det omfattande renoveringsprojektet har sedan i januari 2021 planerats och förberetts av en styrgrupp inom riddarhusdirektionen och förvaltningen. I denna har ingått riddarhusdirektionens ordförande Patrik Tigerschiöld, direktionsledamoten Rebecka M. Adelswärd, riddarhussekreteraren Erik Drakenberg samt den för renoveringsprojektet och palatsets vård särskilt förordnade arkitekten SAR MSA Tomas Lewan, Lewan arkitektkontor.

En första åtgärd i planeringsskedet var att låta 3D-skanna palatset och riddarhustomten för att säkerställa digitalt ritningsmaterial och projekteringsunderlag. Styrgruppen samlade sedan en expertgrupp bestående av kulturarvskompetens samt erfarna konsulter inom el, vvs, brandskydd, ventilation, landskap, belysning och målerikonservering för att låta ta fram ett projektunderlag och kostnadskalkyler.

Finansiering

Renoveringsprojektets stora omfattning bidrar till att finansieringen måste inhämtas från olika håll. Själva grundplåten utgörs av den generösa testamentariska gåva som Riddarhuset erhöll av greve Johan Sparre 2018 i form av gården Finnekumla. Till detta kommer en tillfällig höjning av det administrativa arvodet från Herculesfonden. Adelsmötet har även godkänt ett nyttjande av delar av riddarhusförvaltningens eget sparade kapital.

Därutöver välkomnas alla ättemedlemmar, släktföreningar och andra som älskar detta historiska palats att stödja projektet ekonomiskt med frivilliga bidrag till Palatsfonden. Alla bidrag tas tacksamt emot.

Bankgiro: 5933-7972
Swish: 123 269 14 34


Texten bygger i huvudsak på Rebecka M. Adelswärds artikel Varsamt och värdigt som publicerades i Arte et Marte nr 1.2023

Läs gärna mer om renoveringen i tabloiden Riddarhuset 2.0.