GDPR

Om Riddarhusets behandling av personuppgifter som samlas in via hemsidan

Riddarhuset lägger stor vikt vid en trygg och korrekt behandling av dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in via hemsidan riddarhuset.se och vilka rättigheter du har som registrerad.

Personuppgiftsansvarig
Riddarhuset, Riddarhussekreteraren, Box 2022, 103 11 Stockholm. Tel. 08-723 39 90 (vxl). E-post: gdpr@riddarhuset.se

 Nyhetsbrev

Ändamål och behandling
På Riddarhusets hemsida erbjuder vi möjligheten att prenumerera på ett digitalt, publikt nyhetsbrev. För att kunna skicka ut nyhetsbrevet behövs en e-postadress till den som vill teckna prenumeration.

Vilka personuppgifter som samlas in
E-postadress (-er).

Laglig grund
Prenumerationsavtal.

Vilka har tillgång till uppgifterna?
Riddarhussekreteraren, kanslist och kommunikationsansvarig.

Lagringstid
För nyhetsbrevet upphör lagringen av dina personuppgifter när prenumerationen upphör. Då stryks din e-post från prenumerantregistret.

Webbutik

Ändamål och behandling
På Riddarhusets hemsida finns en webbutik där det går det att handla böcker och presentartiklar. I samband med köp behöver Riddarhuset vissa person- och betaluppgifter för att kunna fullfölja sin del av avtalet.

Vilka personuppgifter som samlas in
Namn, postadress, leveransadress, kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post). Vid köp samlar Riddarhuset in betalningsinformation: kredit- och betalkortsnummer och/eller annan betalningsinformation som du tillhandahåller.

Laglig grund
Avtal.

Vilka har tillgång till uppgifterna?
Riddarhussekreteraren, kanslist, kommunikationsansvarig och intendent.

Lagringstid
Vid köp i webbutiken lagrar vi dina uppgifter i 24 månader för att kunna hantera eventuella reklamationer och garantiärenden. Därefter tar vi bort uppgifterna från våra system.

Hemsidan

Riddarhuset använder sig av cookies och har med anledning av GDPR uppdaterat sin information om cookies på hemsidan. Läs mer här: Vad är cookies och hur använder vi det?

När vi delar dina uppgifter med andra
När det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Det kan vara företag som hjälper oss med

·         betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer),

·         information och marknadsföring (print och distribution, sociala medier, reklambyråer, undersökningsföretag) eller

·         IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med ett personuppgiftsbiträde sker det med stöd av samma legala grund som vi har samlat in din information, t.ex. för att uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas, att de följer våra säkerhetskrav och begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Vissa aktörer är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan vara statliga myndigheter, eller företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets personuppgiftspolicy för deras behandlingar.

Tävlingsvillkor
För att ta del av Riddarhusets tävlingsvillkor, läs mer här.

Dina rättigheter som registrerad

Ingen skyldighet att lämna uppgifter
Det föreligger ingen på lag eller annan rättslig grund vilande skyldighet för dig att lämna de personuppgifter som Riddarhuset begär i de situationer som redovisats ovan. Konsekvenserna av att du inte lämnar begärda uppgifter är dock att Riddarhuset inte kan fullgöra sina uppgifter i det enskilda fallet. Prenumeration av nyhetsbrev respektive handel i webbutiken kan alltså inte tillhandahållas utan att de, för dessa ändamål, begärda personuppgifterna lämnas.

Rätt till rättelse och komplettering
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och att få komplettera ofullständiga uppgifter om det är relevant givet ändamålet med behandlingen. Sådana ärenden hanteras av riddarhussekreteraren eller person som denne utser.

Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt att utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade. När det gäller de uppgifter som Riddarhuset behandlar gäller detta om:

a) Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
b) Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, vilket i Riddarhusets fall bara är aktuellt om det fastställs genom lagakraftvunnet beslut av behörig myndighet eller domstol.

Rätt till begränsning och invändning
Du har i vissa fall rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller rätt att invända mot densamma. Sådana krav hanteras av riddarhussekreteraren.

Rätt att veta varifrån uppgifterna kommer
Du har rätt att få veta varifrån de behandlade uppgifterna kommer, om inte från dig själv.

Inget automatiserat beslutsfattande förekommer när Riddarhuset behandlar personuppgifter.

Rätt till tillgång
Du har när som helst rätt att på begäran få tillgång till våra behandlade uppgifter om dig, ett så kallat registerutdrag. Detta önskemål ska ske skriftligen och skickas till riddarhussekreteraren per brev eller e-post.

Riddarhuset, Riddarhussekreteraren, Box 2022, 103 11 Stockholm. E-post: gdpr@riddarhuset.se

Rätt att klaga
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. Om du har invändningar eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta myndigheten. Du hittar kontaktuppgifter här: IMY

Uppdateringar i vårt arbetssätt
Vi kan komma att uppdatera hur vi arbetar med personuppgifter. Om det gäller viktigare uppdateringar, exempelvis ändring av ändamål eller kategorier av personuppgifter, och uppdateringar som kan vara av avgörande betydelse för dig kommer du att få information om på riddarhuset.se eller via e-post i god tid innan de börjar att gälla.

Kontakt
Har du frågor om hur Riddarhuset hanterar personuppgifter kan du kontakta oss på Riddarhuset, Box 2022, 103 11 Stockholm, telefon: 08-723 39 90 och e-post: gdpr@riddarhuset.se.