Ätter som adlades av Ulrika Eleonora

Åren 1719-1720 adlade drottning Ulrika Eleonora omkring 250 nya ätter. Riddarhuset uppmärksammar på olika sätt denna brytningstid i svensk historia då det karolinska enväldet övergår till frihetstid. Utställningen Ulrika Eleonora, adeln och Riddarhuset visas från och med 1 april 2019-januari 2020.

(Kursiverade ätter fortlever. A = adlig ätt, F = friherrlig ätt, G = grevlig ätt)

Adelhielm A 1610
Adelswärd A 1707
Adlerbaum A 1635
Adlerbeth A 1732 B
Adlerbielke A 1675
Adlerfelt F 178
Adlerfors A 1720
Adlerheim A 1632
von Albedyl F 182
Appelbom F 164
Appelman F 148
Arenhielm A 1704
von Bahr A 1648
Banér G (ointroducerad)
Barck F 162
von Beckern F (ointroducerad)
Beijerhielm A 1902
Bennet F 154
Benzelstierna A 1628 B
Bergenadler A 1617
Bergencrantz A (ointroducerad)
Bergencrona A (ointroducerad (?))
Bergenstråhle A 1696
Bielkenhielm A 1624
Bildstein F 137
von Björnbourg A 1714
Björnstedt A (ointroducerad)
von Bleichert A (ointroducerad)
Blixenstråle A 1627
von Block A 1603
Blomcreutz A 1703
Blomfelt A 1585
von Boisman A 1713
Bonde af Säfstaholm G 64
Boneauschiöld A 1581
Borgenstierna A 1647
von Bratt A 1733
Braun A 1091
Braunerhielm A 1600
Braunersköld A 1677
von Burguer A 1727
Burguer von Ritterstein F (ointroducerad)
Burguer von Ritterstein F 190
Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld A 1661
von Carlsson A 1580 B
von Castanie A 1691
Cedercreutz F 143
Cederfelt A 1601
Cederflycht A 1640
Cederstolpe A 1688
von Christierson A 1725
Creutz G 68
Cronhielm af Hakunge G 69
Cronsparre A 1695
Cronstedt F 151
Dagström A 1719
d’Albedyhll F 183
Dalman A 1718
de Frietzcky A 1375
von Dellwig F 176
Dimborg A 1619
von Drake A 1716
Dreffling A 1611
Drysell A 1711
von Düben F 139
Dücker G 61
von Düring A (ointroducerad)
von Düring F 171
von Ebbertz A 1666
Ehrenadler A 1625
von Ehrenclou A 1673
Ehrenfalck A 1681
Ehrenfelt A 1762
Ehrenlund A 1599
Ehrenmalm A 1759
Ehrenpåle A 1698
Ehrensparre A 1694
Ehrenstam A 1682
Ekeblad G 71
Ekenstierna A 1701
Ekesparre A 1705
Elgenstierna A 1618
Eneberg A (ointroducerad (?))
von Essen F 158
Estenberg A 1678
Fitinghoff F 172
Flach A 1606
Fock F 147
Friedenreich A 1597
Frölich A 1280
Fuchs F 169
Fägerstråle A 1717
von Ganschou A 1866
von Gedda A 1710
Gezelius A (ointroducerad)
Giertta F 138
Glansenstierna A 1664
von Goltz A 1684
von Greiff A 1547
Gripenschütz A 1613
Grundel F 174
Grundelstierna A 1612
Gyllenbååt A 1602
Gyllenecker A 1734
Günther A 1723
Hedersköld A 1634
Hempel A 1669
von Henel A 1670
Hoenstierna A 1689
Horn af Rantzien F 163
Horn af Rantzien G 70
von Hylteen F 152
von Hökerstedt A 1656
von Höpken F 161
Ingelotz A 1721
Jernfeltz A 1676
Klingfelt A 1674
Kloo A 1838
von Knorring F 177
Koskull F 160
Koskull F 184
von Krafft A (ointroducerad)
Kunckel A 1652
von Köhler F 167
Köppen A 1693
Lagerberg F 156
Lagerborg A 1620
Lagerstolpe A 1630
Lagertvist A (ointroducerad (?))
Leijonadler A 1667
Leijonhielm F 142
Leijonstedt G 73
Lejonflygt A (ointroducerad)
Leuhusen F 140
von Lietzen A 1621
von Liewen G 67
Lillie F 168
Lilliehorn A 1671 D
Lillienstedt G 72
Lindcreutz A 1633
Lindencrona A 1579
Lindestolpe A 1700
Lostierna A 1683
Lundeblad A 1665
Lundenstierna A 1687
Löth-Örnsköld A 1644
Löwenborg A 2198
Löweneck A 1660
Löwenhult A 1758
von Löwenstern F 181
Mannercreutz A (ointroducerad)
Mannercrona A 1584
Marcks von Würtemberg A 1726
Meijerfeldt G 59
Meldercreutz A 1607
Molnstjerna A (ointroducerad (?))
Möhlman A 1663
Möllerheim A 1876
von Nackreij A 1712
Nordencreutz A 1697
Nordenfelt A 1662
Nordenheim A 1699
Nordenstråle A 1608
Olivecreutz A 1901
Olivecrona A 1626
Olivestjerna A (ointroducerad)
Ollonberg F 185
von Otter F 150
Palmcreutz A 1605
Panso A 1604
Pihlhielm A 1654
Plantenstedt A 1623
Preis A 1756
von Psilander F 146
Psilanderhielm A 1788
Raab A 1586
Reenstråle A 1653
von Reichel A 1657
Reutercrona A 1760
Reuterskiöld A 1636
Ridderboll A 1839
Riddercreutz A 1690
Riddercrona A 1680
Ridderstad A 1642
von Roland A 1614
Rosenadler A 1578
Rosengrip A 1685
Rosensten A (ointroducerad (?))
Rosenstierna F 179
Rosenstolpe A 1622
Rosin A utesluten
Rudbeck A 1637
Rudenschöld A 1583
Sack F 170
von Sallern A 1639
Sandelhielm A 1709
von Scharin A 1731
Scheffer F 144
von Scheven A 1755
Schmilinsky A 1651
Schulte F (ointroducerad)
Schultzendorff A 1724
von Schwerin F 133
Segercrona A 1649
von Segerdahl A 1650
Silfverhielm F 159
Silfverskog A 1706
Silfverstedt A 1641
Sparre G 74
Sparre af Sundby G 63
Sparre af Söfdeborg G 66
Spegel A (ointroducerad)
Staël von Holstein F 155
Standaerhielm A 1729
Stenfelt A 1867
Stenholm A 1715
Sternleuw A 1672
Steuch A 1582
Stierncrantz F 175
Stierncrona F 166
Stierncrona af Söderby A 1679
Stiernheim A 1646
Stiernstedt F 145
Stjernbjelke A ointroducerad
Strålenhielm A 1761
von Strömborg A 1638
Strömfelt F 173
Strömhielm A 1645
Svab A 1631
Swedenborg A 1598
Svedenheim A 1615
Svedenstierna A 1659
Taube G 62
Tilas A 1616
Tornérhielm A 1655
von Trautwetter F 180
Trollenfelt A 1840
Törnebladh A 1702
Törnecreutz A 1658
Törnflycht F 149
Törnflycht F 153
Uggelklo A 1609
Wachschlager F 141
Wagenfelt A 1686
von Walcker A 1728
von Walden A 1708
Weili A 1730
Winter A 1668
Vogelhjelm A (ointroducerad)
Wulfcrona A 1629
von Wulffschmidt A 1722
von Yhlen A 1787
Zengerlein A 1577
Örncrona A 1643
Örnfelt F 165
Östner A 1692