Kung Sigismunds vapenförbättring

Ett nyupptäckt adelsvapen.

 

Arte et Marte nr 1/2015 skriver riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld om kung Sigismunds vapenförbättring till Johan Larsson Sparres änka och barn. Här redovisas den fullständiga transkriberingen av kungörelsen. Paleograf är Karin Borgkvist Ljung vid Riksarkivet.

Förbättring på framledne her Johan Sparres barns Sköldemerke.

Datum Warsau denn 26 Septem: Anno 1600.

Wij Sigismundus Göre wetterligit att effter ded wår nieredige och oproriske Hans förste Hertig Carll till Södermanland, ibland annat olagligit och wåldsambligit som han emott oss sin rätte Herre och Konungh på wåre upprichtige trogne och Erlige Undersåter Adell så wäll som Oadell hafuer nu på några årh tilgörandes emot all naturlig och wärdzlig lagh bruket  och bedrifuit, hafuer han och på den tijdh som han wåldsambligen och otilbörligen  intogh wår Befästningh Calmar, latedt Uthan all laagh och dom wårt och skäll ochristeligen aflijfua och afdager tage Oss Elskeligh Edle welbornne Johann Sparre till Barekwar den wij till wår Stadhaller öfuer samme Befästning Stad och Landzende hade förordnat och ombetrodt. Ther med dogh förbe(mäl)te oproriske förste Hertigh Carll sigh på den tijdh icke kunde låthe åthnöija och tilfridzstelles, Uthan på ded han sin tyranniske grymheet än thå ythermera skulle uthgiuta och ther med sitt blod blodtårstige förehafuande och ogierninger i fremmande land kundgöre läth han welbe(mäl)te Johan Sparres sängbundne och högst bedröfuade effterleffuande Enekia Oss Elskelig  Edle welbornne Fru Margreta Brae Boren Greffuedotter till Wissingzborg Fru till Barekwar, med tu hennes faderlöse små barn af Rijket aldeles förblåttade föriages och bordtwijses. Och alle så wäll hennes egne som välbe(mäl)te hennes framledne mans Sätesgård Arff och Jordegodz med all deres opbördh ränta och ägedelar och alt annet som på samma deras godz kunde finnes sköffles och affhändes, och såsom een  ogerningesman then ther lijf och godz förwärkad hade, thenn ifråntages, och ibland sin  förrädere hop  fördeeles och bordtgifues. Så på ded att welbe(mäl)ta Fru Margreta Brae eller hennes faderlöse barn och rätte efterkommande Erfuinger denna ogierning som på welbe(mäl)te hennes framledne man så tyrannisktligen är bedrifuen icke må i framtidenn udi någon måtto blifue förwitelig lijke som han sådan odöd förtient hade, Utan allom hans troheet emott Oss sin rätte herre och Konungh Ädelige Erlige förhollande och manlige stadigheeter kunnogh och oppenbar ther han såsom en den af dhe förmente och Äldste Slechter Udi Suerige sin herkomst haft hafuer udi sin ungdoms tijdh emott wår och Rijkzens fiende /: på den tijdh:/ Muskouiten, Rittmesteres Krigzrådz, och andre höge embeters Befhell  troligen och menligenn bekledt hafuer, Seden efter wår nådige befalning Högbornne Furstinnes Fröken Annas Sueriges Rijkes boren Princeses och Kongadotters wår Elskelige käre Systers Hoff således på någre åhr tilgörandes förestådt att wij der till hafua haft nådigt welbehag, Och nu på sidstone udi sitt aff Os ombetrodde Stadhollares kall och Embete sin stadige troheet emott Oss med sin manlige och oskyldige dödh såleds bekräftigat och stadfästedt, att hans Adelige nampn och ihughkommelse hos hwar och een Erlig man böhr wara berömligh och hans effterkommande wårdnaden tilgode niuthe. Derföre hafue wij welat welbe(mäl)te hans efterlefuande Enekia och lijffzarffuingar dette wårt konunglige wittnesbörd nådeligen meddeela, och tilledt welförtient nådetecken och withne till hans manligende strijdande Adelige förehollande oskyllige dödh. Såsom och hans efterlåtne Huusfru och begges deres wårdnader och effterkomande till hugswälelse ähre och beröm, hans wapn Sköldemerke ährat och förmerat hafue, Såsom wij nu med detta wårt öpne breff nådeligen ähre förmere och förbättre ded wapn och Sköldemerke som han effter sin Adelige och wälberiande förfäder ärfft och fördt hafuer Udi så måtto att wij till ded gamble Sparre wapnet hafua latidt Udi nedre deelen af Skölden tilsättia ett beskyttedt Slotztorn, ther på någre afgångende Skött med låghan ther Uthan före. Nedan Udi Tornet een Port med Storm galrar i. På tinnarne  tre förgylte flöger. Och öffuerst på Sielfua Tornett een fyrkandt rödh fenike. På både sijdor om fennikan och tornet åtta Jern lodh altt förb(mäl)te Udi huith fieldh till een oförgengeligh ihågkommelse  att han wår Befästningh Calmar in till sitt yttersta Oss och Sueriges Crono till trogen hand manligen och troligen hafuer försuaradt. Efther som ded här i brefued wijdare stått affmålat. Så att welbe(mäl)te Johann Sparres Son och dotter samt alle hans rätte effterkommande lijffzarfuingar samme förbättrade wapn och Sköldemerke så wäll Uthrijkes som inrijkes niuthe bruke och beholle måge till ewendelige tijder. Ther emott skole the när de så til ålders komme och theres effterkommande arfuingar ware och blifue Oss och wåre lijfzarffuinger hulle trogne och rättrådige i alle måtto, altijd effter deres welkor hedrandes och sökiendes wårt och Sueriges Rijkes gagn och beste, skade och förderff udi tijdh warne och afwänie effter deers ytterste macht legenheet och förmögenheet, och sigh i alle (hulle?) måtto såsom andre wåre trogne och weluillige Undersåtar och tienare ägnar och böhr lathe befinne. Förbiudandes fördenskull här med alle udi huad stånd högre eller nidrigare the helst ware kunne som Oss med lydno och hörsamheet böhr wara förplichtade att göra eller göra låthe med ord eller gerningar welbe(mäl)te Johann Sparres efterlefuande Enekia hennes barn heller deras rätte effterkommande arffuingar här emott något meen hinder eller förfångh med wår onåde och tilförligit Straff. Des till yttermere wisso lathe wij weterligenn henge wårt kong(lig)e Insegle her Under och medh egen hand Underskriffet Datum ut supra