Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Wrangel af Sauss

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 93
  • Adlad: 1751-11-22
  • Introducerad: 1776-05-09
  • Ursprung: Estland, Wierland

Ingress

Ätten är utgrenad ur adliga ätten Wrangel af Sauss nr 1770, se friherrliga ätten Wrangel af Sauss nr 279. Vice amiralen och riksrådet Anton Johan Wrangel af Sauss (1679–1763), upphöjdes i friherrlig värdighet 1747 12/12 i Palatset i Stockholm av konung Fredrik I, och introducerades 1752 8/6 under nr 219. Han upphöjdes vidare i grevlig värdighet 1751 22/11 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik, men grevebrevet är utfärdat först 1773 24/1 på Stockholms slott av konung Gustav III. Ätten introducerades genom Anton Johan Wrangels båda söner 1776 9/5 med namnet Wrangel af Sauss under nr 93, varvid den friherrliga ätten nr 219 utgick. Friherrebrevet i original liksom grevebrevet i original är sedan 2017 donerade till Riddarhuset. Valspråk: Ne cede malis »Vik ej för svårigheter«.

Läs mer

Blasonering

”… En uti Fyra Fält delad Skjöld, belagd mitt uppå Fördelningen med en Hjertskjöld, i hwilcken Stamwapnet, som är en swart fritt stäld Mur med Trenne Tinnar uppå i Silfwerfält sig wisar. Uti Högra öfra Fältet af det Grefliga Wapnet, som är af Silfwer, synes ett i blått wattn flytande redlöst Skepp, wändt till Höger. I det öfra Högra Fältet till Wänster, ses det Kruseska Stamwapnet, som är Klufwit. I den Högra Blå delen synes en Half Fransk Lillja af Silfwer, och i den Wänstra Femton Schack Rutor, af Guld och Rödt till skiftes, Fem i Högden och Trenne i bredden. Det Nedra Fältet till Höger, som är af Guld, utwisar det Spensiska Skjöldemärcket, ett mot Höger uprest Rödt Leijon, Bandewis öfwerlagt med en Swart Rem, som mitt uppå är hopfogad med ett gyllende Spänne, warandes i Öfra Högra Hörnet af detta Fält en Fyrkant eller så kallad Francquartier af blå Färg, hwaruti sig wisa Tre gyllende Cronor, Twå ofwan och en under. Det nedra Fältet till Wänster är af Silfwer och deruti är en Gyllende Crona, utur Hwilcken upstiger ett till Höger wändt rödt Häst-Hufwud som är desz Mödernes det Ram-ska Wapnet. Ofwan på Skjölden äro Trenne med Greflige Cronor betäckte Öpne Tornere Hjelmar; På den Högra stå Twenne Wingar af Silfwer, begge belagde med en sådan Mur, som i Hjertskjölden. Utur den medlersta upstiger till Hälften ett Gyllende Leijon, Hållande uti Högra Ramen en Röd Hermelins-brämad RådsHatt. Och på den wänstra ses en Stålklädd Höger Arm, som Håller ett bart Swärd, nederst belagd med Twenne i Snedkors liggande Canoner och fölgd af Sex Flaggor, Tre på Hwardera sidan stäldte, af Hwilcka den Öfra Högra är Swensk med de öfrige Fem Ryske. Skjöldhållare äro till Höger en Wattuman, med sin Treuddiga och upåt wände Gaffel i handen, och till Wänster en dylik Wattuman wändande sitt Roder nederåt: Hwilande lika som Skjölden på en med Snäckor och rinnande wattn decorerad Pied d’Estal, uppå hwilcken ett Hwitt Fladdrande Band synes, hwarå Walspråket Ne Cede Malis, med swarta Bokstäfwer finnes. Aldeles, som det samma Här framföre med sina rätta och egenteliga Färgor afmålat finnes.” Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Frihetstiden

Ättenr Ättenamn
249 Adelswärd
1988 Adlersparre
2057 Adlerstam
1965 Ankarcrona
2054 von Arbin
213 Armfelt
2022 von Axelson
1648 von Bahr
230 Barnekow
104 Beck-Friis
278 Beck-Friis
1902 Beijerhielm
154 Bennet
1917 Berg von Linde
1696 Bergenstråhle
1995 af Bjerkén
2017 Björnstjerna
258 von Blixen sedermera von Blixen-Finecke
1713 von Boisman
1647 Borgenstierna
320 Brauner
1600 Braunerhielm
1772 Brummer
1855 Brummer
1798 Bruncrona
1661 Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld
281 Carpelan
2035 Cederbaum
143 Cedercreutz
1688 Cederstolpe
211 Cederström
1725 von Christierson
2020 Conradi
68 Creutz
69 Cronhielm af Hakunge
83 Cronstedt
1718 Dalman
176 von Dellwig
234 Djurklou
139 von Düben
1762 Ehrenfelt
1925 Ehrengranat
210 Ehrenkrona
1961 Ehrenstråhle
113 Ehrensvärd
267 Ehrensvärd
1701 Ekenstierna
1705 Ekesparre
1618 Elgenstierna
2089 af Enehielm
1948 B von Engeström
1678 Estenberg
255 Falkenberg af Trystorp
1920 von Fieandt
1606 Flach
2018 af Forselles
189 Funck
2051 Furuhjelm
202 von Gedda
1974 Granfelt
1547 von Greiff
195 Gyllenkrok
1723 Günther
1736 B Hallenborg
86 Hamilton
1880 von Hauswolff
2025 von Heidenstam
1983 Heijkenskjöld
1841 von Heland
272 Hermelin
1853 Hertell
2012 Hiort af Ornäs
2002 Hisinger
1794 von Hofsten
2052 Hultenheim
1927 Hårleman
2043 Ihre
91 Kalling
231 von Kaulbars
257 Klingspor
1976 von Knorring
184 Koskull
167 von Köhler
254 Lagerbielke
245 Lagerfelt
142 Leijonhielm
140 Leuhusen
215 Lilliecreutz
1671 D Lilliehorn
1579 Lindencrona
276 Löwen
2198 Löwenborg
1791 Löwenhielm
1878 Malmerfelt
277 Mannerheim
2069 Mannerstråle
263 Marcks von Würtemberg
1726 Marcks von Würtemberg
1963 von Matérn
2141 von Moltzer
1960 B Montgomery
1796 Munsterhjelm
223 von Nolcken
1814 Nordenadler
1985 Nordenankar
2063 Nordenfalk
1662 Nordenfelt
1815 Nordenflycht
1912 B Nordenskiöld
1947 Odencrantz
1955 von Oelreich
1932 von Oldenskiöld
1626 Olivecrona
150 von Otter
1978 Paijkull
220 Palmstierna
2343 Pantzerhielm
2071 af Petersens
289 Pfeiff
1922 von Platen
1952 von Plomgren
1924 B von Qvillfelt
286 Raab
295 Ramel
287 Rappe
1760 Reutercrona
1636 Reuterskiöld
1642 Ridderstad
228 Ridderstolpe
85 von Rosen
2013 B Rosenblad
1967 Rosencrantz
1637 Rudbeck
282 Rudbeck
227 Rudenschöld
170 Sack
260 von Saltza
2006 Sandels
1970 Schedvin
2059 von Schéele
1975 Scheffer
1755 von Scheven
1768 Schmiterlöw
1830 von Schoting
2046 B Schröderheim
2004 von Schulzenheim
94 von Schwerin
1973 Segercrantz
88 von Seth
283 Silfverschiöld
1939 Silfverstolpe
2001 af Sillén
1991 Skjöldebrand
66 Sparre af Söfdeborg
100 Stackelberg
192 Stackelberg
155 Staël von Holstein
2036 von Stapelmohr
1867 Stenfelt
1582 Steuch
1805 Stiernspetz
145 Stiernstedt
1810 Stiernvall
2053 Stjernswärd
1936 von Stockenström
1598 Swedenborg
112 Taube
1940 C Tersmeden
1655 Tornérhielm
2039 von Troil
2105 B af Trolle
1824 von Törne
1848 Virgin
1708 von Walden
2037 Wallenstråle
93 Wrangel af Sauss
279 Wrangel af Sauss
268 Wrangel von Brehmer
2077 von Wright
1629 Wulfcrona
232 Åkerhielm af Blombacka
205 Åkerhielm af Margrethelund