Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Vult von Steijern

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 384
  • Adlad: 1832-09-26
  • Introducerad: 1833-12-28
  • Ursprung: Österrike, Steiermark

Ingress

Utgrenad ur kommendörsätten Vult von Steijern nr 1889 a, se dito. Majoren och kassadirektören vid Göta kanalverk i Östergötland, Henrik Sebastian Vult von Steijern (1768–1844), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1832 26/9 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Han introducerades 1833 28/12 under nr 384. Friherrebrevet i original är sedan 1998 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Sköld, midt i tu klufven, uti hvars högra Fält, som är af silfver, visar sig en gammal rödaktig mur, hvaruppå en rättvänd Stork af naturlig färg hvilar, hållandes emellan klon, i dess uplyfta högra fot, en Orm, som sig omkring benet slingrar. Det venstra Fältet är af guld, ziradt midt uppå med ett litet svart Runekors, emellan tvänne gröna Lagerquistar, hvilka så ofvan som nedantill korsvis öfwer hvarandra ligga. Ofvanför är en blå Chef, hvaruti ett Silfvertungel nederst lyser och öfverst glindra tvänne i triangel satte stjernor af samma metall. På Skölden stå tvänne öppna Tornerhjelmar med Friherrliga Kronor prydde och emellan dem likaledes en Friherrlig Krona. Utur högra Hjelmen höja sig tvänne hvita Strutsfjädrar, emellan hvilka står en blå, svajande Canonslupsflagga med gyllene stång och knapp. Utur venstra Hjelmen upstiger öfra delen af ett gyllene Lejon, som uti högra ramen håller en Mercurii-staf af silfver, med blå vingar beprydd och svarta Ormar omslingrad; men uti den venstra en, med axet uppåt vändt, guldnyckel. Skölden, som hvilar på en mur, midt på hvilken en Canal-slussport är anbragt, uppehålles af tvänne Sköldhållare, af hvilka den högra föreställer Segren, bildad såsom en quinna i naturlig färg, med vingar, omhöljd med ett blått draperie, hållande i den uplyftade högra handen en grön lagerkrans och stödjande venstra armen mot Skölden; warandes figuren sådan hon å den så kallade Svensksunds-medaillen finnes afpräglad. Venstra Sköldhållaren är en Grip med utslagna vingar och tillbakavändt hufvud i naturlig färg, med högra framfoten på Skölden stäld; Aldeles såsom Wapnet här ofwan med sina rätta och egenteliga Färgor afmålat finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco