Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Vult von Steijern

  • Rang: Kommendör
  • Ättenummer: 1889 A
  • Adlad: 1778-11-03, upphöjd till kommendör
  • Introducerad: 1778-11-03
  • Ursprung: Österrike, Steiermark

Ingress

Släkten uppges härstamma från Steiermark i Österrike. Äldste kände stamfader är borgaren och körsnären i Züllichau i hertigdömet Crossen i Schlesien, Mathias Vult. Hans son var körsnärsåldermannen och hovpeltineraren i Stockholm, Elias Vult (1608–1679), som skall ha invandrat från Speyer i Tyskland till Stockholm på grund av religionsförföljelse. Dennes sonson, sekreteraren vid Generaltullarrende-societeten sedermera hovkanslern och presidenten i Kammarrevisionen, Johan Julius Vult (1695–1765), adlades 1743 19/9 i Palatset i Stockholm av konung Fredrik I med namnet Vult von Steijern. Han introducerades 1746 15/10 under nr 1889 sedermera 1889 b. Fyra befryndade personer fick 1759 21/12 kunglig resolution på adoption, men denna genomfördes aldrig (jämför adliga ätten Mannerstråle). Johan Julius Vult von Steijern var sedan 1763 kommendör av Nordstjärneorden, varför sonen Gustaf 1778 3/11 uppflyttades till kommendörsätt i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, under nr 1889 a, varvid den adliga ätten utgick. Ätten har 1833 utgrenat sig i friherrliga ätten Vult von Steijern nr 384, se dito. Huvudmannagrenen skriver sig Vult von Steyern. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Lilliesvärd nr 1153. Originalsköldebrevet är sedan 1960 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En Skiöld mitt i tu klufwen, uti hwars Högra Fält, som är af Silfwer, wisar sig en gammal Rödachtig Muur, hwaruppå en rättwänd Stork af naturlig Färg hwilar: hållandes emellan Kloon, uti des uplyffte högra Foth, en Orm, som sig omkring Benet slingrar: Det Wenstra Fäldtet är af Guld, zijrat mittuppå med ett litet Swart Runne Korsz emellan twenne gröna Lager-qwistar, hwilka så ofwan- som nedantill kors-wijs öfwer hwarandra ligga. Ofwanför är en Blå Chef, hwarutinnan et Silfwer Tungel nederst lyser, och öfwerst glindra twenne i Triangel satte Stiernor af samma Metall. Ofwan uppå Skiölden står en Öpen Tornerhielm, hwarutur upstiger Öfre dehlen af ett Gyllene Leijon, hwilket uti Högra Rahmen håller Mercurii Staf af Silfwer med Blå wingar beprydd och swarta Ormar omslingrad; Men uti den Wenstra en med Axet upåtwänd Guld-Nyckel. Hielm-Crantzen och Täcket är hälften af Guld och Blått emot hwarandra fördehlte, aldeles som detta wapen med des egentelige färgor härhos afmålat finnes." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein