Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Vegesack

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 379
  • Adlad: 1802-12-09
  • Introducerad: 1830-09-14
  • Ursprung: Tyskland, Westfalen, Münster

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten von Vegesack nr 679, se dito. Generaladjutanten, översten och sekundchefen för Göta gardesregemente sedermera generallöjtnanten och generalinspektören Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack (1763–1818), upphöjdes i friherrlig värdighet 1802 9/12 av konung Gustav IV Adolf, men brevet undertecknades först 1828 13/12 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Sönerna introducerades 1830 14/9 under nr 379 utan det i 37 § 1809 års regeringsform stadgade villkoret. Friherrebrevet i original är sedan 1893 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Sköld, omgifven af en gyllene kant eller Ram, som är rundt omkring belagd med femton blå kulor, tre på den öfra, fyra på den nedra sidan och fyra på hvardera af de andre tvänne sidorne, alla på lika afstånd ifrån hvarandra. Skölden är på längden klufven i tvänne lika delar: af de deraf upkomne Fält är det högra blått, deruti synes en uprätt stående Wildman af naturlig färg, med hufvudet åt höger vändt och omlindadt med en grönskande krans; hakan beväxt med ett gråaktigt Skägg. Medjan är omgjordad med en lika krans, som han bär om hufvudet, och i den venstra uphöjda handen håller han en vid öppningen sammanhållen liten Säck af hvit färg. Det venstra fältet är på tvären åter fördeldt uti tvänne fält, af hvilka det öfra är rödt. Deruti upreser sig ett åt höger vändt gyllene Lejon, med utsträckt tunga, uplyftade framfötter och upslängd svans. I det nedra fältet, som är af silfver, synas från en grönskande mark upväxa tvänne blå Liljor med sina spiror och utåt böjda stjelkar, hvardera stjelken på yttre sidan försedd med tvänne gröna blad. Skölden är betäckt med en Friherrlig Krona emellan tvänne framåt vände, med gyllene charner och halskedjor samt Friherrliga kronor prydda öppna Tornerhjelmar. Ifrån hvardera af dessa hjelmar uppstiga 2:ne hvita, utåt veftande, Strussfjädrar, framför hvilka äro stälde, på högra hjelmen, tvänne Hammare af blå färg, i kors öfver hvarandra eller bande- och barrevis, med hamrarne uppåt vände, och på den wenstra, äfven bande- och barre-vis, tvänne förgyllde Metall-canoner, med uppåt vände mynningar. Skölden uppehålles på ömse sidor af en Wildman med grönskande kransar om hufvudena och midjorne, hållandes den till höger i högra handen och den till venster i venstra handen hvardera en nedåt vänd så kallad Herculis klubba. Om sina hakor bära de ett gråaktigt skägg. Altsammans hwilar på en prydlig gyllene Fotställning aldeles såsom Wapnet här ofwan med med sina rätta och egenteliga Färgor afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein