Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Schwerin

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 133
  • Adlad: 1717-12-06 & 1720-04-23 & 1778-12-27
  • Introducerad: 1719 & 1720 & 1800-02-21
  • Ursprung: Tyskland, Pommern, Usedom

Ingress

Medeltida adlig ätt som härstammar från Pommern i Tyskland. Namnet Zwerin förekommer redan 1178 i Mecklenburg, men de där under 1400- och 1500-talen levande familjerna förde dock helt andra vapen än de pommerska. I Pommern är namnet de Zwerin belagt sedan 1251. Ätten utgrenade sig tidigt i ett flertal grenar, bl a Grellenberg, Spantekow och Altwigshagen, och var vitt utspridd i Pommern och även i Mecklenburg. Generalmajoren av kavalleriet Philip Bogislaus von Schwerin (1687–1736) från Wopersnow i Mecklenburg, som 1710 gått i svensk tjänst, upphöjdes i friherrlig värdighet 1717 6/12 i Lund av konung Karl XII, och introducerades 1719 under nr 133. Denna ursprungliga gren av ätten utslocknade på svärds­sidan 1953 1/7 och spinnsidan 1984 18/1. Översten vid Upplands femmänningsinfanteri­regemente, sedermera generalmajoren av infanteriet Clas Philip von Schwerin (1689–1748) från Löbenitz i Pommern, som 1707 gått i svensk tjänst, upphöjdes i friherrlig värdighet genom kunglig resolution given 1720 23/4 i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora. Han skulle inbegripas i sin ovanstående frändes diplom samt introducerades sålunda samma år på dennes nummer 133. Grenens siste manlige medlem upphöjdes 1766 8/11 i grevlig värdighet och introducerades 1778 17/9 under nr 94, varvid denna friherrliga gren utgick på svärdssidan. Se grevliga ätten von Schwerin nr 94. Den här aktuella grenen härstammar från den utgångna adliga ätten von Schwerin af Spantekows äldre gren, vilken utan remiss eller brev introducerades 1723 10/10 i tredje klassen, svenneklassen, under nuvarande nr 1775. Ovanstående Philip Bogislaus von Schwerins brorson, hovjägmästaren Otto Julius von Schwerin (1740–1780), upphöjdes i friherrlig värdighet 1778 27/12 på Stockholms slott av konung Gustav III med adoption på sin farbroders ätt, vapen och nummer. Sönerna introducerades 1800 21/2 sålunda på det gamla friherrliga namnet och numret 133. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten von Schwerin af Spantekow nr 1775, och utdöda adliga ätten von Schwerin af Grellenberg nr 1807. Friherrebrevet i original från 1717 är sedan 2004 deponerat i Riddarhuset liksom friherrebrevet i original från 1778 som deponerades 2017.

Läs mer

Blasonering

"… Een Skiöld fördehlt i tre Fält och uppå Fördehlningen des gamla adelige Stamwapen, somär en Skiöld af Silfwer med en röd ruta uti, och under Skiölden hänger uti twenne gyllene ringar ett hwitt flygande Band med desse Spanske Orden på: Nomenos constante que persequido; men af sielfwa Friherliga wapnet är det första Fältet af gull med twenne krönte löpande Räfwar uti, zirade med gyllene Halsbänder; det andra Fältet är rödt med ett försilfrat Stormgaller uti, och uti det tredie nedersta Fältet som är blått wisar sig en rödklädder Turck med en grön Turbant på Hufwudet, omwefwad med hwita Band, som rider på en heftigt löpande hwit Häst i rödt betseltyg; Ofwan på Skiölden stå twenne öpne Tornerhielmar med en Friherlig Krona emellan och en öfwer hwardera Hielmen, på den högra Hielmkronan äro trenne Strussfiedrar, hwaraf den medlersta är röd och de bägge yttre af silfwer, hwardera zirade med en röd ruta; Utur den wänstra Hielmkronan upstiger öfre dehlen af en krönt Hiort som har ett gyllene halsband om halsen. Sielfwa Wapnet understödies af twennw wilde Männ med klubbor i Händerne och Hielmar på Hufwuden; Uppå den högras Hielm synes twenne plumager en af gull den andra af blå färg; Uppå den wänstras Hielm ligger halfparten af ett sådant Stormgaller som i sielfwa Wapnet af röd färg, hwaröfwer äro fem stycken Påfoglefiedrar. Löfwärcket är af gull, silfwer, blått och rödt aldeles som hela Wapnet med sine egentelige färgor härhoos upsatt och afmålat står, … Friherrebrevet i original från 1717: Utfärdat 1717-12-06, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn
1061 B Adlerberg
1386 B Adlercreutz
456 Aminoff
236 Anrep
325 Appelbom
458 Armfelt
755 Bagghufvud
22 Banér
642 von Becker
782 Belfrage
2345 Berencreutz
1298 Bergengren
29 Bielke
678 Bildt
359 Björnberg
319 Blanckenfjell
1786 Blomstedt
2295 Boltenstern
20 Bonde
41 Bonde af Björnö
1352 Bongenhielm
592 Bosin
1596 von Bradke
2347 von Braun
484 Breitholtz
1055 Bråkenhielm
932 von Brömssen
515 Bäfverfeldt
1196 Bäärnhielm
881 von Campenhausen
921 Cedercrantz
1198 Cedercrona
1117 Cederschiöld
1560 C Celsing
765 Charpentier
126 Clodt (von Jürgensburg)
473 Coyet
743 Crafoord
713 Cremer
48 Creutz
494 Croneborg
1412 Danckwardt
408 Danckwardt-Lillieström
944 de Besche
291 De Geer
584 de la Chapelle
3 De la Gardie
355 de Laval
19 Douglas
313 Drakenberg
666 Du Rietz
1519 von Döbeln
1129 Edelfelt
1109 Ehrenborg
1749 B von Ehrenheim
1010 B Ehrenkrook
1242 Ehrenström
1123 B Ehrnrooth
717 Ekensteen
158 von Essen
723 von Essen af Zellie
406 Fahnehielm
220 Fitinghoff
49 Fleetwood
17 Fleming af Liebelitz
1846 B Fock
1013 Franc
725 Fraser
1102 Freidenfelt
200 von Friesendorff
49 Frölich
97 Fägerskiöld
1343 von Gavel
167 Geete
861 von Gegerfelt
2346 Gentzschein
1282 Gersdorff
532 von Gerstenberg
749 von Gertten
1446 Giertta
1217 Godenhielm
812 Goës
1179 Granfeldt från Dal
931 Gripenberg
815 Gripensköld
1226 Gripenstedt
875 Gripenwaldt
1032 Grotenfelt
929 Grönhagen
35 Gyldenstolpe
655 Gyllenadler
1030 Gyllenberg
418 Gyllenbögel
1430 Gyllengahm
814 Gyllenhaal
776 Gyllenhammar
862 Gyllenkrok
1023 Gyllenpalm
1528 Gyllenram
1178 Gyllenschmidt
902 Gyllenskepp
673 Gyllenspetz
240 Gyllensvärd
1187 Haij
99 Hamilton af Hageby
1033 Hammarhjelm
1861 von Hartmansdorff
1753 Hedenstierna
1543 Hederstierna
2293 von Heideman
1594 von Heijne
680 von Hirscheit (von Hirschheydt)
302 Hjulhammar
1149 Hjärne
114 Hummerhielm
320 Igelström
1477 Jegerhjelm
243 Jordan
1100 Jägerskiöld
536 Järnefelt
857 Karlström
1301 von Kathen
780 Klingenstierna
195 Klingspor
661 Klingstedt
579 Klöfverskjöld
995 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
1959 von Kræmer
330 Kuhlefelt
467 Kuhlman
1304 Kuylenstierna
1481 König
1576 Ladau
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
1011 Lagercrantz
391 Lagergréen
792 Lagerhjelm
1532 Leijel
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
254 Lilliecrona
497 Lilliefelt
1431 Lillienberg
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1222 Linroth
1302 Lohielm
88 Lovisin
775 Mannerfelt
1083 Mannerstedt
74 Meijendorff von Yxkull
92 Mellin
198 von Mengden
720 von Mentzer
1351 Muhl
645 Möllerswärd
60 Mörner af Morlanda
52 Nieroth
828 Nisbeth
596 von Numers
1362 Odelstierna
8 Oxenstierna af Korsholm och Wasa
75 von der Pahlen
1241 Palmcrantz
96 Pauli
242 Philp
46 Piper
321 Pistolekors
1016 Planting-Bergloo
1381 von Porat
51 Posse
57 Posse af Säby
687 von Post
702 Prytz
501 Påhlman
506 von Quanten
979 Queckfeldt
818 Reenstierna
77 Rehbinder
572 Rennerfelt
401 Reuterfeldt
1210 Reuterswärd
1476 Riben
1337 Ridderbjelke
1428 Ridderborg
1480 Ridderstråle
2348 von Rosen af Kardina
404 Rosenbröijer
1009 Rosenlew
489 Rosenlindt
706 Rosenmüller
175 Rotkirch
872 Rudebeck
328 Rutensköld
1471 Rydingsvärd
59 Rålamb
317 Sabelfelt
2349 von Samson-Himmelstjerna
1255 von Schantz
1287 Schauman
282 Schildt
20 Schlippenbach
495 von Schrowe
176 Schulman
58 Schultz von Ascheraden
133 von Schwerin
1505 von Seth
1073 Silfverskiöld
457 Silfversvan
184 Silfverswärd
508 Silfwerbrand
1199 Simmingsköld
154 Skytte af Sätra
11 Sparre
54 Spens
160 Spåre
127 Stackelberg
834 Staël von Holstein
1468 Stedt
12 Stenbock
1370 Stiernblad
436 Stierncreutz
1506 Stierngranat
180 Stiernhielm
1170 Stiernström
502 Storckenfeldt
1233 von Strokirch
105 Strömfelt
86 Stuart
496 Stålhammar
292 Stålhane
1306 Söderhielm
631 Tandefelt
734 Taube
34 Taube af Karlö
110 Taube af Odenkat
1107 Tawaststjerna
1508 Tham
817 Tigerhielm
1087 Tigerschiöld
1227 Tigerstedt
1567 Tigerström
357 Tornerefelt
36 Trolle
69 Uggla
1479 Ulfhielm
1465 von Unge
54 von Ungern-Sternberg
1502 B von Utfall
679 von Vegesack
1743 von Wachenfeldt
31 Wachtmeister af Björkö
25 Wachtmeister af Johannishus
1387 Wadenstierna
25 Walkendorff
848 Wattrang
1314 Weidenhielm
1744 Wendel
833 Werdenhoff
830 von Wicken
1747 Wigelstierna
447 Wijnbladh
1834 von Willebrand
1127 Winblad von Walter
1741 Wolffelt
41 Wrangel af Lindeberg
55 Wrangel af Ludenhof
44 Wrede af Elimä
563 Wulfrath (von Wolffradt)
1035 Wästfelt
30 von Yxkull-Gyllenband
1064 Örnhielm