Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Saltza

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 142
  • Adlad: 1843-02-25
  • Introducerad: 1845-02-03
  • Ursprung: Tyskland, Sachsen

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten von Saltza nr 260, se dito. Överstekammarjunkaren friherre Eduard Friedric von Saltza (1775–1859), upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1843 25/2 av konung Karl XIV Johan. Han introducerades 1845 3/2 under nr 142. Ätten är den sista som upphöjts och dessutom introducerats i grevlig värdighet. Den utgick i Sverige 1926 1/5 men fortlever i en 1891 till USA överflyttad gren. Grevebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En af ett Tysk Herre Ordens (:lordre Teuteonique) Korss af jern prydt med gyllene Kanter och med Fyra gyllene Liljor i ändarne, fyrdelad Sköld, uti hvars första och fjerde fält som äro röda visa sig en Fransk Lilja af silfwer och i hvardera af andra och tredje fälten, af silfver, tvänne med byglorna mot hvarandra och hullingarne utåt wända Metkrokar af guld. Ofwanpå Skölden synes trenne öpna Tornerhjelmar prydda med Grefliga gyllene Kronor. På högra Hjelmen står en Fransk Lilja af silfver och från den wenstra upstiga trenne Strutts fjädrar, de twänne yttersta röda och den medlersta af silfver, omgifna på hvardera sidan af tvänne gyllene utåt vända och uprätt stående metkrokar. Från medlersta hjelmen upreser sig med halfva kroppen en twehöfdad swart Örn med utslagna wingar, som i högra Klon håller ett bart huggande swärd med Klinga af silfwer och fäste af guld samt i den wenstra en Eklöfs-qvist af naturlig färg. Skölden uppehålles af twänne swarta Örnar, med utslagna wingar och utåt vända hufvuden och är hvilande på ett postament af guld. Alldeles som detta Wapen med sina rätta och egenteliga färger här frammanföre afmåladt finnes . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:004, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco