Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Rosen

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 290
  • Adlad: 1772-09-13
  • Introducerad: 1776-05-09
  • Ursprung: Tyskland, Bremen ?

Ingress

Gammal medeltida adlig ätt från Baltikum. Modernare forskning gör gällande att ätten har gemensamt ursprung med ätten von Buxhoeveden och härstammar från trakterna norr om Bremen i Tyskland. Företrädare för ätten framträdde i mitten av 1200-talet i Livland och Estland såsom vasaller till konungen av Danmark och biskopen av Riga. Äldste kände dokumenterade medlem är en Helmoldus de Luneborg, vilken 1224 var korsfarare i Livland och 1225 deltog i erövringen av Wierland. Hans sonson var lantrådet i Harrien och Wierland tillika danska riksrådet Woldemar von Rosen (nämnd 1282 och levde 1305). Ätten förgrenade sig med tiden i ett flertal linjer. De svenska släktgrenarna tillhör linjen Hochrosen. Deras gemensamme stamfader är ryttmästaren i svensk tjänst, Robert von Rosen (född senast 1595 och död 1629/30) till bl a Sonorm i Ampels socken i Estland och Schönangern i Rauge socken i Livland. Hans ättlingar i fjärde led, de tre bröderna, kaptenen vid Dalregementet sedermera generalmajoren Otto Wilhelm von Rosen (1711–1799), kaptenen Fredric Johan von Rosen (1709–1761), och kornetten vid Livregementet till häst sedermera majoren Axel Didric von Rosen (1717–1801), naturaliserades tillsammans genom kunglig resolution 1746 3/12 av konung Fredrik I. De introducerades 1752 8/6 under nr 1905. Axel Didrics ättegren utgick 1813 20/6 och Fredric Johans 1857 11/9, varvid den adliga ätten utgick. Emellertid hade Otto Wilhelm von Rosen (se ovan) upphöjts i friherrlig värdighet 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III och introducerades 1776 9/5 under nr 290. Den yngre grenen är bosatt i Frankrike. Ätten har gemensamt ursprung med grevliga ätten von Rosen nr 85. Friherrebrevet i original är sedan 2010 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . hwar wid han kommer att bibehålla dess förra Adeliga Stam=Wapen med följande förbättrning, nämligen: Ofwan på Skölden wisa sig Twänne emot hwarannan wände öppne, och med Friherre Kronor krönte Torner=Hjelmar, samt emellan dem en Friherrlig Krona. Uppå den Högra Hjelmen upspringa Twänne Hermeliner af naturlig Färg på hwardera sidan af Sex På=fogels Fjädrar, Trenne nederst wid Hjelmen, och de öfrige Trenne der ofwanföre stäldte, hwilket är denne Ättens förra Hjelm=prydnad: Men uppå den wänstra Hjelmen äro Twänne utslagne Wingar, wäxelwis midt i tu fördelte af Rödt och Guld, mellan hwilka sträcker sig en Blå Mur, hwaröfwer Trenne Femuddige Stjernor af Silfwer bjelkewis bredewid hwarannan lysa. Skölden hålles till Höger af en Gyllende Grip, och till Wänster af ett Gyllende Leijon, bägge tillbaka seende, stående på en Röd Piedestal; Alldeles som detta Wapen med sina rätta färgor här hos afmåladt finnes." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein