Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Prinzencreutz

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2282
  • Adlad: 1820-06-30
  • Introducerad: 1820-12-07
  • Ursprung: Sverige

Ingress

Äldste kände stamfader är mantalskommissarien Per Svensson Printz (var död 1680). Hans son var kyrkoherden i Västerlövsta och Enåkers församlingars pastorat av Uppsala ärkestift, prosten Abraham Printz (1672–1745). Dennes sonsons son, 1. expeditionssekreteraren i Ecklesiastikexpeditionen sedermera statssekreteraren Abraham Roland Printz (1780–1836), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1820 30/6 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan med namnet von Prinzencreutz. Han introducerades 1820 7/12 under nr 2282, men ätten utgick 1994 10/4. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Printzsköld nr 2134, och den utdöda 1776 adopterade ättegrenens printzellska linje av adliga ätten von Stockenström nr 1936. Originalsköldebrevet är sedan 1988 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En tvärdelad engelsk sköld, hvars öfra del är belagd med en från dess bägge öfre hörn nedgående spets af silfver, som midt påbrydes af en fembladig röd ros, hvaremot i i hvardera af sidofälten, som äro blå, lyser en femuddig gyllene stjerna. I nedra afdelningen åter ses en åt höger i fullt språng varande hjort på grön mark. På skölden står en öppen tornerhjelm, betäckt med en af gull, silfver, blått och rödt sammanvriden hjelmkrans, uppå hvilken uppreser sig en till höger vänd trana af naturlig färg med upplyftade vingar och i högra foten hållande en sten. Skölden omgifves till öfra hälften af löfverket, som växelvis är utvändigt af gull och silfver men innantill af blått och rödt. Aldeles som det med sina rätta och egenteliga färger här frammanföre afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 17:107, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco