Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Paykull

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 370
  • Adlad: 1818-05-11
  • Introducerad: 1818-12-21
  • Ursprung: Estland

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Paijkull nr 1978, se dito. Hovmarskalken Gustaf von Paykull (1757–1826), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1818 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan och introducerades samma år 21/12 under nr 370. Friherrebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En till fyra fält klyfd och tvärdelad Sköld, midt på hvilken är fästadt Ättens Stam-Vapen: En midt i tu klyfd Sköld, hvars högra Fält utgöres af femton Schack-rutor, växelvis af silfver och svart, tre i bredden och fem i längden, samt så fördeldte, at alla hörn-rutorne äro svarta. I vänstra fältet deremot hvilket är af guld synes tre öfver hvarandra ställda och åt höger vända kajor af naturlig färg. Den Friherreliga Sköldens öfra högra fält är blått, och deruti uprest en låg Sparre af silfver, under hvilken glindrar en femuddig Stjerna, likaledes af silfver, som är den gamla Store Ättens Sköldemärke. I öfra vänstra fältet, som är af silfver, äro en Lia och en Spade, bägge svarta, i korss öfver hvarannan lagde. Nedra högra fältet är äfven af silfver, hvaruti synes en till sin högra hälft af gröna Eklöf, och till vänstra hälften af gröna Lagerblad sammanvriden krans. Nedra vänstra fältet är svart. Deruti stå tvänne i korss öfver hvarannan lagde, upåt vända gyllende Facklor, med upstigande flammande Eldslågor. Skölden är prydd med en gyldene Friherre-krona, emellan tvänne mot hvarandra vända och med dylika kronor betäckta öppna Tornér Hjelmar. Uppå den högra af dem ses Ättens gamla hjelmprydnad: Öfra hälften af ett uprest åt höger vändt Lejon af guld, med upslängd svans, hållande i högra ramen ett bart svärd med gyllene fäste, och stående emellan tvänne utåt fläcktande svarta örnwingar. Öfver vänstra hjelmen sväfvar en femuddig Stjerna af silfver, emellan tvänne med ändarne utåt böjda Buffel-horn, som så äro skiftevis af silfver och blått, att öfra hälften af det högra och nedra hälften af det vänstra äro af silfver men det öfriga blått. Skölden hålles å hvardera sidan af en svart Örn med utslagna wingar och utåt vändt hufvud samt utsträckt röd tunga, ståendes tillika med Skölden på en grön mark. Aldeles som det med sina rätta och egenteliga färgor här frammanföre afmåladt finnes." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco