Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Malmborg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2337
  • Adlad: 1816-04-23
  • Introducerad: 1863-02-19
  • Ursprung: Sverige, Västmanland, Sala

Ingress

Släkten härstammar från Sala. Äldste kände stamfader är uppbördsmannen i Sala, Jonas Bengtsson (död ca 1668). Hans sonsons sonson, kaptenen vid arméns flottas Göteborgseskader, Fredric Malmborg (1779–1817), förlänades enligt Kungl Maj:t:s nådiga beslut 1816 23/4 adligt stånd, men hann aldrig uttaga sköldebrev eller söka introduktion. Hans äldste son fd löjtnanten vid Göta artilleriregemente Johan Adolf Malmborg (1812–1892), erhöll sköldebrev utfärdat 1862 27/3 på Stockholms slott av konung Karl XV, vari bekräftas faderns adelskap jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, och med namnet von Malmborg, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Samtidigt erhölls återställande av försutten tid för sökande av introduktion och ätten introducerades 1863 19/2 under nr 2337. Släktmedlemmarna skriver sig von Malmborg. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Malmborg nr 2318. Originalsköldebrevet är sedan 2003 deponerat i Riddarhuset. Av konung Karl XV approberad vapenritning från 1862 förvaras i Riddarhuset. Originalsköldebrevet för adliga ätten Malmborg nr 2318 förvaras sedan 1967 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

"En rätt uppstående fransysk sköld, som är klufven och omgifven af en med fyratioåtta kulor af silfver belagd gyldene ram. I sköldens högra fält, som är af guld, synes från venstra sidan framskjutande en med tvänne torn försedd svart borg i tvänne våningar. I venstra fältet, som är blått, synes ett skeppsankare af guld. På skölden hvilar en med treradigt gyllene galler försedd öppen tornérhjelm, som är till det inre röd samt till det yttre af stål i naturlig färg och omkring hvars hals synes en gyldene riddarkedja med dervid fästadt smycke. På hjelmen är lagd en af blått och guld virad hjelmkrans, hvarå är ställd ett rätt uppstående skeppsankare af guld. Från hjelmen utgår ned till sköldens sidokanter ett lätt löfverk, som är till det inre blått men till det yttre af guld. Bakom skölden och densamma omgifvande är balkevis i kors ställde så väl tvänne svenska örlogsflaggor, i hvilkas öfre hörn synes föreningstecknet: ett Andreaskors af silfver i rödt fält, som ock tvänne svenska örlogsvimplar. De fyra till flaggorna och vimplarna hörande stängerna, liksom de fyra från flaggstängerna nedhängande fransarna äro af guld." Sköldebrevet i original, II:32, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco