Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Hall

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2328
  • Adlad: 1858-04-13
  • Introducerad: 1858-10-09
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Borås

Ingress

Släkten härstammar från Västergötland. Äldste kände stamfader är borgaren i Borås, Börje Pedersson Hall (1667–1739). Hans sonsons son, översten och chefen för Västgöta regemente, generalmajoren Birger Hall (1788–1865), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1858 13/4 på Stockholms slott av konung Oskar I med namnet von Hall, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 1858 9/10 under nr 2328. Sköldebrevet är dock undertecknat av kronprinsregenten Karl, sedermera konung Karl XV. Släktmedlemmarna skriver sig von Hall. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En rätt uppstående fransysk sköld af blå färg, hvarå synes ett från nära hela dess fot till halfva dess höjd uppstigande, uppåt af tagande berg af silfver med tvärt afhuggen spets. Deröfver lyser en femuddig stjerna af guld. På skölden hvilar en öppen adlig tornerhielm, som är till det inre röd, till det yttre af stål i naturlig färg och har omkring halsen en gyllene riddarkedja med dervid fästadt smycke, likaledes af guld. Hjelmen är täckt med en af guld och blått virad hjelmkrantz, hvarpå är ställdt ett med udden uppåt vänd, rätt uppstående blottadt svärd med fäste af guld och klinga af stål i naturlig färg. Öfver svärdsfästet äro korsvis lagde tvenne blå kommandostafvar. Å svärdsklingan åter äro med de spädare ändarne uppåt lagde tvenne. en krans bildande lagerqvistar. Å ömse sidor om svärdet uppstiga ur hjelmkransen till höger en fana samt till venster ett standar vid blå stång med gyllene fransar och snodder, bägge fälttecknen utåt sväfvande och med gyllene stångspetsar visa Vestergöthlands vapen, som i en till öfre hälften svart, till den nedre af guld genstyckad sköld har ett uppåt gående lejon med klufven svans, och hvilket till öfre hälften är af guld samt till nedre svart. I hvartdera af det öfre fältets öfre och nedre hörn synes en femuddig stjerna af guld. Från hjelmens bägge sidor, sträckande sig utåt sköldens sidokanter, löfverket, som till det yttre är af guld och till det inre blått, aldeles som sköldemärket med sina rätta och egentliga färgor här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:066, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco