Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Engeström

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 121
  • Adlad: 1813-01-28
  • Introducerad: 1814-05-28
  • Ursprung: Sverige, Skåne, Ängelholms och Munka-Ljungby församlingar

Ingress

Utgrenad ur kommendörsätten von Engeström nr 1948 a, se dito. Statsministern för utrikes ärenderna och en av rikets herrar Lars von Engeström (1751–1826), upphöjdes 1809 29/6 i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, och introducerades 1810 24/4 under nr 333. Han upphöjdes vidare i grevlig värdighet 1813 28/1 på Stockholms slott av konung Karl XIII under samma villkor, och introducerades såsom greve 1814 28/5 under nr 121 varvid den friherrliga ätten utgick. Innehavaren av grevevärdigheten bär enligt kunglig resolution 1879 19/12 namnet Benzelstierna von Engeström.

Läs mer

Blasonering

". . . En i fyra delar klufven och tvärdelad sköld, midtpå belagd med en hjertsköld, innehållande ättens stamvapen eller en blå sköld, som är styckad och ginstyckad till en upstående spits af silfver och tvärtöfver belagd med en svart bjelke, i midteln af hvilken står ett ärkebiskopps eller dubbelt kors af silfver, varandes i hvardera af de blå eller sidofälten en sexuddig stjerna af silfver och under bjelken en dylik af röd färg. Af grefliga sköldens fält är det öfra högra af guld, hvaruti ses fem hopbundna oljo-qvistar. I öfra vänstra fältet åter, som är blått, står polska revolutionsringen af guld. Nedra högra fältet innehåller polska ätten Clapowskis sköldemärke: en i rödt fält ställd ginbalk af silfver, prydd med trenne efter hvarandra lagda smycken af gula ädla stenar. I nedra vänstra fältet, som är af silfver, visar sig konung Carl XIII:s ordens kors. Skölden prydes af trenne med grefve kronor betäckte öpna tornér hjelmar, af hvilka den medlersta bär ättens gamla hjelmprydnad: ett krönt rödt örnhufvud emellan tvenne hvita strutsfjädrar. På den högra upreser sig till hälften en man i blå polsk drägt med högra handen framräckande polska revolutions ringen af guld och hållande den vänstra på fästet af sin sabel. På den vänstra hjelmen ses öfra hälften af ett sig resande, till höger vändt lejon, som håller i högra ramen ett dragit svärd men den vänstra på en öppen bok. Skölden hålles af tvänne hvita örnar med upåt slagna vingar, stående på en grönskande mark. Aldeles som det med sina rätta och egenteliga färgor här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 17:002, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco