Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Toll

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 314
  • Adlad: 1799-11-16 & 1813-01-28
  • Introducerad: 1800-02-21 & 1813-05-24
  • Ursprung: Tyskland, Wittenberg (Holland enligt traditionen)

Ingress

Utgrenad ur kommendörsätten Toll nr 2078 a och adliga ätten Toll nr 2078 c, se den senare. Generaladjutanten, översten och chefen för Södra skånska kavalleriregementet sedermera fältmarskalken och en av rikets herrar Johan Christopher Toll (1743–1817), uppflyttades 1786 27/11 såsom varande kommendör av Svärdsorden i dåvarande andra klassen, riddarklassen, som kommendörsätt under nr 2078 a. Han upphöjdes i friherrlig värdighet enligt primogenitur 1799 16/11 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf och introducerades 1800 21/2 under nr 314, varvid kommendörsätten utgick. Johan Christopher upphöjdes ytterligare i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1814 31/8 i Uddevalla av konung Karl XIII. Han introducerades sedan 1815 2/7 under nr 127, varvid hans ättegren av den friherrliga ätten utgick. Han slöt själv sin grevliga ätt 1817 21/5. Såsom utan arvinge upphöjdes Johan Christopher Tolls brorson, äldsta son till brodern Carl Gustaf, kammarherren, överadjutanten och majoren i armén sedermera översten Gustaf Philip Adam Toll (1782–1865), adliga ätten nr 2078 c, i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, genom kunglig resolution given 1813 28/1 på Stockholms slott av konung Karl XIII, med adoption på farbroderns namn, vapen och nummer. Han introducerades sålunda samma år 24/5 på nummer 314. Friherrebrevet i original från 1799 liksom grevebrevet i original i privat ägo. Valspråk: Ståndaktighet.

Läs mer

Blasonering

". . . En klufven och delad sköld, i hvars högre hälft, som består af tvänne fält, det öfra rödt och det nedra af silfver, visar sig et på bakföttren uprest samt till höger gående krönt leijon af guld. Snedt öfver den venstra hälften af skölden, som äfvenväl har tvenne fält men det öfra af silfver och det nedra rödt, löper bandevis en blå ström. Midt ofvan uppå skölden står en friherrlig krona emellan tvänne med gyllene böglar försedde tornere-hjelmar, hvardera jemväl med dylik krona betäckt. Utur den till höger ställda upstiga tvänne med fjädrarne åt vänster vände gyllene vingar, och utur den vänstra hjelmkronan upsträckas tvänne stålklädda armar, som tillsammans uprätt öfver sig hålla en i mitteln blå men rundt deromkring af sju glänsande påfågel-fjädrar sammansatt solskärm. Skölden uppehålles till höger af en naken vildman, försedd med krans af grönskande löf omkring hufvudet och lifvet och förande i högra handen en nedvänd klubba, till venster af en uprest, sig tillbaka seende svart häst. Piedestalen, hvarpå dessa Sköldhållare hvila, är nedanom skölden behängd med et band af silfver, på hvilket tecknat finnes ättens valspråk: Ståndaktighet, aldeles såsom detta vapen med sina rätta och egenteliga färgor här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 16:035, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein