Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Tamm

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 395
  • Adlad: 1843-02-06
  • Introducerad: 1843-07-13
  • Ursprung: Tyskland, Sachsen, Wurzen

Ingress

Äldre gren av adliga ätten Tham nr 1508, se dito. Löjtnanten sedermera brukspatronen Pehr Adolph Tham (1774–1856) tillhörde oppositionen vid riksdagen i Norrköping, där han i protest mot regeringens bevillingspolitik 1800 29/5 avsade sig adelskapet och ändrade namnet till Tamm. Avsägelsen bekräftades av Kungl Maj:t 1800 2/8. Han adlades dock ånyo 1826 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan, men denna gång jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, och han och den som adliga värdigheten tillfaller skulle skriva sig Tamm, samt introducerades 1827 20/1 under nr 2297. Han upphöjdes vidare i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1843 6/2 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan och introducerades i denna egenskap samma år 13/7 under nr 395, varvid den adliga ätten utgick. Enligt beslut av Adelsmötet 2004 5/6 skall de icke friherrliga medlemmarna av ätten tillhöra adliga ätten Tham nr 1508 och har överförts dit. De fortsätter dock att skriva sig Tamm. Adelsbrevet och friherrebrevet i original förkomna vid eldsvåda 1957. Vapenritning av friherrevapnet i original förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En fransk med en kant af guld omgifven sköld, tvärdelad med en gyllene chef, hvaruti ses tvänne i bredd ställde Martis eller jernets tecken af mörk färg. I andra fältet, som är blått, löper en betslad gyllene häst i fullt fyrsprång åt höger. På skölden hvila tvänne öpna tornerhjelmar med friherrliga kronor prydda, emellan hvilka likaledes en friherrlig krona är stäld. Från högra hjelmen uppreser sig till hälften en vingad, åt höger vänd gyllene häst med bakåt slagne vingar. På venstra hjelmen står på en grön jordkulle en åt höger vänd trana med högra foten framåt sträckt, hållandes i näfvet en på tvären lagd gräshoppa af naturlig färg. Skölden uppehålles af tvänne Sköldhållare, föreställande tvänne bergsmän, af hvilka den ene i högra handen bär en mot axeln hvilad slägga och den andra upåt höjer ett brinnande bloss. Skölden hvilar på ett postament af grön svartspräcklig så kallad kålmårds marmor. Aldeles som detta vapen med sina rätta och egentliga färger här frammanföre afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:020, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco