Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Strömfelt

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 106
  • Adlad: 1799-11-16
  • Introducerad: 1800-01-21
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Nya Lödöse

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Strömfelt nr 105, se dito. Konteramiralen och landshövdingen över Östergötlands och Vadstena län, friherre Fredric Georg Strömfelt (1738–1814), jämte yngre brodern generallöjtnanten, överkammarherren hos drottningen, översten och chefen för Kronobergs regemente friherre Carl Axel Strömfelt (1740–1821), upphöjdes i grevlig värdighet enligt primogenitur, innebärande i detta fall att värdigheten tillfaller Fredric Georgs äldste son och sedermera hans äldste son, son efter son, och om denna gren utgick skulle värdigheten ärvas på samma sätt inom Carl Axels gren, 1799 16/11 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf och introducerades 1800 21/1 under nr 106. Carl Axel slöt själv sin ättegren 1821 9/12. Grevebrevet i original i privat ägo. Valspråk: Cuique suum »Åt var och en det honom tillkommer«.

Läs mer

Blasonering

". . . En klufven och delad sköld, midt uppå belagd med en mindre eller så kallad hjert-sköld, som bär ättens urgamla adeliga sköldemärke, trenne barrevis eller från vänstra öfra til nedra högra löpande strömmar af silfver i blått fält. Af de fyra fält, af hvilka den grefveliga skölden består, är det första eller öfra högra barrevis styckadt och företer ett på bakfötterne stående til höger vändt lejon, som förer ett bart svärd i högra framfoten, varandes den öfra delen af fältet svart samt det halfva deruti stälda lejonet af guld men fältets nedra del af guld och det halfva, deruti befindteliga lejonet svart. I det andra eller öfra vänstra fältet förekommer en blå chef, som förer trenne bjelkevis stälda sexuddiga stjernor af guld samt i den nedan om chefen befindteliga röda rosor, två och en satte. Det tredje eller högra nedra fältet är lika med det andra och det fjerde eller vänstra nedra fältet lika med det första. Ofvanuppå skölden stå trenne med gyldene böglar försedde torner-hjelmar, hvardera betäckt med en grefvelig krona af guld. Ifrån den medlersta hjelmen upväxa tvänne buffelhorn, det högra til öfre hälften blått och til den nedra af silfver, det vänstra til öfra hälften af silfver och den nedra blått. Ifrån den til höger stälda hjelmen upsträcka sig tvenne blå vingar, hvarimellan en med udden upåt vänd gyldene pil är stolpevis uprest. Ofvan ifrån den til vänster stälda hjelmen sväfva på gyldene stänger til höger en svensk krono-flagg af blå färg, märkt med ett gyldene korss, och til vänster en hvit fana, märkt med ett rödt uprättstående lejon, som i högra framfoten förer en upspänd båga. Skölden uppehålles til höger af en sig tilbaka seende gyllene grip och til vänster af ett likaledes sig tilbaka seende rödt lejon. Uppå piedestallen, hvarpå sköldhållarne stå, ligger nedan om skölden ett hvitt band, på hvilket ättens valspråk Cuique suum finnes tecknadt. Aldeles såsom det här med sine rätta och egenteliga färgor afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 16:030, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein