Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Schürer von Waldheim

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2201
  • Adlad: 1809-06-29
  • Introducerad: 1809-09-30
  • Ursprung: Tyskland, Sachsen-Anhalt, Halberstadt

Ingress

Släkten härstammar från Sachsen-Anhalt i Tyskland. Äldste kände stamfader är stadssyndikus i Halberstadt, Ignatius Schürer (1491–1572). Ätten erhöll 1663 5/6 i Wien av kejsar Leopold I, bekräftelse av den 1559 av kejsar Ferdinand I och den 1592 1/7 i Prag av kejsar Rudolf II erhållna upphöjelsen i tysk-romersk riksadlig värdighet som Schürer von Waltheim. Ätten intogs i böhmiskt adelstånd 1665 9/7. Släkten inkom till Sverige 1749 med handelsmannen i Stockholm, Josef Schürer (1703–1770). Hans sonson, överstelöjtnanten vid Svea artilleriregemente sedermera översten och generaladjutanten Johan Schürer (1762–1836), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1809 29/6 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet Schürer von Waldheim. Han introducerades 1809 30/9 under nr 2201. Originalsköldebrevet från 1809 är sedan 1933 deponerat i Riddarhuset medan originalsköldebrevet från 1592 är i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En klufven sköld, hvars högra fält är tverskuret sex gånger eller till sju delar, vexelvis af rödt och blått, utgörande de af sistnämda färg något höjdare bjelkar. Venstra fältet åter, som är svart, är styckadt genom tre gyllene balkar eller band. Ofvanpå skölden står en öppen tornerhjelm, betäckt med krona, hvaruppå ses ett rödt trappstegsformigt, ofvantill tvert afskuret torn af fyra afsatser eller steg, ur hvilket uppstiga fyra hvita strussfjädrar, hvaraf tvenne äro böjda åt hvar sida. Skölden omgifves af löfverk, som i dagen är af guld och undertill blått och svart. Alldeles såsom detta vapen här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco