Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Rosenblad

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2013 B
  • Adlad: 1770-01-23 & 1799-02-05
  • Introducerad: 1774-12-20 & 1799-04-26
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Roasjö socken, Roasjö by & England

Ingress

Ätten består av två genom giftermål befryndade släkter. Den äldre släkten härstammar från kyrkoherden i Sexdrega pastorat av Göteborgs stift, Erik Rosenius (1667–1738). Han uppges vara bondson från Roasjö socken i Älvsborgs län och skall ha antagit släktnamnet efter sockennamnet. Hans son, professorn i medicin vid Universitetet i Lund, Eberhard Rosén (1714–1796), adlades 1770 23/1 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik med namnet Rosenblad. Sköldebrevet är dock underskrivet först av konung Gustav III utan angivande av plats och datum (enligt annan källa dock utfärdat 1773 24/1 på Stockholms slott). Han introducerades 1774 20/12 under nr 2013, från 1799 nr 2013 b. Dennes son, statssekreteraren Mathias Rosenblad (1758–1847) uppflyttades nämligen 1799 16/11 till kommendörsätt i dåvarande andra klassen, riddarklassen, under nr 2013 a, för att sedan 1805 bli friherre, se friherrliga ätten Rosenblad nr 323. Med ätten sammanhör sedan 1809 den yngre grenen av friherrliga ätten Rosenblad nr 323, se dito. Den yngre släkten härstammar från stallmästaren och inspektoren vid Vittskövle i Skåne, Johan Hagerman (1696–1764), vilkens far även skall ha varit stallmästare där och uppges ha kommit från England. Sonen, majoren vid Södra skånska kavalleriregementet sedermera överstelöjtnanten Kiell Christopher Hagerman (1740–1808), var gift med Margaretha Sophia Rosenblad (1759–1831), en dotter till ovannämnde Eberhard Rosenblad. Kiell adlades genom kunglig resolution given 1799 5/2 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med adoption på svärfaderns namn och nummer. Han introducerades sålunda samma år 26/4 under nr 2013 b. Den äldre ättegrenen har gemensamt ursprung med utdöda kommendörsätterna Rosén von Rosenstein nr 2055 a och 2055 b, utdöda adliga ätten Rosén von Rosenstein nr 2055 c, samt utdöda adliga ätten von Rosén nr 2242 och utdöda friherrliga ätten von Rosén nr 397. Originalsköldebrevet från 1773 är sedan 2012 deponerat i Riddarhuset. Originalsköldebrevet för adliga ätten Rosén von Rosenstein förvaras i Uppsala universitetsbibliotek. Originalsköldebrevet och friherrebrevet i original för ätterna von Rosén förvaras sedan 1894 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En af Blått och Rödt styckad Skiöld, hwaruti wisar sig en uprest Gyldene Æsculapii Staf, beledsagad på hwardera sidan af en Fembladig Ros utaf Silfwer. På den Öpne Tornerehielmen synas Twänne uti ändarne öpne blå Horn, bandewis Trenne gånger omwirade med en Ranka af Gyldene Roser och Blad. HielmKrantsen är wriden af Guld och Blått, Och det sielfwa Skiölden omgifwande Löfwärcket af Rödt, blått och Guld ziradt. Aldeles som detta Wapn med sine egentelige färgor här afmålat finnes." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Frihetstiden

Ättenr Ättenamn
249 Adelswärd
1988 Adlersparre
2057 Adlerstam
1965 Ankarcrona
2054 von Arbin
213 Armfelt
2022 von Axelson
1648 von Bahr
230 Barnekow
104 Beck-Friis
278 Beck-Friis
1902 Beijerhielm
154 Bennet
1917 Berg von Linde
1696 Bergenstråhle
1995 af Bjerkén
2017 Björnstjerna
258 von Blixen sedermera von Blixen-Finecke
1713 von Boisman
1647 Borgenstierna
320 Brauner
1600 Braunerhielm
1772 Brummer
1855 Brummer
1798 Bruncrona
1661 Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld
281 Carpelan
2035 Cederbaum
143 Cedercreutz
1688 Cederstolpe
211 Cederström
1725 von Christierson
2020 Conradi
68 Creutz
69 Cronhielm af Hakunge
83 Cronstedt
1718 Dalman
176 von Dellwig
234 Djurklou
139 von Düben
1762 Ehrenfelt
1925 Ehrengranat
210 Ehrenkrona
1961 Ehrenstråhle
113 Ehrensvärd
267 Ehrensvärd
1701 Ekenstierna
1705 Ekesparre
1618 Elgenstierna
2089 af Enehielm
1948 B von Engeström
1678 Estenberg
255 Falkenberg af Trystorp
1920 von Fieandt
1606 Flach
2018 af Forselles
189 Funck
2051 Furuhjelm
202 von Gedda
1974 Granfelt
1547 von Greiff
195 Gyllenkrok
1723 Günther
1736 B Hallenborg
86 Hamilton
1880 von Hauswolff
2025 von Heidenstam
1983 Heijkenskjöld
1841 von Heland
272 Hermelin
1853 Hertell
2012 Hiort af Ornäs
2002 Hisinger
1794 von Hofsten
2052 Hultenheim
1927 Hårleman
2043 Ihre
91 Kalling
231 von Kaulbars
257 Klingspor
1976 von Knorring
184 Koskull
167 von Köhler
254 Lagerbielke
245 Lagerfelt
142 Leijonhielm
140 Leuhusen
215 Lilliecreutz
1671 D Lilliehorn
1579 Lindencrona
276 Löwen
2198 Löwenborg
1791 Löwenhielm
1878 Malmerfelt
277 Mannerheim
2069 Mannerstråle
263 Marcks von Würtemberg
1726 Marcks von Würtemberg
1963 von Matérn
2141 von Moltzer
1960 B Montgomery
1796 Munsterhjelm
223 von Nolcken
1814 Nordenadler
1985 Nordenankar
2063 Nordenfalk
1662 Nordenfelt
1815 Nordenflycht
1912 B Nordenskiöld
1947 Odencrantz
1955 von Oelreich
1932 von Oldenskiöld
1626 Olivecrona
150 von Otter
1978 Paijkull
220 Palmstierna
2343 Pantzerhielm
2071 af Petersens
289 Pfeiff
1922 von Platen
1952 von Plomgren
1924 B von Qvillfelt
286 Raab
295 Ramel
287 Rappe
1760 Reutercrona
1636 Reuterskiöld
1642 Ridderstad
228 Ridderstolpe
85 von Rosen
2013 B Rosenblad
1967 Rosencrantz
282 Rudbeck
1637 Rudbeck
227 Rudenschöld
170 Sack
260 von Saltza
2006 Sandels
1970 Schedvin
2059 von Schéele
1975 Scheffer
1755 von Scheven
1768 Schmiterlöw
1830 von Schoting
2046 B Schröderheim
2004 von Schulzenheim
94 von Schwerin
1973 Segercrantz
88 von Seth
283 Silfverschiöld
1939 Silfverstolpe
2001 af Sillén
1991 Skjöldebrand
66 Sparre af Söfdeborg
100 Stackelberg
192 Stackelberg
155 Staël von Holstein
2036 von Stapelmohr
1867 Stenfelt
1582 Steuch
1805 Stiernspetz
145 Stiernstedt
1810 Stiernvall
2053 Stjernswärd
1936 von Stockenström
1598 Swedenborg
112 Taube
1940 C Tersmeden
1655 Tornérhielm
2039 von Troil
2105 B af Trolle
1824 von Törne
1848 Virgin
1708 von Walden
2037 Wallenstråle
93 Wrangel af Sauss
279 Wrangel af Sauss
268 Wrangel von Brehmer
2077 von Wright
1629 Wulfcrona
232 Åkerhielm af Blombacka
205 Åkerhielm af Margrethelund