Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Ridderstolpe

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 228
  • Adlad: 1751-11-21
  • Introducerad: 1752-06-08
  • Ursprung: Livland

Ingress

Släkten härstammar från Livland. Äldste kände stamfader är löjtnanten vid Livregementet till häst, Peter Frisk (1647–1694). Hans son, amiralitetskaptenen sedermera viceamiralen och presidenten i Statskontoret, Carl von Frischen (1684–1762), adlades 1715 6/8 i Stralsund av konung Karl XII med namnet Ridderstolpe. Han introducerades 1719 under nuvarande nr 1492. Han upphöjdes vidare i friherrlig värdighet 1751 21/11 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik, men friherrebrevet utfärdades först 1778 27/12 på Stockholms slott av konung Gustav III. Han introducerades i denna egenskap 1752 8/6 under nr 228, varvid den adliga ätten utgick. Med ätten sammanhör sedan 1812 grevliga ätten Ridderstolpe nr 119, se dito. Originalsköldebrevet och friherrebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En skiöld, styckad i fyra fäldt genom ett gyllende Andreæ korss och mitt uppå belagd med den förre adelige skjölden, som är på längden fördelt i tre lika delar, den medlersta af guld och deruti en uprest blå stolpe eller pelare samt i hvardera af de andra yttre fäldten, som äro blå, tvenne silfver moletter, palevis stälde. Utaf frijherre skjölden är det öfra fäldtet blådt och deruti äro trenne flytande silfverströmmar samt trenne rader gyllende kulor vexelvis lagde, varandes i första raden sex, i den andra fem och i den tredje fyra kulor. Uti andra eller fäldtet till höger, som är rödt, sees tvenne gyllende commendeurs stafvar i kors stälte, och i det tredje eller vänstra fäldtet, som likaledes är rödt, finnes et uprätt stående ankar af guld, trädt igenom en gyllende krona. Nedersta fäldtet är klufvit, högra delen innehåller hälften af det adeliga clerckiska vapnet, som är tvärdelad, öfra delen af guld och der uti en grönskande ek. Nedra delen består af fem rader svarta och silfver schackrutor. Den vänstra delen åter innehåller det adeliga gyllenkrookska vapnet, tre gyllende krokar, 2 och 1 stälte i blått fält. Uppå skiölden äro två öppna med fri herre kronor täckte tornerhielmar. På den högra stå upreste tvenne svenska kron-flaggor och der emellan en molette af silfver, och på den vänstra hjelmen sees tvenne utslagne vingar af silfver och emellan dem uprest en blå neptune gaffel. Skiölden är emellan hjelmarne betäckt af en fri herre crona och uppehälles på sidorne af 2:ne ifrån skiölden sig sträckande sjöhästar af silfver, som ligga i hvars sin, bakom skiölden framkommande galere uppå en med ornamenter prydd gyllende pied d'estal, aldeles som det samma här frammanföre med sine rätte färgår afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 13:010, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Frihetstiden

Ättenr Ättenamn
249 Adelswärd
1988 Adlersparre
2057 Adlerstam
1965 Ankarcrona
2054 von Arbin
213 Armfelt
2022 von Axelson
1648 von Bahr
230 Barnekow
104 Beck-Friis
278 Beck-Friis
1902 Beijerhielm
154 Bennet
1917 Berg von Linde
1696 Bergenstråhle
1995 af Bjerkén
2017 Björnstjerna
258 von Blixen sedermera von Blixen-Finecke
1713 von Boisman
1647 Borgenstierna
320 Brauner
1600 Braunerhielm
1772 Brummer
1855 Brummer
1798 Bruncrona
1661 Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld
281 Carpelan
2035 Cederbaum
143 Cedercreutz
1688 Cederstolpe
211 Cederström
1725 von Christierson
2020 Conradi
68 Creutz
69 Cronhielm af Hakunge
83 Cronstedt
1718 Dalman
176 von Dellwig
234 Djurklou
139 von Düben
1762 Ehrenfelt
1925 Ehrengranat
210 Ehrenkrona
1961 Ehrenstråhle
113 Ehrensvärd
267 Ehrensvärd
1701 Ekenstierna
1705 Ekesparre
1618 Elgenstierna
2089 af Enehielm
1948 B von Engeström
1678 Estenberg
255 Falkenberg af Trystorp
1920 von Fieandt
1606 Flach
2018 af Forselles
189 Funck
2051 Furuhjelm
202 von Gedda
1974 Granfelt
1547 von Greiff
195 Gyllenkrok
1723 Günther
1736 B Hallenborg
86 Hamilton
1880 von Hauswolff
2025 von Heidenstam
1983 Heijkenskjöld
1841 von Heland
272 Hermelin
1853 Hertell
2012 Hiort af Ornäs
2002 Hisinger
1794 von Hofsten
2052 Hultenheim
1927 Hårleman
2043 Ihre
91 Kalling
231 von Kaulbars
257 Klingspor
1976 von Knorring
184 Koskull
167 von Köhler
254 Lagerbielke
245 Lagerfelt
142 Leijonhielm
140 Leuhusen
215 Lilliecreutz
1671 D Lilliehorn
1579 Lindencrona
276 Löwen
2198 Löwenborg
1791 Löwenhielm
1878 Malmerfelt
277 Mannerheim
2069 Mannerstråle
263 Marcks von Würtemberg
1726 Marcks von Würtemberg
1963 von Matérn
2141 von Moltzer
1960 B Montgomery
1796 Munsterhjelm
223 von Nolcken
1814 Nordenadler
1985 Nordenankar
2063 Nordenfalk
1662 Nordenfelt
1815 Nordenflycht
1912 B Nordenskiöld
1947 Odencrantz
1955 von Oelreich
1932 von Oldenskiöld
1626 Olivecrona
150 von Otter
1978 Paijkull
220 Palmstierna
2343 Pantzerhielm
2071 af Petersens
289 Pfeiff
1922 von Platen
1952 von Plomgren
1924 B von Qvillfelt
286 Raab
295 Ramel
287 Rappe
1760 Reutercrona
1636 Reuterskiöld
1642 Ridderstad
228 Ridderstolpe
85 von Rosen
2013 B Rosenblad
1967 Rosencrantz
282 Rudbeck
1637 Rudbeck
227 Rudenschöld
170 Sack
260 von Saltza
2006 Sandels
1970 Schedvin
2059 von Schéele
1975 Scheffer
1755 von Scheven
1768 Schmiterlöw
1830 von Schoting
2046 B Schröderheim
2004 von Schulzenheim
94 von Schwerin
1973 Segercrantz
88 von Seth
283 Silfverschiöld
1939 Silfverstolpe
2001 af Sillén
1991 Skjöldebrand
66 Sparre af Söfdeborg
100 Stackelberg
192 Stackelberg
155 Staël von Holstein
2036 von Stapelmohr
1867 Stenfelt
1582 Steuch
1805 Stiernspetz
145 Stiernstedt
1810 Stiernvall
2053 Stjernswärd
1936 von Stockenström
1598 Swedenborg
112 Taube
1940 C Tersmeden
1655 Tornérhielm
2039 von Troil
2105 B af Trolle
1824 von Törne
1848 Virgin
1708 von Walden
2037 Wallenstråle
93 Wrangel af Sauss
279 Wrangel af Sauss
268 Wrangel von Brehmer
2077 von Wright
1629 Wulfcrona
232 Åkerhielm af Blombacka
205 Åkerhielm af Margrethelund