Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Reventlow

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2335
  • Adlad: 1860-05-04, naturaliserad
  • Introducerad: 1861-12-31
  • Ursprung: Tyskland, Mecklenburg

Ingress

Gammal medeltida adlig ätt som härstammar från Mecklenburg i Tyskland. Äldste kände stamfader uppges vara en Detlev Reventlow (levde ännu 1258), vilken uppträdde som vittne vid en förbundsakt 1236. Ätten kom i dansk tjänst med lantrådet och amtmannen Detlev Reventlow (1600–1664). Dennes son geheime- och lantrådet sedermera storkanslern Conrad Reventlow (1644–1708), upphöjdes i dansk grevlig värdighet enligt primogenitur 1673 2/7, vilket 1692 8/11 utsträcktes till samtliga ättlingar. Hans sonsons sonson, juristen och författaren samt godsägaren, greve Einar Carl Detlow von Reventlow (1788–1867), naturaliserades som svensk adelsman jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar svensk adlig värdighet, 1860 4/5 på Stockholms slott av konung Karl XV med namnet Reventlow. Han introducerades 1861 31/12 under nr 2335.

Läs mer

Blasonering

". . . En rätt uppstående fransysk sköld, som är klufven och delad, midt uppå hvilken är fästad slägten Reventlows adliga vapensköld, som är delad samt till öfre hälften af silfver och till den nedre visar en röd mur, hvarå synas fyra fristående likaledes röda tinnar. Å denna hjertsköld hvilar en krona af guld, som, till det inre röd, visar trenne blad samt deremellan skiftesvis en kula. I hufvudsköldens första fält, som är blått, synas trenne till höger vända sparfvar i naturlig färg, ställde två och en, varande slänten Sperlings sköldemärke. Det andra fältet är klufvet, till högra hälften af silfver och till venstra röd, varande slägten Rantzaus sköldemärke. I det tredje fältet, som är af silfver, synes en svart, tvåhöfdad fläkt örn med utspända vingar, ben och stjärt samt med näbbar och klor likasom de tvänne kronorna å dess hufvuden af guld, varande slägten Pelows sköldemärke. Det fjerde fältet, som är blått, finnes styckadt utaf en balk af silfver, som är belagd med trenne fembladiga röda rosor, varande slägten Halles sköldemärke. På skölden äro ställde trenne till det yttre af stål i naturlig färg med skoningar och galler af guld samt till det inre röda öppna tornerhjelmar, af hvilka en hvar har omkring halsen en gyldene riddarekedja med dervid fästadt smycke samt är täckt af en likadan krona med den å hjertskölden beskrifna. Från den medlersta hjelmen uppstiga tvänne vesselhorn, det högra rödt och det venstra af silfver, stuckna genom en krona af guld, likadan med den å hjertskölden hvilande. Emellan hornen synes en oval spegel i naturlig färg, infattad i ram af guld, hvars fotställning hvilar mot hornens nedre del samt med sin öfre prydnads spets närmar sig midten af kronan. Ur den högra hjelmen sträcka sig uppåt tvänne stålklädda armar, hvilkas blottade händer upprätthålla en tvåhöfdad dubbelkrönt fläkt svart örn, sådan den förut blifvit beskrifven. Från den venstra hjelmen uppstiga tvänne röda vesselhorn, emellan hvilka synas fem påfogelstjertfjädrar i naturliga färger och å hvilka är styckningsvis lagd en balk af silfver, belagd med trenne fembladiga röda rosor. Hela vapenskölden hvilar på en enkel fotställning af guld, hvarå såsom Sköldhållare stå tvänne nakna, med gröna eklöfskransar kring hufvud och länder omgjordade, långe, skäggige vildmän i naturliga färger, hållande den till höger om skölden stående sin venstra armbåge å sköldens högra hörn med en uppåt sträckt mot hufvudet lutad klubba af träd i naturlig färg i venstra handen samt den högra armen framför sig böjd och med handen hållande i sköldens högra öfre sidokant, hvaremot den till venster stående sköldhållaren har sin högra armbåge stödd mot sköldens venstra hörn och i handen en trädklubba, likaledes mot hufvudet lutad, samt från venstra armen framför sig böjd och med handen hållande i sköldens venstra öfre sidokant; alldeles som sköldemärket med sina rätta och egentliga färger här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:073, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco