Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Peyron

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 392
  • Adlad: 1841-08-20
  • Introducerad: 1842-02-09
  • Ursprung: Frankrike, Lyon

Ingress

Fransk släkt, som enligt traditionen skall ha blivit adlad 1593 genom en Barthelemi Peyron. Äldste kände stamfader är grosshandlaren i Lyon, Claude Peyron (död senast 1741), vilkens son sidenfabrikören i Stockholm Barthelemy Peyron (1717–1766), inkom till Sverige 1740. Dennes sonson, landshövdingen i Södermanlands län sedermera generallöjtnanten, statsrådet och chefen för Lantförsvarsdepartementet och generalbefälhavaren Gustaf Abraham Peyron (1783–1852), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1825 4/7 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan med bibehållet namn. Efter kunglig resolution 1828 10/9 om återställande av försutten tid, introducerades han 1828 1/12 under nr 2303. Han upphöjdes vidare i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1841 20/8 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Han introducerades i denna värdighet 1842 9/2 under nr 392 varvid den adliga ätten utgick. Ätten har gemensamt ursprung med den sannolikt utdöda adliga ätten de Peijron nr 2136, och utdöda adliga ätten Peijron nr 2312. Originalsköldebrevet för adliga ätten är sedan 2010 deponerat i Riddarhuset medan vapenritningen i original finns i privat ägo. Friherrebrevet i original är sedan 2005 deponerat i Riddarhuset. Originalsköldebrevet för adliga ätten Peijron nr 2312 är sedan 1911 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En af ett gyldene utböjdt kors fyrdelad sköld, omgifven med en kant af gull, beslagen med fjorton gyldene nitnaglar och med en hjertsköld belagd. Uti första fältet, som är rödt, synes Vår höga namnchiffer, prydd med kongl. krona, begge af silfver. I andra fältet, af blå färg, visar sig ett gyldene harnesk samt öfver detsamma en öppen fjedrad tornerhjelm af guld, hvilandes harnesket uppå tvenne i kors lagda svärd med gyldene fästen och silfverklingor samt spetsarne upåt vände. Under harnesket synas trenne gyldene kulor på hvarandra lagda, tvenne i rad nederst och den tredje öfverst. Uti tredje fältet, som är blått, synes ett gyldene posthorn, som upbäres af tvenne i en rosett sammanbundna guldband, öfverst prydd med en kongl. krona af guld med trenne gyldene kronor omgifvet, en på hvardera sidan, den tredje nederst. Fjerde fältet är deladt; i öfra delen, som är röd, visa sig trenne från venster till höger snedt lagda skottspolar af silfver, i den nedra delen, af silfver, synes på en grön mark ett björketräd i naturlig färg. Hjertskölden är belagd med en blå ginstam eller chef, i hvilken ses trenne i bredd ställda femuddiga gyldene stjernor. I nedra fältet, som är af silfver, står på grönskande mark en till höger vänd häger af naturlig färg. På vapenskölden hvilar en friherrlig krona, ur hvilken reser sig öfre delen af en enhörning af silfver med hufvudet åt höger vändt emellan tvenne öppna tornerhjelmar likaledes med friherrliga kronor prydda. På högra hjelmen äro uppå kronan korsvis lagda tvenne blå commandostafvar, i ändarne med guld beslagna och med gyllene kronor beströdda. Bakom ses upresta fyra hvita strutsfjedrar, öfver hvilka sväfvar en gyldene femuddig nordstjerna. Från venstra hjelmen höjer sig ät höger en i harnesk klädd arm, prydd med ett rödt, i rosett omknutet band, i handen hållande ett bakåt lutadt bart huggande svärd med fäste af guld och klinga af silfver, omgifvet af tvenne öfver och under svärdet utgående oliveqvistar i naturlig färg men med gyldene knoppar. Skölden, som står på en fotställning af marmor med underst anbragdt ornament af guld, uppehälles på högra sidan ef en jägare af Jemtlands fältjägare regemente samt på den venstra af en ät höger vänd och tillbakaseende svart grip med utslagna vingar; alldeles såsom vapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:017, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco