Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Nordensköld

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 394
  • Adlad: 1841-07-19
  • Introducerad: 1843-02-02
  • Ursprung: Sverige, Uppland, Tierps socken, Nordanåker

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Nordenskiöld nr 1912 b, se dito. Viceamiralen och chefen för Förvaltningen av sjöärendena sedermera amiralen Otto Gustaf Nordensköld (1780–1861), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1841 19/7 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Han introducerades 1843 2/2 under nr 394. Friherrebrevet i original är sedan 1982 deponerat i Riddarhuset. Valspråk: Deus clypeus meus »Gud min sköld«.

Läs mer

Blasonering

". . . En med gyllene kant, beslagen med tretton gyllene nitnaglar omgifven sköld af silfver, hvarutinnan uppå en svart bergsfot är upmurad en röd skans, hvars begge bastioner å ömse sidor synas med en sexkantig borg midt uti af tvänne stycke-omgångar, alla svarta. Zinkorne på hörnen satte. Bergsfoten sköljes af en rinnande blå ström, hvaruti flyter en gyllene båt. Ofvanföre är en svart chef eller ginstam, hvaröfver ett svärd bandevis lagdt är, fästet af guld inåt vändt, klingan af silfver, öfverlagd af en blå sköld, som med guldlist omgifves, deruti en femuddig strålande nordstjerna af silfver glindrar. Ofvanpå skölden en friherrlig gyllene krona emellan tvänne öppna tornerhjelmar, likaledes med friherreliga kronor prydde. På högra hjelmen synes ofvandelen af en i blått harnesk beväpnad man, hvilande uppå knän, hjelmen af silfver, prydd med en guld struss fjäder emellan en dylik blå på höger och svart ned åt venster, hållande uti den högra handen en uppå hjelmen ställd silfver qvarters flagga, men uti den venstra en uplyft guld-spade, bladet upåt vändt. Från venstra hjelmen utgå tvänne på gyllene stänger utåt svajande flaggor, varandes den högra den Kongl. svenska och norska örlogsflaggan samt den åt venster den Kongl. stor-britaniska flaggan, emellan hvilka synes en upåt mot höger och nedåt till venster snedt liggande och på längden halft delad gyllene lilja med bladen nedåt vände, uppå hvilken står en hök med hufvudet åt höger vändt och med utslagna vingar i naturlig färg. Den medlersta friherrliga kronan prydes af Hans Maj:t konung Carl XIV Johans höga namn chiffer af guld, betäckt med en gyllene kongl. krona. Skölden hvilar på en fotställning af hvit marmor, nederst sirad med ett gyllene ornament samt uppehålles af tvänne matroser, en på hvardera sidan, af hvilka den åt höger bär en nedåt vänd huggare och den vänstra en likaledes nedåt lutad änterbila i naturliga färger. Öfver skölden ofvanför hjelmarne fladdrar en silfver-band, hvaruti valspråket: Deus clypeus meus är skrifvet. Alldeles såsom vapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:019, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco