Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Nordenskiöld

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 405
  • Adlad: 1880-04-09
  • Introducerad: 1881-12-07
  • Ursprung: Sverige, Uppland, Tierps socken, Nordanåker

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Nordenskiöld nr 1912 b, se dito. Polarforskaren och intendenten vid Naturhistoriska riksmuseet, professorn Nils Adolf Erik Nordenskiöld (1832–1901), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1880 9/4 på Stockholms slott av konung Oskar II. Han introducerades 1881 7/12 under nr 405. Friherrebrevet i original är sedan 2018 deponerat i Riddarhuset. Valspråk: Deus clypeus meus »Gud min sköld«.

Läs mer

Blasonering

". . . En fransk sköld innehållande slägtens stamvapen, ”som utgöres af en i silfverfält, på en svart klippa stående röd skans, hvars begge bastioner synas å ömse sidor om en sexkantig krenelerad borg försedd med tvenne rader svarta styckegluggar. Bergsfoten sköljes af en rinnande ström hvaruti flyter en gyllene båt. Ofvanför är en svart chef eller ginstam, i hvilken bandevis ligger ett svärd, så att det gyllene fästet vändes nedåt och klingan som är af silfver uppåt. Svärdet är korsvis öfverlagdt af en guldkantad blå romersk sköld i hvilken en strålande nordstjerna af silfver glindrar.” Ofvanpå skölden hvilar den friherrliga kronan mellan tvenne öppna tornerhjelmar af stål med gyllene byglar, kant, smycke och kedja, hvar och en krönt med en friherre krona. Å den högra hjelmkronan synes slägtens adliga hjelmprydnad, en på sina knän stående i blått harnesk beväpnad man, med hjelm af silfver prydd med en strutsfjäder af guld, mellan till höger en blå och till venster en nedhängande svart dylik. Mannen håller i högra handen en på hjelmen ställd qvartersflagga af silfver och i den venstra en uppvänd spade af guld, likaledes ställd på hjelmen. Å den venstra hjelmkronan synes till minne af nordost passagens upptäckande en så kallad ”Columna Navalis” af guld, eller en pelare som af Romarne restes, vid en sjöfarares återkomst då han uträttat något stordåd. Den högra hjelmens löfverk är svart och guld samt den venstras rödt och silfver. Bakom den stora friherre kronan uppskjuter ofvan skölden, likaledes till minne af denna upptäcktsfärd en jordglob hvarå synas Europas och Asiens kontinenter af silfver samt å det blåa hafvet med guld markerad den väg som af Vega tillryggalades. Skölden hvilar på en gyllene fotställning i hvilken finnes instucket ett blått band, bärande i gyllene bokstäfver slägtens valspråk, ”Deus clypeus meus” och stödes af tvenne utåtseende isbjörnar af silver." Friherrebrevets originalskiss i original, privatägt.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco