Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Nordenfalk

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 390
  • Adlad: 1838-12-04
  • Introducerad: 1839-12-30
  • Ursprung: Sverige, Småland, Kånna socken, Dragaryd

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Nordenfalk nr 2063, se dito. Statssekreteraren i Krigsexpeditionen i Kungliga kansliet sedermera statsrådet samt justitiestats-ministern och en av rikets herrar, Johan Nordenfalk (1796–1846), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig rang, 1838 4/12 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Han introducerades 1839 30/12 under nr 390. Friherrebrevet i original är sedan 1930 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En fyrdelad sköld, belagd med en hjertsköld. Första fältet, som är blått, är balkevis styckadt med fyra silfver bander, emellan hvilka, från vänster upåt och nedåt till höger visa sig tvänne femuddiga stjernor af guld och medlerst ett gyllene korss. Uti andra fältet af silfver synas i korss lagde ett brinnande bloss och en bergsmans slägga i naturliga färger samt derofvanför ett bruksmärke, likaledes i naturlig jernfärg. Tredje fältet är af gull, och deruti visa sig en jemnthängande våg-balans af blå färg, hvaröfver är lagdt ett emellan vågskålarne nederst från venster och upåt till höger snedt lutande blottadt svärd med gyllene fäste och klinga af silfver. I fjerde fältet, som är blått, synas tvänne bjelke-vis flytande strömmar af silfver, af hvilka uppå den nedersta synes en antik gyllene båt, åt venster vänd, på framstammen beprydd med en fjäderbuske af silfver. Hjertskölden omgifves af en silfverkant, belagd med åtta röda kulor eller naglar, sä ställde att trenne äro i rad öfverst och nederst samt en på hvardera sidan af kanten. Sjelfva skölden är två gånger klufvan, hvaraf trenne lika breda fält upkomma, af hvilka det medlersta, af guld, föreställer en mot höger stående falk med sin naturliga färg och rödflammande band om halsen, de andra bägge fälten till höger och venster äro blå, och i hvardera af dem ses en uprest billet af silfver. Ofvantill ses en röd chef, och midt uppå densamma lyser en femuddig stjerna af guld, beledsagad på bägge sidor af en fransk lilja af silfver. Ofvanpå skölden synes tvänne öpna torner-hjelmar med friherrliga kronor prydde och emellan hjelmarne är likaledes en friherrlig krona. Utur högra hjelmen emellan tvänne strussfjädrar, den till höger röd och den till venster blå, upväxa tvänne grönskande lagerqvistar, som vefva sig tillsammans till en krans och omgifva ett kors af guld. Venstra hjelmen prydes af två utslagna vingar, af hvilka den högras nedra hälft är af silfver och den öfra röd samt den venstra af samma färger i omvänd ordning. Skölden som hvilar på en fotställning af sten med underst anbragte sirater af guld, uppehålles af tvänne lejon af guld med tillbaka vända hufvuden. Alldeles som detta vapen med sina rätta och egentliga färger här frammanföre afmåladt finnes. . . ." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco