Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Nauckhoff

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 343
  • Adlad: 1813-01-28
  • Introducerad: 1814-03-19
  • Ursprung: Estland

Ingress

Utgrenad ur kommendörsätten Nauckhoff nr 2120 a, se dito. Viceamiralen och chefen för Andra volontärregementet vid örlogsflottan Henrik (Hindric) Johan Nauckhoff (1744–1818), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1813 28/1 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Han introducerades 1814 19/3 under nr 343. Friherrebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En klufven och tverdelad sköld, midtpå belagd med ättens adliga vapen: en grön sköld, hvaruti från en sky vid dess venstra sida framräcker sig en beväpnad arm, hållande i handen ett draget huggande svärd med gyllene fäste. I hvardera af friherrliga sköldens öfra högra och nedra venstra fält, som äro röda, ses en colonne rostrale af mörk porfyr, prydd med 3:ne på densamma i bredd så ställda antika skepps-stäf, att ett synes midt frammanföre och ett ät hvardera sidan. Högra nedra och öfra venstra fälten äro af guld och i hvardera en svensk örlogsflagg och vimpel samt en hvit flagg med tre blå franska liljor midtpå och en hvit vimpel, förenade i kors i form af trophéer och så satte, att i högra nedra fältet äro svenska flaggan och hvita vimpeln men i vänstra öfra fältet svenska vimpeln och hvita flaggan till höger. På skölden står en friherrlig krona emellan tvenne med dylika kronor betäckta öppna tornerhjelmar, af hvilka den högra bär en upprättställd gyllene stridsyxa med till vänster vändt yxblad emellan tvenne åt hvar sin sida fläktande hvita örnvingar. Ur venstra hjelmkronan uppreser sig till hälften en svart till höger vänd grip, på hufvudet bärande hertiglig krona och hällande i högra ramen en gyllene commandostaf. Skölden hålles på högra sidan af Neptunus, vid medjan omlindad med ett blått skärp och i högra handen förande sin gyllene treudd, å venstra sidan om skölden står vaksamhetens synbol: en trana hällande i högra foten en sten och lyftande sina vingar med utåt sänkt hufvud, begge ställde på en stormärs-rå med uppgigadt segel; alldeles såsom vapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 17:020, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco