Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Löwen

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 276
  • Adlad: 1766-11-06
  • Introducerad: 1776-05-09
  • Ursprung: Estland, Goldenbecks socken, Lode

Ingress

Baltisk adelsätt vars med visshet äldste kände stamfader är befallningsmannen på slottet Lode i Goldenbecks socken i Estland, ryttmästaren i svensk tjänst vid Estländska adelsfanan, Gerdt Leue (död 1609). Hans båda söner, fd översten till häst sedermera generallöjtnanten av kavalleriet och lantrådet i Estland Fredrich Lewe/von Lewen (1600–1669) och majoren sedermera överstelöjtnanten Gerhard Lewe (1608–1677), erhöll vapenförbättringsbrev givet 1649 20/9 på Stockholms slott av drottning Kristina. Ätten erhöll tillstånd om introduktion genom kunglig resolution given 1723 27/5 i Stockholm av konung Fredrik I och introducerades 1723 15/10 under nuvarande nr 1739. De i Estland levande ättemedlemmarna inskrevs på Estlands Riddarhus 1746 10/6 och den adliga ätten utgick där 1800 och på svärdssidan i Sverige 1790/1. Generalmajoren av infanteriet, generalkvartermästaren och direktören över fortifikationen sedermera generalen av infanteriet, riksrådet och generalguvernören i Pommern, Axel Löwen (1686–1772), upphöjdes i friherrlig värdighet genom kunglig resolution given 1731 14/6 i Stockholm av konung Fredrik I. Han introducerades samma år 19/6 under nr 207. Han upphöjdes vidare i grevlig värdighet genom kunglig resolution given 1751 22/11 i Stockholm av konung Adolf Fredrik och introducerades 1752 8/6 under nr 84 varvid den friherrliga ätten utgick. Den grevliga ätten utgick på svärdssidan 1926 28/4. Hovmarskalken sedermera presidenten i Statskontoret, Johan Löwen (1697–1775), upphöjdes i friherrlig värdighet genom kunglig resolution given 1751 22/11 i Stockholm av konung Adolf Fredrik. Han introducerades 1752 8/6 under nr 233 men slöt själv sin ätt 1775 4/3. Generalmajoren Fabian Löwen (1699–1773), upphöjdes i friherrlig värdighet 1766 6/11 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik, friherrebrevet är dock undertecknat av konung Gustav III och sönerna introducerades 1776 9/5 under nr 276. Hovrättsnotarien Axel Fabian Löwen (1775–1829) fick genom ett testamente av sin farmors far, överstelöjtnanten Fredrik Trolle, fideikommisset Trollesund med villkoret att innehavaren skall bära namnet Trolle. Fideikommissarien (nu huvudmannen) skriver sig enligt kungligt tillstånd 1809 11/4 Trolle-Löwen och skall tillsammans med sitt eget vapen även föra Trollevapnet. Vapenförbättringsbrevet från 1649 liksom friherrebrevet i original från 1766 i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En fyrdelad sköld, hvars öfre högra och nedre vänstra fälter äro svarta, och deruti visa sig i hvardera ett emot höger gående uprest leijon af guld, förande i högra ramen ett dragit svärd af silfver. Men de öfra vänstra och nedre högra fälten äro blå, och i hvardera förekommer en half fläkter örn af silfver, på det sättet stäld, at i det öfra sluter den sig till högra kanten och vänder sig emot vänster, men i det nedra sluter den sig til vänstra kanten och vänder sig emot höger. Ofvan på skölden står en friherre krona och på hvardera sidan därom en, äfven med friherre krona krönter, öppen tornere hielm. Utur den högra hjelm kronan upspringer emot höger ett halft leijon af guld, som emellan bägge ramarne förer framför sig en half fläkter örn, likaledes emot höger vänd, af silfver. Och utur den vänstra hielm kronan upspringer ett lika leijon af guld med sin halfva örn emellan ramarne, men altsammans emot vänster vändt. Sköldhållare äro til höger ett modigt sig tilbaka seende leijon af guld och til vänster en örn af silfver med utvändt hufvud, nebb och klor af guld, aldeles som detta vapn med sine rätta färgor här hos afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 13:026, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Frihetstiden

Ättenr Ättenamn
249 Adelswärd
1988 Adlersparre
2057 Adlerstam
1965 Ankarcrona
2054 von Arbin
213 Armfelt
2022 von Axelson
1648 von Bahr
230 Barnekow
104 Beck-Friis
278 Beck-Friis
1902 Beijerhielm
154 Bennet
1917 Berg von Linde
1696 Bergenstråhle
1995 af Bjerkén
2017 Björnstjerna
258 von Blixen sedermera von Blixen-Finecke
1713 von Boisman
1647 Borgenstierna
320 Brauner
1600 Braunerhielm
1772 Brummer
1855 Brummer
1798 Bruncrona
1661 Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld
281 Carpelan
2035 Cederbaum
143 Cedercreutz
1688 Cederstolpe
211 Cederström
1725 von Christierson
2020 Conradi
68 Creutz
69 Cronhielm af Hakunge
83 Cronstedt
1718 Dalman
176 von Dellwig
234 Djurklou
139 von Düben
1762 Ehrenfelt
1925 Ehrengranat
210 Ehrenkrona
1961 Ehrenstråhle
113 Ehrensvärd
267 Ehrensvärd
1701 Ekenstierna
1705 Ekesparre
1618 Elgenstierna
2089 af Enehielm
1948 B von Engeström
1678 Estenberg
255 Falkenberg af Trystorp
1920 von Fieandt
1606 Flach
2018 af Forselles
189 Funck
2051 Furuhjelm
202 von Gedda
1974 Granfelt
1547 von Greiff
195 Gyllenkrok
1723 Günther
1736 B Hallenborg
86 Hamilton
1880 von Hauswolff
2025 von Heidenstam
1983 Heijkenskjöld
1841 von Heland
272 Hermelin
1853 Hertell
2012 Hiort af Ornäs
2002 Hisinger
1794 von Hofsten
2052 Hultenheim
1927 Hårleman
2043 Ihre
91 Kalling
231 von Kaulbars
257 Klingspor
1976 von Knorring
184 Koskull
167 von Köhler
254 Lagerbielke
245 Lagerfelt
142 Leijonhielm
140 Leuhusen
215 Lilliecreutz
1671 D Lilliehorn
1579 Lindencrona
276 Löwen
2198 Löwenborg
1791 Löwenhielm
1878 Malmerfelt
277 Mannerheim
2069 Mannerstråle
263 Marcks von Würtemberg
1726 Marcks von Würtemberg
1963 von Matérn
2141 von Moltzer
1960 B Montgomery
1796 Munsterhjelm
223 von Nolcken
1814 Nordenadler
1985 Nordenankar
2063 Nordenfalk
1662 Nordenfelt
1815 Nordenflycht
1912 B Nordenskiöld
1947 Odencrantz
1955 von Oelreich
1932 von Oldenskiöld
1626 Olivecrona
150 von Otter
1978 Paijkull
220 Palmstierna
2343 Pantzerhielm
2071 af Petersens
289 Pfeiff
1922 von Platen
1952 von Plomgren
1924 B von Qvillfelt
286 Raab
295 Ramel
287 Rappe
1760 Reutercrona
1636 Reuterskiöld
1642 Ridderstad
228 Ridderstolpe
85 von Rosen
2013 B Rosenblad
1967 Rosencrantz
1637 Rudbeck
282 Rudbeck
227 Rudenschöld
170 Sack
260 von Saltza
2006 Sandels
1970 Schedvin
2059 von Schéele
1975 Scheffer
1755 von Scheven
1768 Schmiterlöw
1830 von Schoting
2046 B Schröderheim
2004 von Schulzenheim
94 von Schwerin
1973 Segercrantz
88 von Seth
283 Silfverschiöld
1939 Silfverstolpe
2001 af Sillén
1991 Skjöldebrand
66 Sparre af Söfdeborg
100 Stackelberg
192 Stackelberg
155 Staël von Holstein
2036 von Stapelmohr
1867 Stenfelt
1582 Steuch
1805 Stiernspetz
145 Stiernstedt
1810 Stiernvall
2053 Stjernswärd
1936 von Stockenström
1598 Swedenborg
112 Taube
1940 C Tersmeden
1655 Tornérhielm
2039 von Troil
2105 B af Trolle
1824 von Törne
1848 Virgin
1708 von Walden
2037 Wallenstråle
93 Wrangel af Sauss
279 Wrangel af Sauss
268 Wrangel von Brehmer
2077 von Wright
1629 Wulfcrona
232 Åkerhielm af Blombacka
205 Åkerhielm af Margrethelund