Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Liljencrantz

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 120
  • Adlad: 1812-12-03
  • Introducerad: 1814-02-02
  • Ursprung: Sverige, Västmanland, Arboga

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Liljencrantz nr 297, se dito. Riksrådet och presidenten i Kommerskollegium, den kände finansmannen, friherre Johan Liljencrantz (1730–1815), upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1812 3/12 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Han introducerades sedan 1814 2/2 under nr 120. Grevebrevet i original är sedan 1899 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En svensk blå sköld, hvaruti förekomma tvenne till medlet af skölden emot hvarannan upstående och öfverst tvert afskurna bielkar af gull, öfver hvilka i bredd synas trenne gyllene metkrokar uti triangulaire ställning, och inemot sköldfoten emellan bielkarne en upvänd heraldisk lilja af silfver. Uti grefveliga skölden är första och fjerde fältet af gull och det andra och tredje rödt. Uti det första är en blå barre, belagd med en gyllene krona emellan tvenne penningar af silfver. Uti det andra äro trenne snäckor af silfver, två och en satte. Det tredje innehåller trenne gyllene bien, likaledes stälde. Uti det fjerde är en blå barre, öfverlagd med en krönt nyckel af gull. Skölden är betäckt med trenne med grefve kronor af gull prydde Öppna tornerhjelmar, af hvilka den medlersta bär en lilja af silfver, omgifven med en grön lagerkrans. Ifrån den högra upräcks tvenne rödklädda armar med uppslag af hermelin, som hälla en röd med hermelins bräm försedd rådshatt. Utur den vänstra sträcker sig en svart tranfot, som håller en silfver snäcka emellan tvenne blå vingar, märkte med tvenne emot hvarannan stälde gyllene bielkar. Det grefveliga vapnet uppehålles till höger af en avart drake och til vänster af en delfin af naturlig färg. Altsammans hvilar på en piedestal af gull med festoner af lager. Alldeles som det med sina rätta och egenteliga färgor här afmåladt finnes. . . ." Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco