Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lagerfelt

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 245
  • Adlad: 1766-10-06
  • Introducerad: 1770-02-20
  • Ursprung: Sverige, Östergötland, Linköping

Ingress

Släkten härstammar från Östergötland. Äldste kände stamfader är domprosten i Linköping, Olaus Petri (1537–1599). Hans sonson, sekreteraren i Riksarkivet sedermera vice presidenten i Åbo hovrätt och riddarhusdirektören Israel Israelson (1610–1684), adlades 1646 10/1 på Stockholms slott av drottning Kristina med namnet Lagerfäldt. Han introducerades 1647 2/3 under nuvarande nr 344. Landshövdingen i Östergötlands län sedermera presidenten Gustaf Adolph Lagerfeldt (1693–1769), upphöjdes i friherrlig värdighet 1766 6/10 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik. Den friherrliga ätten introducerades 1770 20/2 under nr 245 varvid den adliga utgick. Originalsköldebrevet liksom friherrebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En med ett utbögdt S:t Andreæ eller snedkors fyrstyckad skjöld, uppå hvilken är lagd en oval hiertskjöld, som innefattar det adeliga lagerfeldtska stamvapnet, nämligen ett grönskande lagerbärsträd af trenne lika höga grenar med fem blad och fyra röda bär på hvardera grenen uti gullfäldt, som upskiuta utur en i hjertsköldens blå stam förekommande utspridd rot af guld. Af friherrevapnet är det öfversta fäldtet af guld, hvaruti föreställes en emot höger framräckande hand af naturlig färg, som håller en blå embetsstaf, omgifven mot öfra ändan med en crona af guld, och klädebonaden för handen är af purpur; utmärkande det konunga bud och befallningshafvande embete, som han till Kongl. Maij:ts nådiga nöje i mänga år fördt. Det undra fäldtet är äfven af guld, som föreställer ett blådt dragit svärd och en grön lagergren korsvis lagde, beledsagade öfver och under med tvenne blå billetter, som alt har sitt afseende på landshöfdingens i långlig tid förvaltade domaresysslor. Det till höger varande fäldtet är fördelt i trenne lika delar, af hvilka den medlersta visar ett utdrag af von der Ostens genandt Sackens eller landshöfdingens möderne vapen, varandes det midt i tu klufvit, så att högra fäldtet af guld visar en blå nyckel, axet upp och vändt till vänster, och det vänstra fäldtet rödt, som innehåller tre bandevis löpande strömmar af silfver. De andre bägge delarne äro af sidstnämnde metall. Åter det till vänster varande hufvudfäldtet är likaledes fördelt uti trenne lika delar, hvaraf den medlersta bielken föreställer den urgamla Stora Vånga ättens eller dess frus stamvapen, tre bandevis löpande strömmar af silfver uti blått fäldt, och de andre bägge delarne äro lika som till höger af silfver, samt sidst är snedkorsset emot uddarne belagt med hvar sin fembladig roos af guld. Ofvan på skjölden visa sig tvenne emot hvarannan vände öpne och krönte tornere hjelmar samt emellan dem en friherrlig krona. Uppå den högra hjelmen stå emellan tvenne utslagne vingar, den till höger röd och den andre till vänster blå, upreste fem gröna påfogelsfjädrar, belagde med tvenne nycklar i kors af guld, samt åfvanföre en lydande sexuddig stjerna af samma metall; men öfver den vänstra hjelmen sees den förra adeliga lagerfeldtska hjelmprydnaden, en sjubladig lagerbärsqvist med fyra röda bär emellan tvenne buffelhorn, i tväran fördelte af guld och blått. Skjöldhållare äro tvenne sig tillbaka seende röda drakar med utspände vingar, aldeles som detta vapen med sina rätta och egenteliga färgor här afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 12 A:014, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Frihetstiden

Ättenr Ättenamn
249 Adelswärd
1988 Adlersparre
2057 Adlerstam
1965 Ankarcrona
2054 von Arbin
213 Armfelt
2022 von Axelson
1648 von Bahr
230 Barnekow
104 Beck-Friis
278 Beck-Friis
1902 Beijerhielm
154 Bennet
1917 Berg von Linde
1696 Bergenstråhle
1995 af Bjerkén
2017 Björnstjerna
258 von Blixen sedermera von Blixen-Finecke
1713 von Boisman
1647 Borgenstierna
320 Brauner
1600 Braunerhielm
1772 Brummer
1855 Brummer
1798 Bruncrona
1661 Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld
281 Carpelan
2035 Cederbaum
143 Cedercreutz
1688 Cederstolpe
211 Cederström
1725 von Christierson
2020 Conradi
68 Creutz
69 Cronhielm af Hakunge
83 Cronstedt
1718 Dalman
176 von Dellwig
234 Djurklou
139 von Düben
1762 Ehrenfelt
1925 Ehrengranat
210 Ehrenkrona
1961 Ehrenstråhle
113 Ehrensvärd
267 Ehrensvärd
1701 Ekenstierna
1705 Ekesparre
1618 Elgenstierna
2089 af Enehielm
1948 B von Engeström
1678 Estenberg
255 Falkenberg af Trystorp
1920 von Fieandt
1606 Flach
2018 af Forselles
189 Funck
2051 Furuhjelm
202 von Gedda
1974 Granfelt
1547 von Greiff
195 Gyllenkrok
1723 Günther
1736 B Hallenborg
86 Hamilton
1880 von Hauswolff
2025 von Heidenstam
1983 Heijkenskjöld
1841 von Heland
272 Hermelin
1853 Hertell
2012 Hiort af Ornäs
2002 Hisinger
1794 von Hofsten
2052 Hultenheim
1927 Hårleman
2043 Ihre
91 Kalling
231 von Kaulbars
257 Klingspor
1976 von Knorring
184 Koskull
167 von Köhler
254 Lagerbielke
245 Lagerfelt
142 Leijonhielm
140 Leuhusen
215 Lilliecreutz
1671 D Lilliehorn
1579 Lindencrona
276 Löwen
2198 Löwenborg
1791 Löwenhielm
1878 Malmerfelt
277 Mannerheim
2069 Mannerstråle
263 Marcks von Würtemberg
1726 Marcks von Würtemberg
1963 von Matérn
2141 von Moltzer
1960 B Montgomery
1796 Munsterhjelm
223 von Nolcken
1814 Nordenadler
1985 Nordenankar
2063 Nordenfalk
1662 Nordenfelt
1815 Nordenflycht
1912 B Nordenskiöld
1947 Odencrantz
1955 von Oelreich
1932 von Oldenskiöld
1626 Olivecrona
150 von Otter
1978 Paijkull
220 Palmstierna
2343 Pantzerhielm
2071 af Petersens
289 Pfeiff
1922 von Platen
1952 von Plomgren
1924 B von Qvillfelt
286 Raab
295 Ramel
287 Rappe
1760 Reutercrona
1636 Reuterskiöld
1642 Ridderstad
228 Ridderstolpe
85 von Rosen
2013 B Rosenblad
1967 Rosencrantz
1637 Rudbeck
282 Rudbeck
227 Rudenschöld
170 Sack
260 von Saltza
2006 Sandels
1970 Schedvin
2059 von Schéele
1975 Scheffer
1755 von Scheven
1768 Schmiterlöw
1830 von Schoting
2046 B Schröderheim
2004 von Schulzenheim
94 von Schwerin
1973 Segercrantz
88 von Seth
283 Silfverschiöld
1939 Silfverstolpe
2001 af Sillén
1991 Skjöldebrand
66 Sparre af Söfdeborg
100 Stackelberg
192 Stackelberg
155 Staël von Holstein
2036 von Stapelmohr
1867 Stenfelt
1582 Steuch
1805 Stiernspetz
145 Stiernstedt
1810 Stiernvall
2053 Stjernswärd
1936 von Stockenström
1598 Swedenborg
112 Taube
1940 C Tersmeden
1655 Tornérhielm
2039 von Troil
2105 B af Trolle
1824 von Törne
1848 Virgin
1708 von Walden
2037 Wallenstråle
93 Wrangel af Sauss
279 Wrangel af Sauss
268 Wrangel von Brehmer
2077 von Wright
1629 Wulfcrona
232 Åkerhielm af Blombacka
205 Åkerhielm af Margrethelund