Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lagerbjelke

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 115
  • Adlad: 1809-06-29
  • Introducerad: 1809-09-11
  • Ursprung: Sverige, Göteborg (Skottland enligt traditionen)

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Lagerbielke nr 254, se dito. Chefen för Förvaltningen av Sjöärendena, över­amiralen och sedermera presidenten i Kammarrätten, friherre Johan Gustaf Lagerbjelke (1745–1812), upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1809 29/6 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Han introducerades samma år 11/9 under nr 115. Grevebrevet i original är sedan 1969 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

"... En Sköld, fördeldt i fyra delar genom ett rödt i dess ändar med en silfwerstjerna beprydt Andreæ eller twerkors. I öfwersta fältet, som är af gull, ses en röd Riks-Råds hatt med Hermelins bräm, och under densamma twenne i kors lagda gröna Lagerqwistar. Högra fältet innefattar Psilanderska wapnet, eller är på tweran deladt i tu, och i dess öfra del ett blått Skepps-skrof, samt i den nedra åtta Kulor af gull, fyra, tre och en satte. Wenstra fältet åter innehåller det Ehrenhoffska wapnet eller är klufwet i tu med ett rödt Fästningstorn i dess högra del: den wenstra deremot blå och styckad i tre lika delar genom twenne band af silfwer, emellan hwilka står en Fransk Lilja af samma metall. I nedersta fältet, som är af gull, ses ett antikt Roder, emellan twenne blå Delphiner med uppresta stjertar. Midtpå förenämnde Andraæ-kors är fästad en Hjertsköld med Ättens ur-wapen: en Sköld af silfwer, hwilken genom en blå bjelke, som af twenne dylika åtföljes, är delad till en bred Ginsram eller Chef, hwaruti till hälften uppstiger ett till höger wändt rödt Lejon, hållande i ramarna ett blått Skepps-ankare. Den öfra af nämnde bjelkar äe belagd med tre, den medlersta med twå, och den undra med en stjerna, alla af gull. På Skölden stå tre öppna Tornerhjelmar, prydda med Grefliga kronor. På den medlersta Hjelmen uppreser sig, emellan twenne af silfwer och blått på tweran fördelta utåt böjda Buffelhorn, ett rödt Lejon, hållande i högra ramen en grön Lagerqwist med tre blad. Ur den högra står upprätt en till höger blåsande Swensk Örlogsflagga emellan åtta Engelska, hwaraf fyra åt hwar sida och utåt fläktande. På den wenstra åter står ett gyllene antikt Skepproder emellan twenne Delphiner, af hwilka den högra är till öfra hälften blå, nedra hälften af gull; den wenstra Delphinen dermot blå. Skölden omgifwes af en Wapen-mantel, utwändigt af silfwer, innantill blå; Alldeles såsom detta Wapen här ofwan med sina rätta och egenteliga färger afmåladt finnes. ..." Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco