Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Kantzow

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 376
  • Adlad: 1821-06-21
  • Introducerad: 1822-12-21
  • Ursprung: Tyskland, Mecklenburg, Neu-Brandenburg

Ingress

Patriciersläkt som härstammar från Neu-Brandenburg i Mecklenburg i Tyskland, känd sedan början av 1500-talet. Enligt traditionen skall den ursprungligen vara en adlig släkt härstammande från Canzow (tidigare Cantzow) i Mecklenburg. Den med visshet äldste kände stamfadern är borgmästaren i Neu-Brandenburg Hans (von) Kan(t)zow, vilken uppges ha blivit adlad av kejsar Maximilian I. Grosshandlaren i Stockholm, kommerserådet Johan Albert Kantzow (1713–1806), inflyttade från Stralsund till Stockholm. Dennes son, kanslirådet sedermera ministerresidenten i USA och hovmarskalken Johan Albrecht Kantzow (1760–1825), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1812 6/4 på Stockholms slott av konung Karl XIII med oförändrat namn. Han introducerades samma år 13/6 under nr 2223. Han upphöjdes under samma villkor i friherrlig värdighet 1821 26/6, på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan, och introducerades 1822 21/12 under nr 376 varvid den adliga ätten utgick. Hans yngre son, generalkonsuln i Lissabon, Carl Adolf Kantzow (1789–1867), upphöjdes i personlig portugisisk friherrlig värdighet 1862 13/9 av konung Ludvig I med titeln barão de São George, vilken titel även förlänades den sistnämndes äldste son, vicekonsuln i Lissabon sedermera kammarherren och legationsrådet Edvard Bosanquet Kantzow (1826–1905) 1867 18/12. Släktmedlemmarna skriver sig von Kantzow. Originalsköldebrevet liksom friherrebrevet i original är sedan 1952 deponerade i Riddarhuset. Valspråk: Nihil sine causa »Ingenting utan orsak«.

Läs mer

Blasonering

”… En Sköld, tvärdelad genom en sträng af guld. I öfra fältet, som är blått, lysa trenne sexuddiga stjernor af silfver, två och en satte. Nedra fältet är klufvet, och i dess högra del som är af silfver, en blå Bande eller Balk, belagd med trenne efter hvarandra balkevis liggande gyllene ållon. I vänstra afdelningen som är blå, ses trenne i bredd ställde femuddiga stjernor af silfver, och på spetsen af den medlersta ett uprätt stående gyllene ållon: warandes under hvardera stjernan en kula guld. På Skjölden står en Friherrelig Krona emellan två med dylika Kronor betäckta öppna Tornerhjelmar, af hvilka den högra bär Ättens förut ägande hjelmprydnad, eller en till hälften sig upresande Ängel i hvit klädnad, med obetäckta nedfällda armar och hvita åt hvar sin sida utsträckta Wingar. På vänstra hjelmkronan åter ligger en af silfver och blått sammanvriden Bourrelet, eller Valk, på hvilken stödja sig två, från armbogen synliga amar, med bägge händerne hållande uprätt en med gyllene fäste försedd tvä-äggad Dart. Skölden hålles på högra sidan af en på bakfötterne uprest svart Grip med utsträckta wingar och utåt vändt hufvud, samt å den vänstra af hoppets sinnebild: en Qvinna i grön klädnad, som med vänstra handen stöder sig på ett Skepps-ankar af jern: ståendes bägge Sköldhållarne tillika med Skölden på en hvit sedel, hvarå läses Walspråket: Nihil sine Causa. Alldeles som detta Wapen här frammanföre med sina rätta och egenteliga Färger afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco