Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Horn af Åminne

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 92
  • Adlad: 1772-09-12
  • Introducerad: 1775-12-20
  • Ursprung: Finland, Egentliga Finland, Halikko socken, Åminne

Ingress

Medeltida frälseätt som härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är Olof Mattsson (känd 1381–1415) i Åminne i Halikko socken i Åbo län. Hans son, Henrik Olofsson (levde 1448) till Åminne, erhöll 1407 7/12 av konung Erik XIII (av Pommern) bekräftelse på tidigare frälse genom frälsebrev för sig och sina efterkommande. Henrik Olofssons sonsons son, befallningsmannen på Reval sedermera riksrådet, amiralen och fältmarskalken Claes Kristersson Horn (död 1566), upphöjdes i friherrlig värdighet 1561 29/6 vid konung Erik XIV:s kröning i Uppsala, bekräftat genom friherrebrev utfärdat 1561 10/8 i Vadstena av konung Erik XIV. Ätten introducerades 1625 (10/3–4/4) med namnet Horn af Åminne under dåvarande nr 3, nuvarande nr 2, men utgick i denna värdighet på svärdssidan 1775 7/11. Emellertid hade generallöjtnanten sedermera generalen av Kavalleriet friherre Friedric Horn (1725–1796), upphöjts i grevlig värdighet 1772 12/9 på Stockholms slott av konung Gustav III. Han introducerades 1775 20/12 med namnet Horn af Åminne under nr 92 men denna gren utgick på svärdssidan 1899 27/4. Dock hade äldre brodern, presidenten i Krigskollegium friherre Gustaf Adolph Horn (1721–1793), upphöjts i grevlig värdighet genom kunglig resolution given 1772 12/9 på Stockholms slott av konung Gustav III, varigenom han skulle inbegripas i broderns grevebrev och introduceras under samma nummer men efter denne. Detta skedde också 1775 20/12 under nr 92. Den adliga grenen av ätten Horn introducerades genom lottning 1625 (10/3–4/4) med namnet Horn af Kanckas under nuvarande nr 12, men utgick på svärdssidan 1728. Den hade emellertid dessförinnan utgrenat sig i tre ätter, en friherrlig och två grevliga. Riksrådet och fältmarskalken Gustaf Carlsson Horn (1592–1657), upphöjdes i grevlig värdighet 1651 26/3 på Stockholms slott av drottning Kristina med Björne- borg i Finland som grevskap, och introducerades 1652 15/10 med namnet Horn af Björneborg under nr 9, men ätten utgick med honom själv på svärdssidan 1657 10/5. Dessutom upphöjdes han jämte två brorsöner, kusinerna generalmajoren av kavalleriet sedermera riksrådet, rikstygmästaren och fältmarskalken Gustaf Evertsson Horn (1614–1666), samt översten sedermera riksrådet, fältmarskalken och amiralgeneralen Henrik Henriksson Horn (1618–1693) i friherrlig värdighet 1651 30/4 på Stockholms slott av drottning Kristina, och de skulle skriva sig till Marienborg (Marienburg) i Livland. De introducerades 1652 15/10 med namnet Horn af Marienborg under nuvarande nr 21. Den förres ättegren liksom hela ätten utgick på svärdssidan 1728, och den senares ättegren utgick på svärdssidan 1718 20/10. Generallöjtnanten och kanslirådet, sedermera riksrådet och kanslipresidenten samt lantmarskalken (tre gånger) Arvid Bernhard Horn (1664–1742), frihetstidens kände statsman och donator av den yngre lantmarskalksstaven, som upphöjts i friherrlig värdighet 1700 18/7 i Malmö av konung Karl XII men ej tagit introduktion, upphöjdes i grevlig värdighet 1706 27/6 i Huvudkvarteret Jaroslavice i Wolhynien i Polen. Han introducerades 1713 17/12, vilket senare skulle räknas som 1719, med namnet Horn af Ekebyholm under nr 53. Ätten utgick 1798 20/6 och därmed slöts den s k Kanckasgrenen. Huvudmannagrenen överflyttade i mitten av 1800-talet till Mexiko och fortlever där. Friherrebrevet från 1561 liksom grevebrevet från 1772 i original är sedan 2011 deponerade i Riddarhuset. Greve- brevet i original för grevliga ätten Horn af Björneborg förvaras i Riddarhuset, och grevebrevet i original för grevliga ätten Horn af Ekebyholm i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En Skjöld, genom ett Gyllende utbögt Korsz fördeld i Fyra Fäldt, och mitt uppå Korszet en Hjertskiöld, hwaruti förekommer Thras gamla Friherrliga Stamvapn, ett Swart på Yttra Kanten liggande Krumt Horn i gyllende Fäldt. Utaf Fördelningarne i Grefwe Wapnet är then Första och Fjerde Blå hwarutinnan Wj efterlåte them att föra Wårt Namns Chifre Nämligen ett Latinskt G, och theruti ett Romerskt III af Guld, Krönt med en Gyllende Kongelig Crona. I thet Andra och Tredje Fäldtet, som begge äro Röda, förekommer en Blå till Höger wänd och något bögd Wänster Arm, omknuten ofwan för Armbogen med ett Hwitt Kläde, warandes Handen Klädd med en Köller-färgad Cavallerie Handske, och icke mer än främsta Fingret theraf utsträckt. Ofwan på Skjölden ses Trenne Öpna och med Grefwelige Cronor af Guld Krönte Torner Hjelmar. Uppå then Medlersta Hjelm Cronan ses Twenne Swarta, uprätt stående Naturligt bögde Horn, och theremellan en stående och Strålar från sig kastande Wase af Guld. Utur then Högra Hjelm Cronan upräcker Twenne blåsande Estandar, thet Högra Blått tecknat med Trenne Gyllende Cronor, och thet Wänstra af Guld, hwaruppå ses Augusti Månads Teckn np och therunder ett Romerskt XIX, och emellen begge thesze Estandar ses en uprätt stående Trompet af Guld. Uppå then Wänstra Hjelm Cronan återses en i Generals Uniform uppå en Swart Häst ridande Man, till Höger wänd, med Utdragen Wärja, Warandes thesz wänstra Arm omknuten med ett Hwitt Kläde. Skjöldhållare äro, till Höger en Gyllende Grip med utsträckte wingar och Tunga, samt till Wänster en Swart Häst, begge tillbaka seende och upreste, ståndande, likasom Skjölden, uppå en Grönskande Mark. Aldeles som thet i thetta Wårt gifna Bref med sina rätta Färgor afmålat och afritat är.” Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein