Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Hierta

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 381
  • Adlad: 1832-02-11
  • Introducerad: 1833-01-19
  • Ursprung: Sverige, Västergötland (Norge enligt traditionen)

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Hierta nr 121, se dito. Generalmajoren, 1:e adjutanten och sekundchefen för Livregementets dragonkår sedermera generallöjtnanten och generalbefälhavaren i 3:e militärdistriktet, Gustaf Adolf Hjerta (1781–1847), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1832 11/2 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Han introducerades 1833 19/1 under nr 381. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1924 22/7, men fortlever i en på 1920-talet till USA överflyttad gren. Friherrebrevet i original förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En af ett gyllene tvärkors fyrdelad sköld, omgifven med en kant af guld och i midten belagd med en hjertsköld. I öfra fältet, som är purpurfärgadt, visar sig Vår egen höga namnchiffre i gyllene bokstäfver, krönt med en kongl. krona af guld. I högra fältet, som är blått, synes Lifregementets dragon-officers-casque och derunder tvänne korslagda sablar med sine vanlige färgor. Venstra fältet är på längden fördeldt i 3:ne lika delar, den medlersta af guld, och deruti synes en uprest blå stolpe eller pelare samt i hvartdera yttre fältet, som är blått, tvänne silfver-moletter eller sporrklingor palevis stälde. I undra fältet, af silfver, synes tvänne kransformigt upstående lagerqvistar i naturlig färg med spetsarna mot hvarandra vända och derinom tvänne blåfärgade och åt ändarne med guldbeslag försedde commandostafvar, utgörande utmärkeIsetecknet for Vår adjutantscorps. Hjertskölden, som är blå, är belagd med tre tätt intill hvarandra slutande och bande-vis vände hjertan af naturlig färg, som med en pil af silfver ofvanifrån och långsefter äro genom skjutne. Ofvanpå skölden hvilar en friherrlig krona emellan tvänne öppna tornerhjelmar, likaledes med friherrliga kronor försedde. På högra hjelmen stå trenne pilar af silfver med spetsarne nedåt vände, hvaraf den medlersta är uprättstående och de på sidorne om densamma snedt nedåt lutande. Från venstra hjelmen upstiga tvänne åt höger och venster lutande svenska örlogsflaggor och deremellan en molett e af silfver. Skölden, som hvilar på en grön mark, uppehålles af tvänne derinvid stående Sköldhållare, varandes den högra en med ansigtet utåt vändt Lif-regementets dragon i paraduniform och casque med högra handen stödd mot sabeln, hvars spets är vänd mot marken, och venstra armen hvilande på skölden. Venstra sköldhållaren är en inåt skölden vänd uprättstående häst af svart färg med hufvudet böjdt utåt, aldeles såsom detta vapen här ofvan med sine rätte och egentelige färgor afmåladt finnes. . . ." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco