Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Haij

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 362
  • Adlad: 1815-01-26
  • Introducerad: 1817-09-06
  • Ursprung: Sverige, Stockholm (Skottland enligt traditionen)

Ingress

Ätten är utgrenad ur adliga ätten Haij nr 1187, se dito. Översten och chefen för Bohusläns regemente sedermera generalmajoren Erik Henrik Wilhelm Haij (1773–1821), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1815 26/1 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Han introducerades 1817 6/9 under nr 362. Friherrebrevet i original är sedan 2014 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”... En i fyra delar klufwen och twerdelad Sköld, midtpå belagd med en Engelsk sköld, innehållande Ättens stamwapen: trenne i silfwerfält twå och en ställde, röda forntida Skottska sköldar samt bakom den nedersta af dem ett bjelkewis liggande åt ändarna utböjdt och der trespetsadt rödt ok, i hwilket till hwardera sidan om skölden, sitter en fjöl eller widja, som öfwer oket formerar en ögla, men under detsamma har dess ändar hängande. Öfra högra fältet af Friherreliga skölden innefattar ätten von Platens wapen, eller twenne i silfwerfält stolpewis ställda swarta harneskbröst-plåtar, som till nedra delen föreställa örn-wingar och till den öfra delen markatte-hufwuden, som äro mot hwarandra wända. I andra eller öfra wenstra fältet, som är blått, ses ett på bakfötterna upprest, åt höger gående gyllene Lejon med öppet gap, utsträckt tunga och upplyftad swans. I tredje fältet åter, hwilket äfwen är blått, står på en grön mark ett rundt gyllene Castell, hwars mur är trappstenswis crenelerad samt försedd med hwälfd port och runda styckegluggar, af hwilka tre äro synliga till höger och en till wenster om porthwalfwet: höjande sig i castellet tre torn, det medlersta störst och i twå afsatser creneleradt samt ägande på den nedra tre fönster= och på den öfra tre skott=gluggar i bredd; men de begge andra tornen endast försedde med tre skottgluggar hwartdera och upptill crenelerade, förande hwartdera af dessa torn en till wenster swajande gyllene flagga. Fjerde fältet är af guld, hwaruti på en grönskande mark står en grön trädstubbe, med twenne lemningar å hwardera sidan efter afhuggna grenar, wexelwis emot hwarandra ställde så, att de å högra sidan stå lågast; och utspricka tätt intill eller öfwer den öfwersta af dem, twenne gröna, aflånga spetsiga blad. På skölden står en Friherrelig krona emellan twenne med dylika krönta öppna Tornerhjelmar, af hwilka den högra bär ättens gamla hjelmprydnad: en Falk af naturlig färg med utsträckta wingar och till höger wändt hufwud, hållande i klorna en kafwel eller kort stång af silfwer, som är omlindad med ett gyllene och ett rödt band, hwilkas ändar fladdra åt begge sidor, det gyllene å den högra öfwerst och det röda sammaledes å den wenstra: warande hjelmprydnaden nu ökad med en öfwer falken swäfwande femuddig stjerna af silfwer. På den wenstra hjelmkronan ses twenne på blå stänger med gyllene spetsar fästade till hwar sin sida utåt fläktande hwita fanor och emellan dem tre strussfjädrar, de twenne yttre hwita, men den medlersta swart och framför densamma ett upprätt stäldt blottadt swärd med gyllene fäste. Skölden hålles af twenne stridsmän i fullt harnesk och hjelm med blå strussfjädrar, förande den högra i högra handen en spikklubba, men den wenstra i wenstra handen Herculis klubba, stödd på den med gyllene sirater prydda fotställning på hwilken de jemte skölden äro ställde; Alldeles såsom Wapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco