Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Gyllenhaal till Härlingstorp

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 396
  • Adlad: 1843-02-06
  • Introducerad: 1844-06-05
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Södra Härene socken, Härene

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Gyllenhaal nr 814, se dito. Justitiestatsministern och en av rikets herrar, sedermera presidenten i Göta hovrätt och lantmarskalken Lars Herman Gyllenhaal till Härlingstorp (1790–1858), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1843 6/2 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan, men brevet är undertecknat av konung Oskar I. Han introducerades 1844 5/6 med namnet Gyllenhaal till Härlingstorp under nr 396. Friherrebrevet i original är sedan 1913 donerat till Riddarhuset. Vapenritning i original approberad av konung Karl XIV Johan förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”…En, med ett utböjdt korss af silfver, fyrdelad Sköld, belagd med en med en silfverkant omgifven hjertSköld. Uti första fältet, af purpur, synes på en antik stol, en åt venster vänd sittande Qvinnobild, hållande i venstra handen en wigtskål, samt i den högra ett nedåt wändt bart svärd, hvarjemte bakom bilden ligger ett Lejon, hvaraf blott hufvudet, hviladt mot framföttren, åt höger framskjuter, altsammans af silfver, och föreställande Rättvisans sinnebild eller Insignierne af Kongl. Götha hofrätt. Andra fältet är i tvären fördeladt i tvänne lika delar, varandes den öfra afdelningen blå med ett förgyldt Lejon, och den nedra af guld, hvaruti står ett rödt hus. Tredje fältet är blått, hvari visar sig en springande betslad häst af guld, och deröfver en Chef, jemväl af guld, sirad med ett par blå wingar. I fjerde fältet af purpur, står ett Palmträd af silfver. Uti hjertSkölden, som är röd, synes en beväpnad Arm, hållande ett Standar, båda af silfver. På Skölden hvilar en Friherrlig krona emellan tvänne öpna Torner-hjelmar, likaledes med Friherrliga kronor prydda. Ofvanpå högra hjelmen stå tvänne Standarer af blå färg, prydda med guld-fransar och toffsar, samt hvilkas stänger äfvenledes äro af guld. Emellan dem äro uprätt ställde två röda fjädrar och i midten en hvit. På venstra hjelmen visar sig emellan tvänne utslagna Wingar, den högra nederst blå och öfwerst af guld, samt den wenstra nedantill af guld och ofvantill blå, en röd Obelisk, ställd på tvänne kulor af guld uppå en gyllene Piedestal, samt belagd med trenne gyllene bander, deremellan, i öfra mellan-rummet, visar sig twå och i det nedra, tre Rosor af silfver. Skölden, som står på en Fotställning af marmor, nederst prydd med gyllene sirater, uprätt-hålles af tvänne gyllene Lejon. Alldeles som detta Wapen med sina rätta och egentliga färger här frammanföre afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco