Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Gyldenstolpe

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 35
  • Adlad: 1690-10-01
  • Introducerad: 1693-11-02
  • Ursprung: Sverige, Ångermanland

Ingress

Släkten härstammar från Ångermanland. Äldste kände stamfader är sysslomannen vid Växjö hospital (från 1615) Olaus Olai Angermannus (död troligen senast 1630). Hans son, juris och politices professorn vid Akademin i Åbo, doktor Michael Vexionius (1609–1670), adlades 1650 19/10 på Stockholms slott av drottning Kristina med namnet Gyllenstolpe, och introducerades samma år 6/11 under nuvarande nr 504. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten var inte representerad i Sverige efter 1809, men immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 6/2 under nr 40 bland adelsmän. Den upphöjdes i finländsk friherrlig värdighet 1827 15/4 och introducerades 1829 16/7 under nr 31 bland friherrar, men den utgick liksom den svenska adliga ätten 1831 11/4. Emellertid hade hovkanslern sedermera lantmarskalken, riksrådet, kanslirådet och guvernören hos prins Karl liksom kanslipresidenten Nils Gylldenstolpe (1642–1709), upphöjts i friherrlig värdighet 1687 10/12 på Stockholms slott av konung Karl XI, och introducerades 1689 5/2 under dåvarande nr 86, men ätten uteslöts ur matrikeln 1727 såsom varande introducerad i högre värdighet. Han upphöjdes nämligen vidare i grevlig värdighet 1690 1/10 på Stockholms slott av konung Karl XI, och introducerad i denna värdighet 1693 3/11 under nr 35 varvid den friherrliga ätten utgick. Ätten utgick på svärdssidan 1961 10/4. Originalsköldebrevet från 1650, friherrebrevet i original från 1687 och grevebrevet i original från 1690 förvaras sedan 1961 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En i längden med trenne, så och med ett tvärstreek i åtta deelar fördeelt skiöld. Mit uti densamma står dess stamvapen, som är en blå skiöld och deruti en gyllene stålpe, bekrönt med een lagercrantz af sölfver. Men af sielfva grefvelige vapnet är det första fältet af gull, uti hvilcket ligger een blå muur, och utur den samme upstiger öfra deelen af een grijp af röd färg, hållandes een blå pelare emellan fötterne, som med een grön lagerkrantz är bekrönt. Det andre fältet är svart, hvaruti ståår ett krönt leijon af gull, hållandes öfverste spitzen af Mercurii staaf i högra rahmen, varandes fältet kring leijonet med små stiernor af gull öfverströdt. Det tredie fältet är af sölfver och deruti een flygande dufva af naturlig ferg, hållandes en grön qvist i munnen emellan tvänne röda bander. Det fierde fältet är rödt och däruti Mercurii staf af gull samt een bahr väria af sölfver, emoth hvar annan korssvijs stälte. Det femte fältet är till alla dess delar lijkt med det fierde, och äfven det siette med det tridie, så och det siunde med det andra samt det åttonde med det första. Åfvan på skiölden stå trenne öpne tårnerhielmar med en grefvelig crona på hvardera hielmen. Utur den medelsta hielmcronan upstijger en gyllene stålpe af samma skick som i sielfva stamvapnet, dock allenast med den ändring, at crantzen öfver denne är grön, ståendes emellan tvänne vingar, hvilkas högre öfre och vänstra nedre deelar äre af gull och de begge öfrige blå. Utur den högre hielmcronan upstiger öfra deelen af een grijp, i allting lijk med den, som står i det första fältet. Utur den vänstra hielmcronan vijsar sig öfra deelen af ett crönt leijon af gull, hållandes een Mercurii staf af gull i högre rahmen. Löfvärcket eller hielmtäcket är af gull, sölfver, blått, rödt och svart, aldeles som detta grefvelige vapnet här ofvanför med sine rätte och naturlige färgor afmålat finnes. . . ." Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn
1061 B Adlerberg
1386 B Adlercreutz
456 Aminoff
236 Anrep
325 Appelbom
458 Armfelt
755 Bagghufvud
22 Banér
642 von Becker
782 Belfrage
2345 Berencreutz
1298 Bergengren
29 Bielke
678 Bildt
359 Björnberg
319 Blanckenfjell
1786 Blomstedt
2295 Boltenstern
20 Bonde
41 Bonde af Björnö
1352 Bongenhielm
592 Bosin
1596 von Bradke
2347 von Braun
484 Breitholtz
1055 Bråkenhielm
932 von Brömssen
515 Bäfverfeldt
1196 Bäärnhielm
881 von Campenhausen
921 Cedercrantz
1198 Cedercrona
1117 Cederschiöld
1560 C Celsing
765 Charpentier
126 Clodt (von Jürgensburg)
473 Coyet
743 Crafoord
713 Cremer
48 Creutz
494 Croneborg
1412 Danckwardt
408 Danckwardt-Lillieström
944 de Besche
291 De Geer
584 de la Chapelle
3 De la Gardie
355 de Laval
19 Douglas
313 Drakenberg
666 Du Rietz
1519 von Döbeln
1129 Edelfelt
1109 Ehrenborg
1749 B von Ehrenheim
1010 B Ehrenkrook
1242 Ehrenström
1123 B Ehrnrooth
717 Ekensteen
158 von Essen
723 von Essen af Zellie
406 Fahnehielm
220 Fitinghoff
49 Fleetwood
17 Fleming af Liebelitz
1846 B Fock
1013 Franc
725 Fraser
1102 Freidenfelt
200 von Friesendorff
49 Frölich
97 Fägerskiöld
1343 von Gavel
167 Geete
861 von Gegerfelt
2346 Gentzschein
1282 Gersdorff
532 von Gerstenberg
749 von Gertten
1446 Giertta
1217 Godenhielm
812 Goës
1179 Granfeldt från Dal
931 Gripenberg
815 Gripensköld
1226 Gripenstedt
875 Gripenwaldt
1032 Grotenfelt
929 Grönhagen
35 Gyldenstolpe
655 Gyllenadler
1030 Gyllenberg
418 Gyllenbögel
1430 Gyllengahm
814 Gyllenhaal
776 Gyllenhammar
862 Gyllenkrok
1023 Gyllenpalm
1528 Gyllenram
1178 Gyllenschmidt
902 Gyllenskepp
673 Gyllenspetz
240 Gyllensvärd
1187 Haij
99 Hamilton af Hageby
1033 Hammarhjelm
1861 von Hartmansdorff
1753 Hedenstierna
1543 Hederstierna
2293 von Heideman
1594 von Heijne
680 von Hirscheit (von Hirschheydt)
302 Hjulhammar
1149 Hjärne
114 Hummerhielm
320 Igelström
1477 Jegerhjelm
243 Jordan
1100 Jägerskiöld
536 Järnefelt
857 Karlström
1301 von Kathen
780 Klingenstierna
195 Klingspor
661 Klingstedt
579 Klöfverskjöld
995 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
1959 von Kræmer
330 Kuhlefelt
467 Kuhlman
1304 Kuylenstierna
1481 König
1576 Ladau
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
1011 Lagercrantz
391 Lagergréen
792 Lagerhjelm
1532 Leijel
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
254 Lilliecrona
497 Lilliefelt
1431 Lillienberg
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1222 Linroth
1302 Lohielm
88 Lovisin
775 Mannerfelt
1083 Mannerstedt
74 Meijendorff von Yxkull
92 Mellin
198 von Mengden
720 von Mentzer
1351 Muhl
645 Möllerswärd
60 Mörner af Morlanda
52 Nieroth
828 Nisbeth
596 von Numers
1362 Odelstierna
8 Oxenstierna af Korsholm och Wasa
75 von der Pahlen
1241 Palmcrantz
96 Pauli
242 Philp
46 Piper
321 Pistolekors
1016 Planting-Bergloo
1381 von Porat
51 Posse
57 Posse af Säby
687 von Post
702 Prytz
501 Påhlman
506 von Quanten
979 Queckfeldt
818 Reenstierna
77 Rehbinder
572 Rennerfelt
401 Reuterfeldt
1210 Reuterswärd
1476 Riben
1337 Ridderbjelke
1428 Ridderborg
1480 Ridderstråle
2348 von Rosen af Kardina
404 Rosenbröijer
1009 Rosenlew
489 Rosenlindt
706 Rosenmüller
175 Rotkirch
872 Rudebeck
328 Rutensköld
1471 Rydingsvärd
59 Rålamb
317 Sabelfelt
2349 von Samson-Himmelstjerna
1255 von Schantz
1287 Schauman
282 Schildt
20 Schlippenbach
495 von Schrowe
176 Schulman
58 Schultz von Ascheraden
133 von Schwerin
1505 von Seth
1073 Silfverskiöld
457 Silfversvan
184 Silfverswärd
508 Silfwerbrand
1199 Simmingsköld
154 Skytte af Sätra
11 Sparre
54 Spens
160 Spåre
127 Stackelberg
834 Staël von Holstein
1468 Stedt
12 Stenbock
1370 Stiernblad
436 Stierncreutz
1506 Stierngranat
180 Stiernhielm
1170 Stiernström
502 Storckenfeldt
1233 von Strokirch
105 Strömfelt
86 Stuart
496 Stålhammar
292 Stålhane
1306 Söderhielm
631 Tandefelt
734 Taube
34 Taube af Karlö
110 Taube af Odenkat
1107 Tawaststjerna
1508 Tham
817 Tigerhielm
1087 Tigerschiöld
1227 Tigerstedt
1567 Tigerström
357 Tornerefelt
36 Trolle
69 Uggla
1479 Ulfhielm
1465 von Unge
54 von Ungern-Sternberg
1502 B von Utfall
679 von Vegesack
1743 von Wachenfeldt
31 Wachtmeister af Björkö
25 Wachtmeister af Johannishus
1387 Wadenstierna
25 Walkendorff
848 Wattrang
1314 Weidenhielm
1744 Wendel
833 Werdenhoff
830 von Wicken
1747 Wigelstierna
447 Wijnbladh
1834 von Willebrand
1127 Winblad von Walter
1741 Wolffelt
41 Wrangel af Lindeberg
55 Wrangel af Ludenhof
44 Wrede af Elimä
563 Wulfrath (von Wolffradt)
1035 Wästfelt
30 von Yxkull-Gyllenband
1064 Örnhielm