Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Gripenstedt

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 402
  • Adlad: 1860-05-04
  • Introducerad: 1860-10-16
  • Ursprung: Sverige, Göteborg

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Gripenstedt nr 1226, se dito. Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Johan August Gripenstedt (1813–1874), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1860 4/5 på Stockholms slott av konung Karl XV. Han introducerades samma år 16/10 under nr 402. Friherrebrevet i original i privat ägo. Valspråk: ››Flärdfri och sjelfständig‹‹.

Läs mer

Blasonering

". . . En rätt uppstående fransysk sköld, som är klufven och delad af ett kors, hvilket längs efter dess fyra mot ändarne utböjde armar är till hälften af silfver, till hälften rödt. Derå är lagd en sköld, som omgifves af en ram, hvilken till högra hälften är svart med derå fästade 13 naglar af guld samt till venstra hälften af silfver med 13 blå naglar. Denna hjertsköld är lika adliga ätten Gripenstedts vapensköld, hvilken är klufven och har i högra fältet, af guld, halsen och hufvudet af en svart grip med utsträckt röd tunga, och hvaröfver synes en blå femuddig stjerna, samt i venstra fältet, som är blått, trenne balkevis med afstånd från hvarandra af en kafles bredd löpande strömmar af silfver med skiftning i naturlig färg. Friherrliga sköldens första fält upptager adliga ätten Anckarsvärds vapensköld, som klufven och till högra hälften blå samt till den venstra af guld, visar ett genbalkevis lagdt skeppsankar ned å dess midt fästade tvänne utspände vingar, och äro ankarets öfre hälft och nedre vinge blå samt nedre hälft och öfre vinge af guld. I friherrliga sköldens andra fält, som är blått, synes en af tvänne nertill hopbundne men upptill skiljde lagerqvistar af guld bildad krans, hvilken omsluter en lodrätt ställd nyckel, äfven af guld, i hvars uppåt anbragte åt höger vände ax tomrummet bildar ett blått kors. Det tredje fältet, som likaledes är blått, visar en blixt af guld, som åt hvardera sidan utkastar fyra i zig-zag gående viggar af guld. Det fjerde fältet, som är af guld, framställer en på bakfötterne stående, till höger framåt sträckt svart grip, son har hufvudet med utsträckt röd tunga bakåt till venster vändt äfvensom de utspände vingarnes spetsar nedåt samt frambenen framåt sträckte och svansen slingrande sig mellan bakbenen slutar sig i en pilspets. Uppå skölden är ställd en svensk friherrlig krona midtmellan tvänne af dylika kronor täckte, sidoställde öppne tornerhjelmar, som äro till det inre röda samt till det yttre af stål i naturlig färg, och å hvilka äro synlige tre rader af hjelmgallret, äfvensom omkring halsen en riddarkedja med dervid fästadt smycke af guld. Å högra hjelmen synes adliga ätten Gripenstedts hjelmprydnad, som är den uppstigande öfre och största delen af en svart till höger vänd grip med utsträckt röd tunga och utspände, nedåt sträckte vingar. Dess framben äro framåt sträckte, och i det högras klor hållas trenne stänglar med ax af guld. Å venstra hjelmen synes den friherrliga ätten Anckarsvärds venstra hjelmprydnad, som är tvänne från hjelmkronan uppstigande, åt hvar sin sida utåt vände svanhalsar och hufvuden af silfver med svarta näbbar. Vid två tredjedelar af halsarnas höjd äro de hvarandra närmande genom en kedja af guld, som dem omsluter, och i midten af hvilken med udden uppåt uppskjuter ett svärd af stål i naturlig färg, hvars fäste af guld är stödt mot hjelmkronans midtersta öfverliggande kula. Skölden upprätthålles till höger af en grip utaf guld med bakåt vändt hufvud, utsträckt röd tunga och utspände vingar samt till venster af ett lejon, likaledes af guld med bakåtvändt hufvud och utsträckt röd tunga. Skölden hvilar på en enkel fotställning af guld, öfver hvilken äro kastade ändarne af ett blått band, å hvars nedhängande del är tecknadt valspråket Flärdfri och sjelfständig, alldeles som det med sina rätta och egentliga färger här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:027, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco