Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Fock

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 304
  • Adlad: 1778-12-27
  • Introducerad: 1780-01-15
  • Ursprung: Tyskland, Westfalen

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Fock nr 1846 b och den 1731 introducerade grenen, se dito. Landshövdingen i Skaraborgs län, majoren Jacob Constantin Fock (1724–1803), upphöjdes i friherrlig värdighet 1778 27/12 på Stockholms slott av konung Gustav III, och introducerades 1780 15/1 under nr 304. Den sedan i slutet av 1700-talet i England och senare även på Irland bosatta huvudmannagrenen har sedan dess kallat sig de Robeck. En medlem härav, amiralen i brittisk tjänst John Michael de Robeck (1862–1928), förlänades baronetvärdighet 1919 8/10 men slöt själv värdigheten 1928 20/1. En nedan redovisad gren är sedan 1880 bosatt i Sibirien i Ryssland. Friherrebrevet i original är sedan 1931 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Fyrdelad Skjöld och midt på Fördelningen Hans förra Adeliga Skjöld, som war twärdelad, Öfra delen af Silfwer och däruti en Grön Gran, nedra delen Grön och däruti twenne i bredd stälde Kulor af Silfwer. Af Friherre-Skjölden är det första Fältet Grönt, hwaruti Åtta Stycken Gyllende Ax upwäxa ifrån en fritt stäld Tufwa. Andra Fältet af Guld och däruti et Rödt Oxehufwud, stäldt en face, som är det Adelige Hårde-Wapnet. Tredje Fältet likaledes af Guld, och däruti den Adelige Uggle-Famillens Skjöldemärke, en blå Uggla til Wänster stäld, hållande en grön Palmquist och hwilande på trenne Röda Tegelstenar. Fjerde Fältet Blått och däruti twenne i Korss lagde Gyllende Fahnor, samt öfwer dem en stolpewis uprest Canon af Silfwer. Uppå Skjölden stå Twenne med Friherre-Cronor täckte Öpne Tornerhjelmar, imellan hwilka på hjelmen en större Friherre Crona hwilar. Uppå Högra hjelmen ses en upwäxande, Grönskande Gran, och uppå den Wänstra et til höger wändt upstigande Lejon, ofwantil med Guld och nedantil swart fördeldt, hållande en Fascis Romana imellan Ramarne. Skjöld-Hållare äro, till höger en Ceres och til wänster en Vertumnus, den förra med sin Kärfwa och Skjära, den sednare med sit Ömnighets-Horn och sina Frugter, stående, jemte Sjölden, på en af Trenne Afsättningar bestående Grön Kulle: Aldeles som det samma här frammanföre med sina rätta och egentel:a Färgor afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein