Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Fleming af Liebelitz

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 17
  • Adlad: 1651-03-26
  • Introducerad: 1652-10-15
  • Ursprung: Tyskland, Pommern ?

Ingress

Släkten härstammar möjligen från Pommern, där en Claus Fleming nämns som fogde i Barth 1331–54 och då är försedd med samma vapen som den senare svenska ätten. Han var sannolikt far till riddaren Peder Fleming som från Danmark inkom till Sverige under konung Erik av Pommerns tid. Han levde ännu 1406 och ligger begravd i Riddarholmskyrkan. Peder Flemings ättling i femte led, slottsloven i Stockholm sedermera ståthållaren på Reval och över Estland Lars Fleming (död 1562), upphöjdes i friherrlig värdighet 1561 29/6 av konung Erik XIV vid dennes kröning i Uppsala med Nynäs i Nousis socken i Finland som friherreskap men denna gren utgick på svärdssidan 1569 5/1. Peder Flemings ättling i femte led och Lars Flemings kusin, riksrådet och översteamiralen (riksamiralen) sedermera riksmarsken Claes Fleming (död 1597), upphöjdes i friherrlig värdighet 1569 2/8 av konung Johan III med Vik i Sjundeå socken i Finland som friherrskap och erhöll friherrligt vapenbrev givet 1591 16/6 i Stockholm av konung Johan III men även denna gren utgick på svärdssidan 1599 10/11. Den adliga ätten Fleming introducerades genom lottning 1625 (10/3–4/4) såsom s k riksrådsätt i dåvarande andra klassen, riddarklassen, under sedermera nummer 4. Den utgick i denna värdighet 1825 20/1. Emellertid hade de fem barnen, tre söner och två döttrar, till avlidna riksrådet, amiralen, överståthållaren i Stockholm och lagmannen över Söderfinne lagsaga Claes Fleming (1592–1644), sönerna riksrådet och amiralen Herman Fleming (1619–1673), kammarrådet sedermera riksrådet Lars Fleming (1621–1699), och sedermera riksrådet Göran Fleming (1628–1667), samt döttrarna Barbro Fleming (1624–1693) och Anna Fleming (1626–1651), upphöjts i friherrlig värdighet för faderns förtjänster 1651 26/3 i Stockholm av drottning Kristina med Liebelitz i Kexholms norra län i Finland som friherrskap. Sönerna introducerades 1652 15/10 under nr 17 med namnet Fleming af Liebelitz. Lars ättegren utgick på svärdssidan 1719 och Görans 1752 20/3. Vidare hade presidenten i Bergskollegium och landshövdingen i Stora Kopparbergs län sedermera lantmarskalken och riksrådet Erich Fleming (1616–1679), upphöjts i friherrlig värdighet 1654 12/5 på Uppsala slott av drottning Kristina med Lais i Livland som friherrskap och introducerades samma år 11/5 (en dag före diplomets utfärdande) under nr 39 men ätten utgick på svärdssidan 1786 29/7. Änkan och de sex barnen, tre söner och tre döttrar, till riksrådet, riksskattmästaren och presidenten i Kammar-, Kommers-, och Bergskollegierna, lantmarskalken friherre Claes Fleming af Liebelitz (1649–1685), friherrinnan Anna Cruus af Gudhem (1654–1692), sönerna sedermera kammarherren friherre Herman Fleming af Liebelitz (1676–1720), sedermera fänriken vid Livgardet friherre Lars Fleming af Liebelitz (1678–1702), och sedermera kaptenen vid Dückers dragonregemente friherre Claes Gustaf Fleming af Liebelitz (1679–1708), samt döttrarna friherrinnan Christina Fleming af Liebelitz (1675–1703), friherrinnan Agneta Fleming af Liebelitz (född 1676) och friherrinnan Anna Fleming af Liebelitz (1682–1737), upphöjdes för hans förtjänster i grevlig värdighet 1687 10/12 på Stockholms slott av konung Karl XI och sönerna introducerades med namnet Fleming 1689 5/2 under nr 26, men ätten utgick på svärdssidan 1729 15/11. En av rikets herrar, en av De aderton i Svenska Akademien, riksmarskalken och statsrådet, lantmarskalken friherre Claës Adolf Fleming af Liebelitz (1771–1831), upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1818 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan och introducerades i denna egenskap 1820 3/5 under nr 132, men slöt själv sin grevliga ätt 1831 12/5. En gren av ätten immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 26/2 under nr 1 bland friherrar, men utgick på svärdssidan 1852. Den yngre grenen överflyttade 1892 till USA och fortlever där. Friherrebrevet i original för friherrliga ätten Fleming af Lais från 1654 förvaras i Riddarhuset. Grevebrevet i original från 1818 förvaras i handskriftsavdelningen i Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer

Blasonering

". . . Een fyradubbel fördeelt sköldh, der mit uthi deres förre och gamble Flemminge vapn. Uthi den öfverste skölden på högre sijdan ett skepp i fulle segel uthi blådt feldt. Uthi den nederste på vänstre tree rödha blomster eller blommor medh sine oprättstående stielckar i lijka motto uthi blådt felt. Uthi den öfverste skölden på vänstre sijdan tvänne skytt, vändande sigh emoot skeppet medh uthfräsande eldh eller lågha uthur munnen och fängpannan uthi guhlt felt, och uthi den niderste på högre sidan ett slott. Ofvan opå skölden tvenne öpne tornerehielmar, täcken och crantzerne medh guhlt, rödt, hvitt och blådt fördeelte, hvarthere hielmen medh een frijherre chrona opå. Öfver den högre hielmchronan står det gamble Flemminge vapnet och uthur den vänstre hielmkronan opstå tree röde blomster eller blommor medh sine oprättstående stielkar, aldeles som hele dette vapn medh sine egendtlige färgor härhoos repraesenterat och afmåhlat står. . . ." Sköldebrevssamlingen. Friherrebrev. Vol. 1. RA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn
1061 B Adlerberg
1386 B Adlercreutz
456 Aminoff
236 Anrep
325 Appelbom
458 Armfelt
755 Bagghufvud
22 Banér
642 von Becker
782 Belfrage
2345 Berencreutz
1298 Bergengren
29 Bielke
678 Bildt
359 Björnberg
319 Blanckenfjell
1786 Blomstedt
2295 Boltenstern
20 Bonde
41 Bonde af Björnö
1352 Bongenhielm
592 Bosin
1596 von Bradke
2347 von Braun
484 Breitholtz
1055 Bråkenhielm
932 von Brömssen
515 Bäfverfeldt
1196 Bäärnhielm
881 von Campenhausen
921 Cedercrantz
1198 Cedercrona
1117 Cederschiöld
1560 C Celsing
765 Charpentier
126 Clodt (von Jürgensburg)
473 Coyet
743 Crafoord
713 Cremer
48 Creutz
494 Croneborg
1412 Danckwardt
408 Danckwardt-Lillieström
944 de Besche
291 De Geer
584 de la Chapelle
3 De la Gardie
355 de Laval
19 Douglas
313 Drakenberg
666 Du Rietz
1519 von Döbeln
1129 Edelfelt
1109 Ehrenborg
1749 B von Ehrenheim
1010 B Ehrenkrook
1242 Ehrenström
1123 B Ehrnrooth
717 Ekensteen
158 von Essen
723 von Essen af Zellie
406 Fahnehielm
220 Fitinghoff
49 Fleetwood
17 Fleming af Liebelitz
1846 B Fock
1013 Franc
725 Fraser
1102 Freidenfelt
200 von Friesendorff
49 Frölich
97 Fägerskiöld
1343 von Gavel
167 Geete
861 von Gegerfelt
2346 Gentzschein
1282 Gersdorff
532 von Gerstenberg
749 von Gertten
1446 Giertta
1217 Godenhielm
812 Goës
1179 Granfeldt från Dal
931 Gripenberg
815 Gripensköld
1226 Gripenstedt
875 Gripenwaldt
1032 Grotenfelt
929 Grönhagen
35 Gyldenstolpe
655 Gyllenadler
1030 Gyllenberg
418 Gyllenbögel
1430 Gyllengahm
814 Gyllenhaal
776 Gyllenhammar
862 Gyllenkrok
1023 Gyllenpalm
1528 Gyllenram
1178 Gyllenschmidt
902 Gyllenskepp
673 Gyllenspetz
240 Gyllensvärd
1187 Haij
99 Hamilton af Hageby
1033 Hammarhjelm
1861 von Hartmansdorff
1753 Hedenstierna
1543 Hederstierna
2293 von Heideman
1594 von Heijne
680 von Hirscheit (von Hirschheydt)
302 Hjulhammar
1149 Hjärne
114 Hummerhielm
320 Igelström
1477 Jegerhjelm
243 Jordan
1100 Jägerskiöld
536 Järnefelt
857 Karlström
1301 von Kathen
780 Klingenstierna
195 Klingspor
661 Klingstedt
579 Klöfverskjöld
995 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
1959 von Kræmer
330 Kuhlefelt
467 Kuhlman
1304 Kuylenstierna
1481 König
1576 Ladau
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
1011 Lagercrantz
391 Lagergréen
792 Lagerhjelm
1532 Leijel
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
254 Lilliecrona
497 Lilliefelt
1431 Lillienberg
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1222 Linroth
1302 Lohielm
88 Lovisin
775 Mannerfelt
1083 Mannerstedt
74 Meijendorff von Yxkull
92 Mellin
198 von Mengden
720 von Mentzer
1351 Muhl
645 Möllerswärd
60 Mörner af Morlanda
52 Nieroth
828 Nisbeth
596 von Numers
1362 Odelstierna
8 Oxenstierna af Korsholm och Wasa
75 von der Pahlen
1241 Palmcrantz
96 Pauli
242 Philp
46 Piper
321 Pistolekors
1016 Planting-Bergloo
1381 von Porat
51 Posse
57 Posse af Säby
687 von Post
702 Prytz
501 Påhlman
506 von Quanten
979 Queckfeldt
818 Reenstierna
77 Rehbinder
572 Rennerfelt
401 Reuterfeldt
1210 Reuterswärd
1476 Riben
1337 Ridderbjelke
1428 Ridderborg
1480 Ridderstråle
2348 von Rosen af Kardina
404 Rosenbröijer
1009 Rosenlew
489 Rosenlindt
706 Rosenmüller
175 Rotkirch
872 Rudebeck
328 Rutensköld
1471 Rydingsvärd
59 Rålamb
317 Sabelfelt
2349 von Samson-Himmelstjerna
1255 von Schantz
1287 Schauman
282 Schildt
20 Schlippenbach
495 von Schrowe
176 Schulman
58 Schultz von Ascheraden
133 von Schwerin
1505 von Seth
1073 Silfverskiöld
457 Silfversvan
184 Silfverswärd
508 Silfwerbrand
1199 Simmingsköld
154 Skytte af Sätra
11 Sparre
54 Spens
160 Spåre
127 Stackelberg
834 Staël von Holstein
1468 Stedt
12 Stenbock
1370 Stiernblad
436 Stierncreutz
1506 Stierngranat
180 Stiernhielm
1170 Stiernström
502 Storckenfeldt
1233 von Strokirch
105 Strömfelt
86 Stuart
496 Stålhammar
292 Stålhane
1306 Söderhielm
631 Tandefelt
734 Taube
34 Taube af Karlö
110 Taube af Odenkat
1107 Tawaststjerna
1508 Tham
817 Tigerhielm
1087 Tigerschiöld
1227 Tigerstedt
1567 Tigerström
357 Tornerefelt
36 Trolle
69 Uggla
1479 Ulfhielm
1465 von Unge
54 von Ungern-Sternberg
1502 B von Utfall
679 von Vegesack
1743 von Wachenfeldt
31 Wachtmeister af Björkö
25 Wachtmeister af Johannishus
1387 Wadenstierna
25 Walkendorff
848 Wattrang
1314 Weidenhielm
1744 Wendel
833 Werdenhoff
830 von Wicken
1747 Wigelstierna
447 Wijnbladh
1834 von Willebrand
1127 Winblad von Walter
1741 Wolffelt
41 Wrangel af Lindeberg
55 Wrangel af Ludenhof
44 Wrede af Elimä
563 Wulfrath (von Wolffradt)
1035 Wästfelt
30 von Yxkull-Gyllenband
1064 Örnhielm