Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Cronstedt

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 83
  • Adlad: 1731-06-14
  • Introducerad: 1752-06-08
  • Ursprung: Tyskland, Mecklenburg, Rostock

Ingress

Den adliga ätten består av två genom giftermål befryndade släkter, Gavelius och Olderman. Släkten Gavelius äldste kände stamfader är borgaren och rådmannen i Gävle, Peder Hansson (död 1612). Hans son var justitieborgmästare i Stockholm och borgarståndets talman, Peder Pedersson Gavelius (1601–1645). Dennes son, direktören Mårten (Marten) Gavelius (1638–1709), adlades 1686 17/12 på Stockholms slott av konung Karl XI med namnet Cronstedt och introducerades 1689 6/2 under nuvarande nr 1104 (b), för att själv sluta sin ättegren 1709 5/6. Släkten Olderman härstammar från Rostock i Mecklenburg, Tyskland. Äldste kände stamfader är handelsmannen i Stockholm Anders Olderman (död 1679). Han var gift med Anna Gerdes (begraven 1701), vilken som änka gifte om sig med ovanstående Mårten Cronstedt. Då den senare saknade barn adlades och adopterades styvbarnen, sedermera professorn i teologi vid Universitetet i Uppsala och kyrkoherden i Danmarks pastorat av Uppsala ärkestift Johan Olderman (1660–1697), sedermera riksrådet Jacob Olderman (1668–1751), se nedan, sedermera generallöjtnanten Gabriel Olderman (1670–1757), se nedan, sedermera presidenten Carl Olderman (1672–1750), se nedan, Christina Olderman (född 1656) och Anna Elisabeth Olderman (1665–1737), vilka genom ett öppet brev givet 1693 18/3 i Stockholm av konung Karl XI intogs i styvfaderns sköldebrev. Sönerna introducerades 1693 3/11 under styvfaderns nummer. Johans ättegren utgick 1728 10/5. Generalmajoren av infanteriet och översten för artilleriet, sedermera generalen av infanteriet och presidenten i Krigskollegium Carl Cronstedt (1672–1750), se ovan, upphöjdes i friherrlig värdighet 1718 3/8 i Håga vid Eda skans av konung Karl XII och introducerades 1719 under nr 136, men ätten utgick på svärdssidan 1834 29/7. Landshövdingen i Kronobergs län sedermera riksrådet Jacob Cronstedt (1668–1751), se ovan, upphöjdes i friherrlig värdighet 1719 23/5 i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora, och introducerades samma år under nr 151. Som riksråd upphöjdes han vidare i grevlig värdighet 1731 14/6 på Stockholms slott av konung Fredrik I, och sonen introducerades 1752 8/6 under nr 83 varvid den friherrliga ätten utgick. Grevebrevet utfärdades dock först 1771 12/6 av konung Gustav III. Den andra yngre grenen är bosatt i Australien. Genom att ovannämnde generallöjtnanten Gabriel Cronstedt (1670–1757), 1748 utnämnts till kommendör av Svärdsorden uppflyttades ätten 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, som kommendörsätten Cronstedt nr 1104 a, varvid den adliga ätten utgick. Kommendörsätten utgick i Sverige 1862 23/6. Emellertid hade ättens huvudmannagren immatrikulerats på Finlands Riddarhus 1818 30/1 under nr 70 bland adelsmän, men den, liksom hela ätten, utgick på svärdssidan 1979 9/5 och på spinnsidan 2010 27/9. En medlem av denna gren, senatorn och geheimerådet Carl Olof Cronstedt (1800–1883) upphöjdes i finländsk friherrlig värdighet 1870 8/2 och introducerades samma år 29/8 under nr 50 bland friherrar, men denna ättegren utgick med honom själv 1883 5/3, dock sedan hans svärson adopterats på den finländska friherrliga värdigheten. En svensk gren som utflyttat 1856 och bosatt sig i Oceanien (Nya Hebriderna, Australien och Nya Zeeland) utgick på svärdssidan 1917 4/8 och på spinn­sidan 1977 19/7. Den äldre adliga ättegrenen har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Adelstierna nr 1441, adliga ätten Cederschiöld nr 1117 och adliga ätten von Gavel nr 1343. Originalsköldebrevet från 1686 liksom det öppna brevet i original från 1693 är deponerade i Finlands Riddarhus. Friherrebrevet i original från 1718 förvaras sedan 1951 i Riddarhuset. Friherrebrevet i original från 1719 liksom grevebrevet i original är sedan 1904 respektive 1888 deponerade i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En två gånger klufven och lika många gånger delad sköld och således nio fält, hvars medlersta blir hiert skölden, hvaruti dess förra adeliga vapn står, som är en delad sköld, hvars öfra fält är blått, hvaruti en öppen krona af silfver stäld är, det nedra silfver, hvaruti en blå orm, som biter sig i stierten i en hel cirkel stäld är. Af grefveliga vapnet är första fältet guld, hvaruti en svart åt höger uprest grip med utslagna vingar stält är, i öfra hörnet af fältet till höger synes en liten röd skiöld, hvaruti et gyllende riks äple stält är. Det andra fältet är silfver, öfverlagt med en af purpur och hermelin öfverdragen rådshatt. Det tredie fältet är blåt, hvaruti trenne gyllende penningar i förvänd triangel stälte äro. Det fierde är ock blåt, hvaruti trenne arundlar eller norsar af silfver i röd upstående triangel lagde äro. Vid foten af fältet flyter en silfver ström. Det femte fältet är silfver, öfverlagt med ellova svarta hermeliner i trenne rader, fyra, tre, fyra. Det siette fältet är blåt, hvaruti springer tvänne gyllende leijon öfver hvarandra. Det siunde fältet är silfver, hvaruti trenne blå berg med guld flammor i bredd stälte äro. Det åttonde fältet är guld, hvaruti ett åt höger uprest rödt leijon är, hållandes emellan ramarne en utspänder blå båge. Åfvanpå skölden står trenne öppne torner-hielmar, beprydde med grefveliga kronor. På den medlersta, som är stamhielmen, står tvänne ifrån hvarandra utslagne vingar af silfver, hvaremellan sees et naturligt öga. På den högra upstiger till hälften et rödt leijon, hållandes i högra ramen et riks äple af guld, på den vänstra upresa sig tvänne armar emot hvarandra, den högra beklädd med purpur och hermelin, den vänstra öfverdragen med silfver harnesk, hållandes emellan händren en dylik hatt, som i andra fältet står. Skiölden hvilar på en piedestall och hålles till höger af et rödt lejon och till vänster af en svart grijp, bägge med hufvudena utvände, aldeles som det här ofvan med sina rätte och egentelige färgor står afmålat. . . ." Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Frihetstiden

Ättenr Ättenamn
249 Adelswärd
1988 Adlersparre
2057 Adlerstam
1965 Ankarcrona
2054 von Arbin
213 Armfelt
2022 von Axelson
1648 von Bahr
230 Barnekow
104 Beck-Friis
278 Beck-Friis
1902 Beijerhielm
154 Bennet
1917 Berg von Linde
1696 Bergenstråhle
1995 af Bjerkén
2017 Björnstjerna
258 von Blixen sedermera von Blixen-Finecke
1713 von Boisman
1647 Borgenstierna
320 Brauner
1600 Braunerhielm
1772 Brummer
1855 Brummer
1798 Bruncrona
1661 Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld
281 Carpelan
2035 Cederbaum
143 Cedercreutz
1688 Cederstolpe
211 Cederström
1725 von Christierson
2020 Conradi
68 Creutz
69 Cronhielm af Hakunge
83 Cronstedt
1718 Dalman
176 von Dellwig
234 Djurklou
139 von Düben
1762 Ehrenfelt
1925 Ehrengranat
210 Ehrenkrona
1961 Ehrenstråhle
113 Ehrensvärd
267 Ehrensvärd
1701 Ekenstierna
1705 Ekesparre
1618 Elgenstierna
2089 af Enehielm
1948 B von Engeström
1678 Estenberg
255 Falkenberg af Trystorp
1920 von Fieandt
1606 Flach
2018 af Forselles
189 Funck
2051 Furuhjelm
202 von Gedda
1974 Granfelt
1547 von Greiff
195 Gyllenkrok
1723 Günther
1736 B Hallenborg
86 Hamilton
1880 von Hauswolff
2025 von Heidenstam
1983 Heijkenskjöld
1841 von Heland
272 Hermelin
1853 Hertell
2012 Hiort af Ornäs
2002 Hisinger
1794 von Hofsten
2052 Hultenheim
1927 Hårleman
2043 Ihre
91 Kalling
231 von Kaulbars
257 Klingspor
1976 von Knorring
184 Koskull
167 von Köhler
254 Lagerbielke
245 Lagerfelt
142 Leijonhielm
140 Leuhusen
215 Lilliecreutz
1671 D Lilliehorn
1579 Lindencrona
276 Löwen
2198 Löwenborg
1791 Löwenhielm
1878 Malmerfelt
277 Mannerheim
2069 Mannerstråle
263 Marcks von Würtemberg
1726 Marcks von Würtemberg
1963 von Matérn
2141 von Moltzer
1960 B Montgomery
1796 Munsterhjelm
223 von Nolcken
1814 Nordenadler
1985 Nordenankar
2063 Nordenfalk
1662 Nordenfelt
1815 Nordenflycht
1912 B Nordenskiöld
1947 Odencrantz
1955 von Oelreich
1932 von Oldenskiöld
1626 Olivecrona
150 von Otter
1978 Paijkull
220 Palmstierna
2343 Pantzerhielm
2071 af Petersens
289 Pfeiff
1922 von Platen
1952 von Plomgren
1924 B von Qvillfelt
286 Raab
295 Ramel
287 Rappe
1760 Reutercrona
1636 Reuterskiöld
1642 Ridderstad
228 Ridderstolpe
85 von Rosen
2013 B Rosenblad
1967 Rosencrantz
1637 Rudbeck
282 Rudbeck
227 Rudenschöld
170 Sack
260 von Saltza
2006 Sandels
1970 Schedvin
2059 von Schéele
1975 Scheffer
1755 von Scheven
1768 Schmiterlöw
1830 von Schoting
2046 B Schröderheim
2004 von Schulzenheim
94 von Schwerin
1973 Segercrantz
88 von Seth
283 Silfverschiöld
1939 Silfverstolpe
2001 af Sillén
1991 Skjöldebrand
66 Sparre af Söfdeborg
100 Stackelberg
192 Stackelberg
155 Staël von Holstein
2036 von Stapelmohr
1867 Stenfelt
1582 Steuch
1805 Stiernspetz
145 Stiernstedt
1810 Stiernvall
2053 Stjernswärd
1936 von Stockenström
1598 Swedenborg
112 Taube
1940 C Tersmeden
1655 Tornérhielm
2039 von Troil
2105 B af Trolle
1824 von Törne
1848 Virgin
1708 von Walden
2037 Wallenstråle
93 Wrangel af Sauss
279 Wrangel af Sauss
268 Wrangel von Brehmer
2077 von Wright
1629 Wulfcrona
232 Åkerhielm af Blombacka
205 Åkerhielm af Margrethelund